a26.2,24. 19.33.
b26.7. 19.38.
c26.2,24. 19.33.
d6.14.
eLuka 1.3.
fMat. 25.24.
g22.3.
hJak. 1.26,27.
i23.6. Fil. 3.5.
jLuka 2.25. Seb. 23.6.
kLuka 24.27. Seb. 13.32.
lJak. 1.1.
mLuka 7.4. Seb. 12.5.
n24.14. 27.23.
oFil. 3.11.
p26.7. 19.38.
q1 Tim. 1.13.
r8.3.
s9.13.
t9.14,21. 22.4, 5.
u22.20.
v22.19. Mat. 10.17.
w9.1,2.
xLuka 12.1. Seb. 24.18.
y9.3-8. 22.6-11.
z21.40.
aa22.14.
abLuka 1.2.
ac22.15. 20.21,24.
ad22.21. 28.28.
aeIsa. 29.18. 32.3. 35.5. 42.7. Efe. 1.18.
afHlab. 36.9. Luka 1.79. Joha. 8.12. 2 Kor. 4.4. 6.14. Efe. 4.18. 5.8. 1 Thes. 5.5. 1 Pet. 2.9.
agLuka 22.53.
ah5.31.
ai20.32. Mat. 25.34.
aj9.20,22.
ak9.29.
al11.26.
am13.46.
an15.19.
aoMat. 3.8.
ap21.27,30,31. 24.18.
aqIsam. 11.18. 13.16. 19.5,18. 20.12. Seb. 8.10. Jer. 6.13.
arLuka 24.27,44. Seb. 10.43. 13.27. 24.14. 28.23.
asLuka 24.27,44. Seb. 10.43. 13.27. 24.14. 28.23.
atMat. 26.24.
au1 Kor. 15.20,23. Kol. 1.18. Isam. 1.5.
avLuka 2.32.
aw26.1.
ax26.25. 2 Kho. 9.11. 1 Kor. 1.23. 2.14. 4.10.
ayJoha. 7.15.
az2 Kor. 5.13.
ba26.25. 2 Kho. 9.11. 1 Kor. 1.23. 2.14. 4.10.
bbLuka 1.3.
bc2 Kor. 5.13.
bd4.29.
be11.26. 1 Pet. 4.16.
bf22.30. 2 Tim. 2.9. Seb. 21.33. 28.20.
bgMat. 27.2.
bh25.23.
bi25.23.
bj23.29. 25.25. 23.9.
bk28.18.
bl25.11,12,21,25. 28.19.

Acts 26

UPawuli uziphendulela phambi kukaFestusi loAgripha

UAgripha wasesithi kuPawuli: Uvunyelwe ukuzikhulumela. UPawuli waseselula isandla, waziphendulela wathi a : Kukho konke engimangalelwa ngakho ngamaJuda b , nkosi Agripha, ngizizwa ngithokoza ukuthi sengingaziphendulela phambi kwakho lamuhla c ; ikakhulu ngoba uyawazi wonke amasiko lokuphikisana phakathi kwamaJuda d ; ngakho ngiyakuncenga, ukuthi ungizwe ngesineke. Ngakho ukuhamba kwami konke kusukela ebutsheni, okwakuqala esizweni sakithi eJerusalema, wonke amaJuda ayakwazi, ayangazi phambili kusukela ekuqaleni e , uba bethanda ukufakaza f , ukuthi ngendlela eqinileyo g  yehlelo lokukhonza kwakithi h  ngaphila ngingumFarisi i . Lakhathesi ngimi ngithonisiswa ngenxa yethemba j  lesithembiso esenziwa nguNkulunkulu kubobaba k , ezithemba ukufinyelela kuso izizwe zakithi ezilitshumi lambili l , zikhonza m  ngesineke ebusuku lemini n ; engimangalelwe ngalelithemba o , nkosi Agripha, ngamaJuda p . Kungani kukhunjulwa ukuthi kuyinto engakholekiyo kini, nxa uNkulunkulu evusa abafileyo? Ngakho lami ngokwami ngangicabanga ukuthi ngangifanele ukwenza izinto ezinengi eziphambene lebizo likaJesu weNazaretha q ; 10 lami engakwenza eJerusalema r , njalo mina ngavalela abanengi kwabangcwele entolongweni s , ngemukela amandla avela kubapristi abakhulu t ; lalapho bebulawa ngakukhetha u . 11 Lemasinagogeni wonke ngabajezisa kanengi, ngababamba ngamandla ukuthi bahlambaze v ; njalo ngahlanya kakhulu ngabo w , ngabazingela baze bafika emizini yabezizwe. 12 Okungazo x  lami ngisiya eDamaseko ngamandla langokuthunywa ngabapristi abakhulu, 13 emini enkulu, nkosi, ngabona endleleni ukukhanya kuvela ezulwini, kudlula ukukhanya kwelanga, kwakhanya kwangizingelezela lalabo ababehamba lami y . 14 Kwathi sonke sesiwele phansi emhlabathini, ngezwa ilizwi likhuluma lami lisithi ngolimi lwesiHebheru: Sawuli, Sawuli, ungizingelelani? Kulukhuni kuwe ukukhahlelana lezincijo z . 15 Mina ngasengisithi: Ungubani, Nkosi? Wasesithi: Mina nginguJesu omzingelayo. 16 Kodwa sukuma, njalo ume ngenyawo zakho; ngoba ngibonakelele lokho kuwe, ukuthi ngikumise aa  ube yisikhonzi ab  lomfakazi wezinto ozibonileyo, kanye lengizazibonakalisa ngazo kuwe ac , 17 ngikophula ebantwini lakwabezizwe, engikuthuma kubo khathesi ad , 18 ukuvula amehlo abo ae , lokubaphendula emnyameni baye ekukhanyeni af , lemandleni kaSathane baye kuNkulunkulu ag , ukuze bemukeliswe uthethelelo lwezono ah , lelifa phakathi kwabangcwelisiweyo ngokholo olukimi ai . 19 Ngakho, nkosi Agripha, kangalanga ukulalela umbono wezulwini; 20 kodwa ngatshumayela kuqala kwabaseDamaseko aj  labeJerusalema ak , lakulo lonke ilizwe leJudiya al , lakwabezizwe, ukuze baphenduke am , babuyele kuNkulunkulu an , benze imisebenzi efanele ukuphenduka ao . 21 Ngenxa yalezizinto amaJuda angibamba ethempelini, azama ukungibulala ap . 22 Ngakho ngizuzile usizo oluvela kuNkulunkulu, kuze kube lamuhla ngimi ngifakaza kubo bonke abancinyane labakhulu aq , ngingakhulumi lutho ngaphandle kwalezozinto abazikhulumayo abaprofethi ar  loMozisi as  ukuthi zizakwenzeka, 23 ukuthi uKristu umele ukuhlupheka at , lokuthi engowokuqala ekuvukeni kwabafileyo au  uzatshumayela ukukhanya kulababantu lakwabezizwe av .

24 Kwathi esaziphendulela lezizinto aw , uFestusi wathi ngelizwi elikhulu: Uyahlanya, Pawuli ax ; ukufunda okunengi kuyakuhlanyisa ay . 25 Kodwa wathi: Kangihlanyi az, ba , mhlekazi Festusi bb , kodwa ngimemezela amazwi aliqiniso laqondileyo bc . 26 Ngoba inkosi iyazi ngalezizinto, engikhuluma ngesibindi lakuyo bd ; ngoba ngileqiniso lokuthi akukho okunye kwalezizinto okufihlakeleyo kuyo; ngoba lokhu kakwenziwanga engonsini. 27 Nkosi Agripha, uyakholwa abaprofethi yini? Ngiyazi ukuthi uyakholwa. 28 UAgripha wasesithi kuPawuli: Usuphose wangiqinisekisa ukuthi ngibe ngumKristu be . 29 UPawuli wasesithi: Bengingafisa kuNkulunkulu ukuthi, loba ngokulutshwana loba ngokunengi kungabi nguwe wedwa, kodwa labo bonke abangizwayo lamuhla, babe ngabanje njengoba nginjalo lami, ngaphandle kwalezizibopho bf . 30 Kwathi esekhulume lezizinto, yasukuma inkosi, lombusi bg , loBernike bh , lalabo ababehlezi labo bi ; 31 kwathi sebephumile bakhulumisana, besithi: Lumuntu kenzi lutho olufanele ukufa kumbe ukubotshwa bj . 32 UAgripha wasesithi kuFestusi: Lumuntu ubengakhululwa bk , uba ebengalidluliselanga kuKesari bl .

Copyright information for Ndebele