aLuka 4.20.
b22.30.
cFil. 1.27. Fil. 3.20.
d24.16. 2 Kor. 1.12.4.2. 2 Tim. 1.3. Heb. 13.18. 1 Kor. 4.4.
e24.1.
f1 Kho. 22.24.
gMat. 23.27.
hDute. 25.1,2. Joha. 7.51.
iJoha. 18.22.
j24.17.
kEks. 22.28.
lMat. 22.23.
m22.30.
n26.5. Fil. 3.5.
o24.21. 24.15. 26.6-8. 28.20. Tit. 2.13.
pMat. 22.23.
qMat. 22.23.
rMat. 22.23. Mark. 12.18. Luka 20.27.
s23.29.
t22.7,17,18.
u5.39.
v23.27. Luka 23.11.
w23.15. 21.35. 22.30.
x23.16,32. 21.34.
y18.9. 27.23,24. 22.14.
z22.15.
aaLuka 16.28.
ab19.21.
ac23.21,30. 25.3. 9.24.
adLuka 22.15.
ae22.30.
af23.10.
ag23.20. 18.25,26. 24.22.
ah23.10.
ai23.14,15.
aj22.30.
ak23.14,15.
al23.20. 18.25,26. 24.22.
amLuka 11.54.
an23.12.
ao1.4. 17.3. Eks. 18.4. Seb. 23.24.
ap23.33. 8.40.
aq23.26,33,34. Mat. 27.2.
arLuka 1.3.
as23.26,33,34. Mat. 27.2.
at15.23.
au21.32,33,24.
av23.10.
aw22.25-29.
ax19.38.
ay22.30.
az22.30.
ba19.38.
bb18.15. 25.19.
bc26.31. 25.25. 23.9.
bd23.20.
be9.24.
bf23.35. 24.8.
bg15.29.
bh23.23.
bi23.10.
bj23.33. 8.40.
bk23.26,33,34. Mat. 27.2.
bl23.26,33,34. Mat. 27.2.
bm25.1.
bn21.39.
bo23.30.
bpMat. 2.1. Seb. 12.19.
bqMat. 27.27.

Acts 23

UPawuli ephambi komphakathi

UPawuli wasewujolozela a  umphakathi b  wathi: Madoda bazalwane, mina ngihambile c  phambi kukaNkulunkulu ngesazela sonke esihle d , kuze kube lamuhla. Kodwa uAnaniya umpristi omkhulu e  walaya labo ababemi phansi kwakhe ukuthi bamtshaye umlomo f . UPawuli wasesithi kuye: UNkulunkulu uzakutshaya, mduli oconjwe waba mhlophe g ; ngoba wena uhlalele ukungahlulela ngomlayo, kanti ngokuphambene lomlayo ulaya ukuthi ngitshaywe h ? Lababemi lapho bathi: Uyamthuka umpristi omkhulu kaNkulunkulu yini i ? UPawuli wasesithi: Bengingazi, bazalwane, ukuthi ungumpristi omkhulu j ; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ungakhulumi kubi ngombusi wesizwe sakini k . Kwathi uPawuli esekwazi ukuthi enye ingxenye yabo ingabaSadusi l , lenye ingabaFarisi, wamemeza emphakathini m  wathi: Madoda bazalwane, mina ngingumFarisi, indodana yomFarisi n ; ngethemba langokuvuka kwabafileyo mina ngiyahlulelwa o . Kwathi esetshilo lokhu, kwavela ukuphikisana kwabaFarisi labaSadusi p , lexuku ladabuka phakathi; ngoba abaSadusi q  bathi kakukho ukuvuka kwabafileyo, loba ingilosi, loba umoya; kodwa abaFarisi bayakuvuma kokubili r . Kwasekuvela ukumemeza okukhulu; kwathi ababhali behlelo labaFarisi basukuma baphika kakhulu besithi: Kasitholi bubi kulumuntu s ; kodwa nxa umoya kumbe ingilosi kukhulume laye t , kasingalwi simelene loNkulunkulu u . 10 Kwathi sekuvele ukuphikisana okukhulu, induna enkulu yesaba ukuthi uPawuli uzadatshulwa yibo, yalaya amabutho v  ukuthi ahle amhluthule phakathi kwabo w , njalo abuyele laye enkambeni yamabutho x . 11 Njalo ngobusuku obulandelayo iNkosi yema phansi kwakhe y  yathi: Mana isibindi Pawuli; ngoba njengalokhu ufakaze z  izinto ngami eJerusalema aa , kunjalo-ke umele ufakaze leRoma ab .

Iqhinga lamaJuda lokubulala uPawuli

12 Kwathi sekusile, abanye bamaJuda benza iqhinga, bazibopha ngesiqalekiso, besithi kabayikudla lokunatha baze bambulale uPawuli ac . 13 Njalo babengaphezu kwamatshumi amane abenza lesisifungo ndawonye; 14 abaya kubapristi abakhulu labadala bathi: Sizibophe ngesiqalekiso esikhulu ad , sokuthi kasiyikudla lutho size simbulale uPawuli. 15 Ngakho khathesi lina kanye lomphakathi ae  yazisani induna enkulu, ukuze imthume kini kusasa af , ngokungathi lizazwisisa okunengi ngendaba zakhe; thina-ke, engakasondeli, sesilungele ukumbulala ag . 16 Kodwa indodana kadadewabo kaPawuli yezwa ngokumcathamela, yeza yangena enkambeni yamabutho ah , yamtshela uPawuli. 17 UPawuli wasebizela kuye enye yezinduna zekhulu wathi: Sana lelijaha enduneni enkulu; ngoba lilento elizayitshela yona. 18 Yasilithatha-ke yalisa enduneni enkulu, yasisithi: UPawuli isibotshwa ungibizele kuye wacela ukuthi ngilethe lelijaha kuwe, lilento elizakutshela yona. 19 Induna enkulu yasilithatha ngesandla, yasibuyela eceleni bebodwa, yabuza: Kuyini ozongitshela khona? 20 Laselisithi: AmaJuda avumelene ukucela kuwe ai , ukuze wehlisele uPawuli emphakathini kusasa aj , kungathi azahlolisisa ak  ngcono ulutho ngaye al . 21 Ngakho wena ungavunyiswa yiwo; ngoba amadoda adlula amatshumi amane kuwo amcathamele am , azibophe ngesiqalekiso an  ngokuthi angadli anganathi aze ambulale; lakhathesi alungile elindele isithembiso sakho. 22 Ngakho induna enkulu yasiliyekela ijaha lahamba, ililaya isithi: Ungatsheli muntu ukuthi ungibikele lezizinto ao .

UPawuli usiwa eKesariya

23 Yasibizela kuyo induna zekhulu ezithile ezimbili, yathi: Lungisani abebutho abangamakhulu amabili ukuze bahambe baze bayefika eKesariya ap , labagadi bamabhiza abangamatshumi ayisikhombisa, labemikhonto abangamakhulu amabili, kusukela ngehola lesithathu lobusuku; 24 lungisani lezinyamazana, ukuze ligadise uPawuli limfikise ephephile kumbusi aq  uFelike; 25 wabhala incwadi imumethe lokhu: 26 Klawudiyosi Lisiya kumhlekazi ar  umbusi uFelike as  ngiyabingelela at . 27 Lindoda ibibanjwe ngamaJuda, njalo ibisizabulawa yiwo au , ngafika lamabutho ngayophula av , sengizwile ukuthi ungumRoma aw . 28 Ngathi ngifuna ukuthi ngazi isizatho ayimangalela ngaso ax , ngayehlisela ay  emphakathini wawo az ; 29 engathi ngithola ukuthi imangalelwe ba  ngemibuzo yomlayo wawo bb , kodwa ingamangalelwanga ngalutho olufanele ukufa bc  loba izibopho. 30 Kwathi sekuvelile kimi bd  ukuthi kwasekuzakuba khona iqhinga ngalindoda ngamaJuda, ngahle ngayithuma kuwe be , ngibalayile futhi abamangaleli ukuthi bakhulume izinto ngayo phambi kwakho bf . Sala kuhle bg . 31 Abebutho-ke, njengokulaywa kwabo, bamthatha uPawuli, bamusa eAntipatri ngobusuku. 32 Njalo kusisa, batshiya abagadi bamabhiza ukuthi bahambe laye bh , babuyela enkambeni yamabutho bi ; 33 okwathi sebefikile eKesariya bj , bamnika umbusi incwadi bk , bammisa loPawuli phambi kwakhe. 34 Kwathi umbusi eseyifundile incwadi bl , wasebuza ukuthi ungowawuphi umkhono bm ; esezwile ukuthi ungoweKilikhiya bn , 35 wathi: Ngizakuzwa, sebefikile labamangaleli bakho bo . Waselaya ukuthi alondolozwe endlini kaHerodi bp  yokwahlulela bq .

Copyright information for Ndebele