a25.12,25.
bJoha. 18.3.
c2.9.
d19.29.
e20.4. 17.1.
fLuka 4.26.
g28.2.
h24.23. 28.16.
i27.7. 21.3. 27.5.
j4.36.
k28.11. 6.9.
l27.4.
m27.7. 21.3. 27.5.
n27.12,13,21. 2.10.
o27.13.
p27.21.
q27.21.
rIsam. 18.17.
s27.12,13,21. 2.10.
t27.26,29.
uJona 1.5.
vJona 1.5.
w27.10.
x27.12,13,21. 2.10.
y27.21.
z27.21.
aa18.9. 23.11. 12.7.
ab2 Tim. 4.17.
ac24.14. Roma 1.9. 2 Tim. 1.3. Dan. 6.16. Luka 1.74. Fil. 3.3. Heb. 9.14. 12.28.
ad25.11,16. Luka 7.42.
ae27.22,36.
afLuka 1.45.
ag28.1.
ah27.17,29,32.
ai27.17,29,32.
aj27.16.
akJoha. 15.22.
alJoha. 2.15.
am27.40. 5.38.
an27.17,29,32.
ao1 Sam. 14.45.
apMat. 15.36.
aq27.22,36.
ar2.41. 7.14. 1 Pet. 3.20. Roma 13.1. Jak. 5.20.
as27.29.
at27.17.
au2 Kor. 11.25.
av27.22.

Acts 27

UPawuli uya eRoma eyisibotshwa

Kwathi sekuqunyiwe ukuthi siye eIthaliya ngomkhumbi a , banikela uPawuli lezinye izibotshwa ezithile enduneni yekhulu, nguJuliyu ngebizo, eyesigaba senkosi enkulu b . Sasesingena emkhunjini weAdramithiyu, obusuzakuya endaweni zeAsiya c , saqala ukuhamba, uAristako umMakedoniya d  weThesalonika wayelathi e . Lakusisa safika eSidoni f ; uJuliyu wasemphatha kuhle uPawuli g , wamvumela ukuthi aye kubangane ukuze asizwe h . Sasesisuka lapho ngomkhumbi i  sehla sagudla iKuprosi j , ngoba imimoya yayiphambene lathi, kwathi sesidabule ulwandle olungaseKilikhiya lePamfiliya, safika eMira yeLikhiya. Lapho-ke induna yekhulu yathola umkhumbi weAleksandriya oya eIthaliya, yasikhweza kuwo k . Sasesihamba kancinyane okwensuku ezinengi, safika nzima maqondana leKinidu, umoya ungasivumeli l , sehla sagudla m  iKrete n  maqondana leSalamone; sasesiyigudla o  kanzima safika endaweni ethile ethiwa yiMathekwamahle; okwakuseduze layo umuzi iLaseya.

Kwathi sekudlule isikhathi esikhulu, njalo sekuyingozi ukuhamba ngomkhumbi, ngoba lezilo lokudla laseledlule, uPawuli wabeluleka 10 esithi kubo: Madoda, ngiyabona ukuthi uhambo luzakuba lengozi p  lomonakalo omkhulu q , kungeyisiwo owempahla lomkhumbi kuphela kodwa lowempilo zethu. 11 Kodwa induna yekhulu yakholwa induna yomkhumbi lomnikazi wawo kulezinto ezazitshiwo nguPawuli r . 12 Kwathi njengoba itheku lalingalungelanga ukuhlalwa ebusika, inengi labo lacebisa ukuthi kusukwe lalapho, mhlawumbe kwenzeke ukuthi bafike eFenikisi bahlale khona ebusika, itheku leKrete s  elikhangele eningizimuntshonalanga lenyakathontshonalanga.

13 Njalo kuthe umoya weningizimu usuphephetha buthakathaka, banakana ukuthi sebekuzuzile lokho ababekuqondile, sebephakamise ingwegwe sagudla eKrete. 14 Kodwa kungabanga yisikhathi eside umoya oyisivunguzane, othiwa iYurakilidoni, wawutshaya; 15 umkhumbi wasubanjwa, wehluleka ukukhangelana lomoya, sasesiwuyekela undenda. 16 Sathi sesigudla phansi kwesihlengana esithile esithiwa yiKlawuda, senelisa kalukhuni ukuwubamba umkolo; 17 abasebewuphanyekile, basebenzisa izincediso, sabopha ngamagoda sizingelezela umkhumbi; basebesesaba ukuthi bazaphoseka emhlabathini weSirti, behlisa iseyili, ngokunjalo basebendenda t . 18 Kuthe ukuthi siphoswe kakhulu yisiphepho, ngolulandelayo baphosa impahla u ; 19 kwathi ngolwesithathu salahla izikhali zomkhumbi ngezandla zethu uqobo v . 20 Kwathi kungelalanga njalo kungelankanyezi ezibonakalayo insuku ezinengi, lesiphepho esingesincinyane siqinisa, kusukela lapho laseliphela ithemba lonke lokuthi sizasinda.

21 Kwathi sekuyisikhathi eside bengasadli, uPawuli wasesukuma phakathi kwabo, wathi: Madoda, ngabe lalalela mina w  kalaze lasuka eKrete x , njalo laphepha kulobubunzima y  lakulumonakalo z . 22 Khathesi-ke sengileluleka ukuthi lime isibindi; ngoba kakusoze kulahleke impilo leyodwa kini, ngaphandle komkhumbi. 23 Ngoba aa  ngalobubusuku bekumi kimi ingilosi kaNkulunkulu, engingowakhe ab , lengimkhonzayo ac , 24 yathi: Ungesabi Pawuli; ngoba umele ukuma phambi kukaKesari; njalo khangela, uNkulunkulu ukuphile bonke labo abahamba ngomkhumbi lawe ad . 25 Ngakho manini isibindi madoda ae ; ngoba ngiyakholwa kuNkulunkulu ukuthi kuzakuba njengalokho engikutsheliweyo af . 26 Kodwa kumele ag  sitshayeke esihlengeni esithile ah .

27 Kwathi sekufike ubusuku betshumi lane, sasindenda sizula olwandle lweAdriya, phakathi kobusuku, abomkhumbi bakhumbula ukuthi umhlabathi othile ususondela kibo; 28 basebephosa intambo yokulinganisa bathola amafathome* angamatshumi amabili; sebeqhubekile kancinyane baphosa intambo yokulinganisa futhi, bathola amafathome alitshumi lanhlanu; 29 njalo sesaba ukuthi mhlawumbe singatshayeka emadwaleni, basebephosela ingwegwe ezine ngemva komkhumbi, bafisa ukuthi kuse ai . 30 Abomkhumbi sebezama ukubaleka emkhunjini, basebesehlisela olwandle umkolo aj  ngokungathi basebezakwehlisela ingwegwe ngaphambi komkhumbi ak , 31 uPawuli wathi enduneni yekhulu lakwabebutho: Uba laba bengahlali emkhunjini, lingesindiswe lina. 32 Abebutho basebequma amagoda omkolo al , bawuyekela am  wawa an .

33 Kwasekusithi sekuzakusa, uPawuli wabancenga bonke ukuthi bathathe ukudla, esithi: Lamuhla kulusuku lwetshumi lane lilindile lihlezi lingadli, lingathathi lutho. 34 Ngakho ngiyalincenga ukuthi lithathe ukudla; ngoba lokhu ngokosindiso lwenu; ngoba kakuyikuwa komunye unwele lwekhanda lenu ao . 35 Kwathi esetshilo lezizinto, esethethe isinkwa, wabonga uNkulunkulu phambi kwabo bonke; wasihlephula waqala ukudla ap . 36 Basebesima isibindi bonke njalo bona bathatha ukudla aq . 37 Njalo thina sonke esasisemkhunjini sasiyimiphefumulo engamakhulu amabili lamatshumi ayisikhombisa lesithupha ar . 38 Njalo sebesuthi ukudla baphungula umkhumbi, baphosela amabele olwandle.

39 Kwathi sekusile, kabalazanga ilizwe; kodwa babona itheku elithile lilokhumbi, abamisa ukuthi baqhubele umkhumbi kulo, uba kungenzeka. 40 Basebequma ingwegwe baziyekela olwandle as , ngesikhathi esifananayo bathukulula amagoda abophe amaphini okuqondisa, baphakamisela emoyeni iseyili yaphambili baqonda ekhunjini at . 41 Basebefika bengananzelele endaweni lapho ulwandle olwaluhlangana khona bawuqhubela umkhumbi esihlabathini; njalo isihloko somkhumbi sagxumekeka sahlala singanyikinyeki, kodwa ingemuva yomkhumbi yephulwa ngamandla amagagasi au . 42 Labebutho babeqonde ukubulala izibotshwa, hlezi ezinye zibaleke ngokuntshezela khatshana. 43 Kodwa induna yekhulu, ifisa ukusindisa uPawuli, yabavimbela kunjongo yabo, yasilaya ukuthi labo abakwaziyo ukuntsheza baziphosele olwandle kuqala, baye emhlabathini; 44 labaseleyo, abanye ngamapulanka, labanye ngezinye zezinto zomkhumbi. Ngokunjalo-ke kwenzeka ukuthi bonke bafike emhlabathini besindile av .

Copyright information for Ndebele