a23.34.
b28.17.
c25.9. Luka 2.4. Seb. 24.1.
d25.4,6,13. 8.40.
e24.1.
fMark. 6.21.
g25.15.
h24.1.
i23.12-15. 9.24.
j25.4,6,13. 8.40.
kLuka 14.31. Seb. 11.17. 1 Kor. 1.26. Isam. 6.15.
l24. 1.
m25.4,6,13. 8.40.
n25.10,17. Mat. 27.19.
o24. 1.
p2.22.
q24.5,13.
r25.16. 19.33.
s21.28. 24.12. 28.17. 6.13.
t24.27.
u25.20.
v25.9. Luka 2.4. Seb. 24.1.
w25.10,17. Mat. 27.19.
x2 Tim. 1.18.
y25.25.
z25.16. 3.14. 27.24. Luka 7.42.
aa25.12,21,25. 26.32. 28.19.
ab25.12,21,25. 26.32. 28.19.
ac25.4,6,13. 8.40.
adGal. 2.2.
ae24.27.
af25.2-6.
ag25.15.
ah25.16. 3.14. 27.24. Luka 7.42.
ai23.30. 24.19.
aj25.16. 19.33.
ak25.2-6.
al25.10,17. Mat. 27.19.
am25.27. Mat. 27.37. Mark. 15.26.
an18.15. 23.29.
ao17.22.
aq25.9.
ar25.12,21,25. 26.32. 28.19.
as9.15.
at25.13.
auMark. 6.21.
avRoma 11.2.
aw25.2,7.
ax22.22.
ay23.29. 26.31. 23.9. 25.11.
az25.11,12.
ba25.12,21,25. 26.32. 28.19.
bb25.27. Mat. 27.37. Mark. 15.26.

Acts 25

UPawuli umangalelwa phambi kukaFestusi

Ngakho kwathi uFestusi esengenile emkhonweni a , emva kwensuku ezintathu b  wenyukela c  eJerusalema esuka eKesariya d , labapristi abakhulu e  lezikhulu zamaJuda f  bammangalela uPawuli kuye, bemncenga, bacela ukwenzelwa umusa omelane laye, ukuthi amthume eJerusalema g, h , becathamela ukumbulala endleleni i . Kodwa uFestusi waphendula ngokuthi uPawuli ugciniwe eKesariya j , lokuthi laye ngokwakhe uzakuya khona ngokuphangisa. Wathi: Ngakho labo abenelisayo phakathi kwenu kabehle kanye lami; uba kukhona ulutho olubi ngaleyondoda, bayimangalele k .

Kwathi esehlale phakathi kwabo insuku ezedlula itshumi, wehlela l  eKesariya m ; kusisa wahlala esihlalweni sokwahlulela n  walaya ukuthi uPawuli alethwe. Kwathi esefikile, amaJuda ayehlile evela eJerusalema ema emhanqile o , embeka amacala amanengi lanzima uPawuli, ayengelakuwaqinisa p, q , yena eziphendulela wathi r : Lemlayweni wamaJuda, lethempelini, lakuKesari kangonanga lutho s . Kodwa uFestusi ethanda ukuthabisa amaJuda t , waphendula uPawuli wathi: Uyathanda u  yini ukwenyukela eJerusalema v , wahlulelwe khona ngalezizinto phambi kwami? 10 Kodwa uPawuli wathi: Ngimi phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKesari w , lapho okufanele ngahlulelwe khona; kangonanga lutho kumaJuda, njengoba lawe usazi kuhle kakhulu x . 11 Ngoba uba ngonile ngenze ulutho olufanele ukufa, kangali ukufa y ; kodwa uba kungekho lutho lwezinto abangimangalela ngazo, kakulamuntu onganginikela kubo ngesihle z . Ngilidlulisela kuKesari aa . 12 Khona uFestusi esekhulume lomphakathi waphendula wathi: Ulidlulisele kuKesari? Uzakuya kuKesari ab .

UAgripha ubikelwa udaba lukaPawuli

13 Kwathi sekudlule insuku ezithile, uAgripha inkosi loBernike bafika eKesariya ac , ukuze babingelele uFestusi. 14 Kwathi sebehlezi khona insuku ezinengi, uFestusi wayilandisela inkosi izindaba zikaPawuli ad , esithi: Kukhona indoda ethile eyatshiywa nguFelike iyisibotshwa ae , 15 kwathi ngiseJerusalema af , abapristi abakhulu labadala bamaJuda bammangalela, becela isigwebo esimelene laye ag . 16 Engabaphendula ngathi: Kakusiwo umkhuba wamaRoma ukumnikela umuntu ekufeni ah , omangalelweyo labammangalelayo bengalethwanga ubuso ngobuso ai , njalo azuze indawo yokuziphendulela ngecala aj . 17 Ngakho sebebuthene lapha, kangizange ngiphuze; ngosuku olulandelayo ak  ngahlala esihlalweni sokwahlulela al , ngalaya ukuthi indoda ilethwe; 18 leyo abayimangalelayo sebemi kabavezanga cala ngayo ngezinto mina ebengizicabangela am , 19 kodwa babelokuphikisana okuthile laye an  ngenkolo yakibo ao , langothile uJesu owafayo, uPawuli othi ngaye uyaphila. 20 Kuthe mina ngisadidekile ngombuzo onje
 ngisadidekile: kumbe,  ngisadidekile ukuthi ngibuze njani ngakho.
, ngathi, angathanda yini ukuya eJerusalema aq , ayekwahlulelwa khona ngalezozinto.
21 Kodwa kwathi uPawuli eselidlulisele phambili ukuthi agcinelwe ukuhlolwa yinkosi enkulu ar , ngalaya ukuthi agcinwe, ngize ngimthume kuKesari. 22 UAgripha wasesithi kuFestusi: Lami bengithanda ukuthi ngimuzwe lumuntu. Yena wathi: Kusasa uzamuzwa as .

23 Ngakho kusisa, kwathi uAgripha loBernike befika ngokuzibonakalisa okukhulu at , basebengena endlini yokwahlulela kanye lezinduna ezinkulu au  lamadoda ayizikhulu zomuzi, uFestusi waselaya ukuthi uPawuli alethwe. 24 UFestusi wasesithi: Nkosi Agripha, lani lonke madoda elikhona lapha kanye lathi, liyambona lo elangicela ngaye av  lonke ixuku lamaJuda aw  eJerusalema kanye lalapha, limemeza lisithi kasafanele ukuphila ax . 25 Kodwa mina ngathola ukuthi kenzanga lutho olufanele ukufa ay , lokuthi yena az  ngokwakhe eselidlulisele enkosini enkulu ba , ngaquma ukumthuma. 26 Okungaye kangilalutho oluqinileyo engingalubhalela inkosi. Ngakho ngimlethile phambi kwenu, ikakhulu phambi kwakho, nkosi Agripha, ukuze kuthi esehloliwe ngibe lakho engingakubhala. 27 Ngoba ngibona kungaqondanga ukuthuma isibotshwa, kungatshengiswanga lamacala amelene laso bb .

Copyright information for Ndebele