a21.18,27. 23.11.
b23.2. 23.30,35.
c25.6,7. 25.1.
d24.10. Mat. 27.2.
eLuka 8.40.
fLuka 1.3.
g2 Kor. 10.1.
h17.6.
iMat. 24.14.
j24.5. 28.22.
k21.28.
lJoha. 18.31.
m21.32,33. 23.27.
n23.30.
o4.9.
p24.10. Mat. 27.2.
q19.33.
r21.18,27. 24.1.
s21.4,12,15.
t8.27.
u25.8. 28.17.
v17.17.
w9.2.
x24.5. 28.22.
y2 Tim. 1.3. Seb. 27.23.
z26.22. 28.23. Roma 3.21.
aa24.21. 23.6.
ab24.21. 23.6.
acDan. 12.2.
ad23.1. Jobe 27.6.
ae1 Kor. 10.32. Fil. 1.10.
afMat. 26.61.
ag18.22,23. 19.8,10. 20.31.
ahRoma 15.25-28. 1 Kor. 16.1,3. 2 Kor. 8.4. 9.1,12. Seb. 11.29. Gal. 2.10.
aiLuka 12.1. Seb. 26.12.
aj21.26,27. 26.21.
ak2.9.
al23.30. 25.16.
am22.30.
an23.6.
ao23.15.
ap9.2.
aq24.7.
ar25.21.
as28.16. 27.3.
at4.23. 1 Tim. 5.8. Joha. 1.11.
auGal. 5.23. 2 Pet. 1.6.
av17.31.
aw17.32. Isa. 55.6.
ax24.17.
ay25.9. 12.3.

Acts 24

UPawuli eyisibotshwa umangalelwa kuFelike eKesariya

Kwathi emva kwensuku ezinhlanu a  uAnaniya b  wehla labadala lomkhulumeli othile uTertulo c , abamangalela uPawuli kumbusi d . Kwathi esebiziwe, uTertulo waqala ukumcala esithi: Ukuthula okukhulu sikuzuzile ngawe, lemisebenzi emihle yenzakele kulesisizwe ngokunakekela kwakho, ngazo zonke indlela lakuzo zonke indawo siyakwemukela e , mhlekazi Felike f , ngakho konke ukubonga. Kodwa ukuze ngingakubambeleli kakhulu, ngiyakuncenga ukuthi ngomusa wakho g  usizwe ngokufitshane. Ngoba lindoda siyifice iyinkathazo, njalo ingeyenza umvukela phakathi kwamaJuda wonke h  emhlabeni jikelele i , lomkhokheliqembu wobubhazuka bamaNazaretha j ; eyake yazama lokungcolisa ithempeli k ; esike sayibamba sithanda ukuyehlulela ngokomlayo wethu l , kodwa kwafika uLisiya induna enkulu wamthatha ngodlakela olukhulu ezandleni zethu m , elaya abamangaleli bakhe ukuthi beze kuwe n ; ongathi, ngokumbuzisisa wena uqobo, ungaba lakho ukwazi kuye ngazo zonke izinto thina esimmangalela ngazo. LamaJuda lawo avuma, esithi lezizinto zinjalo o .

10 UPawuli wasephendula, umbusi esemqhwebile ukuthi akhulume p  wathi: Ngoba ngiyazi ukuthi sekuyiminyaka eminengi ungumahluleli phezu kwalesisizwe, ngiyaziphendulela ngesibindi esikhulu ngezinto zami q , 11 njengoba ungakubona ukuthi kakukadluli insuku ezilitshumi lambili r , lokhu ngenyukele eJerusalema s  ukukhuleka t ; 12 njalo kabangificanga ethempelini u  ngiphikisana lomuntu loba ngivusa isiphithiphithi exukwini, loba emasinagogeni, loba emzini. 13 Futhi bangeke baqinise ngezinto abangimangalela ngazo khathesi v . 14 Kodwa ngiyavuma kuwe lokhu, ukuthi ngendlela abayibiza ngokuthi w  yibubhazuka x , ngokunjalo ngiyamkhonza uNkulunkulu wabobaba y , ngikholwa konke okulotshiweyo emlayweni lakubaprofethi z ; 15 ngilethemba kuNkulunkulu aa , abalilindeleyo labo uqobo lwabo, elokuthi kuzakuba khona ukuvuka kwabafileyo ab , okwabalungileyo kanye labangalunganga ac . 16 Njalo kulokho mina ngiyazama, ukuthi ngibe lesazela ad  esingelacala phambi kukaNkulunkulu labantu isikhathi sonke ae . 17 Kwathi emva af  kweminyaka eminengi ngafika ag  ukuletha izipho zomusa esizweni sakithi leminikelo ah ; 18 ngikulezizinto ai  amaJuda athile aj  avela eAsiya angifica ethempelini ngihlanjululwe, kungekho ixuku loba isiphithiphithi ak ; 19 afanele ukuba khona lapha phambi kwakho angicale uba elolutho ngami al ; 20 kumbe bona ngokwabo kabatsho, ukuthi baficani okungalunganga kimi, mhla ngimi phambi komphakathi am , 21 ngaphandle kwalelolizwi elilodwa, engalimemeza ngimi phakathi kwabo ngisithi: Ngokuvuka kwabafileyo mina ngiyehlulelwa yini lamuhla an .

22 Kwathi uFelike wabadlulisela phambili, esezwile lezizinto esazi ngokupheleleyo ao  izinto ngaleyondlela ap , esithi: Nxa uLisiya induna enkulu isiyehlile aq , ngizayihlolisisa indaba yenu ar ; 23 waselaya induna yekhulu ukuthi agcinwe uPawuli, lokuthi abe lenkululeko as , njalo kungalelwa muntu wakibo ukumncedisa kumbe ukuza kuye at .

UPawuli utshumayela kuFelike ngoKristu

24 Kwathi emva kwensuku ezithile, uFelike weza loDrusila umkakhe engumJudakazi, wathumela ukubiza uPawuli, wamuzwa mayelana lokholo kuKristu. 25 Kwathi esakhuluma ngokulunga langokuzithiba au  langokwahlulela okuzayo av , uFelike watshaywa luvalo waphendula wathi: Hamba okwakhathesi; nxa sengizuze ithuba elihle ngizakubizela kimi aw ; 26 njalo ngesikhathi esifananayo wayethemba futhi ukuthi uzanikwa imali nguPawuli, ukuze amkhulule ax ; ngakho wayehlezi embizela kuye ekhuluma laye. 27 Kodwa sekugcwaliseke iminyaka emibili, uFelike wemukela omlandelayo uPorkiyu uFestusi; uFelike efisa ukuthokozisa amaJuda wamtshiya uPawuli ebotshiwe ay .

Copyright information for Ndebele