a27.39.
b27.26.
c28.4. Roma 1.14. 1 Kor. 14.11. Kol. 3.11.
d27.3.
e19.11.
f28.4. Roma 1.14. 1 Kor. 14.11. Kol. 3.11.
gLuka 13.2.
hAmos 5.19.
iMark. 16.18. Luka 10.19.
jLuka 23.41.
k8.10. 14.11.
l27.17. Mark. 6.21.
mJak. 5.14,15.
nMark. 16.18. Seb. 19.11,12. 1 Kor. 12.9,28. Luka 13.13.
o1 Tim. 5.17. Mat. 15.6.
p27.6.
qJoha. 21.23.
rJoha. 21.23.
s24.23. 27.3.
t25.1.
u28.17. Mark. 6.21.
v28.18. 24.12,13. 25.8.
w6.14.
x21.33.
y4.9.
z26.32.
aa28.18. 24.12,13. 25.8.
ab25.11.
ac23.6.
adLuka 2.25.
aeEfe. 6.20. 2 Tim. 1.16. Seb. 26.29. Efe. 3.1.
af24.14.
agLuka 2.34. 1 Pet. 2.12. 3.16. 4.14.
ah11.4.
aiLuka 16.28.
aj1.3.
ak19.8.
al1.3.
am17.2,3. 26.22.
an14.4. 17.4.
aoIsa. 6.9,10. Mat. 13.14. Luka 8.10.
apLuka 3.6. Luka 2.30. Roma 11.11.
aqMat. 21.41,43. Luka 2.32. Seb. 13.46,47. 18.6. 22.21. 26.17,18. 19.9.
ar15.2, 7.
asLuka 8.40.
at20.25.
au4.29.

Acts 28

UPawuli labanye bemukelwa kuhle ngamaMelitha

Kwathi sebesindile, basebesizwa ukuthi a  isihlenge sithiwa yiMelitha b . Labalelolizwe c  basiphatha ngomusa d  ongandanga e ; ngoba babasa umlilo, basemukela sonke, ngenxa yezulu elaseliqalisile, langenxa yomqando. UPawuli wasetheza umnyaba wenkuni, wazibeka emlilweni, kwaphuma inyoka ngenxa yokutshisa, yanamathela esandleni sakhe. Kwathi abalelolizwe bebona isilo silenga esandleni sakhe f , bakhulumisana besithi: Isibili lumuntu ungumbulali, othi esindile olwandle g , ukulunga kakuvumi ukuthi aphile h . Yena-ke wasithintithela emlilweni isilo, akaze aba lengozi i . Basebelindela ukuthi uzavuvuka lokuthi awele phansi ahle afe; kwathi sebelinde isikhathi eside, basebebona ukuthi kakulalutho olubi olwenzakala kuye j , baphendula imicabango yabo bathi ungunkulunkulu k .

UPawuli usilisa isigulane

Kubomakhelwane baleyondawo kwakulamasimu esikhulu sesihlenge, uPubliyo ngebizo l ; owasemukela wasingenisa kuhle insuku ezintathu. Kwasekusithi uyise kaPubliyo wayelele ebanjwe luqhuqho lesisu segazi; angena kuye uPawuli, wakhuleka m , wabeka izandla phezu kwakhe, wamsilisa n . Ngakho lokho sekwenzakele, beza labanye ababesesihlengeni ababelezifo basebesiliswa; 10 abasidumisa langodumo olukhulu, njalo mhla sisukayo ngomkhumbi, basethesa izinto ezidingekayo o .

UPawuli ufika eRoma

11 Kwathi emva kwenyanga ezintathu sasuka ngomkhumbi weAleksandriya p , owawuhlezi ebusika esihlengeni, ulophawu oluthiwa ngoDiyosikuroyi*. 12 Sasesifika eSirakhuse sahlala insuku ezintathu; 13 sasuka lapho sahamba ngokubhoda sayafika eRegiyuma, sekudlule usuku olulodwa kwafika umoya weningizimu, safika ePuthiyoli ngosuku lwesibili; 14 lapho esafica khona abazalwane q , sacelwa ukuhlala labo insuku eziyisikhombisa; ngokunjalo saya-ke eRoma. 15 Njalo besuka lapho abazalwane sebezwile izinto ngathi r , beza ukusihlangabeza baze bafika eApiyi Foruma leNdlini zeZihambi eziNtathu; okwathi uPawuli ebabona, wabonga uNkulunkulu, wema isibindi. 16 Sathi sesifike eRoma, induna yekhulu yanikela izibotshwa enduneni yabalindi; kodwa uPawuli wavunyelwa ukuhlala yedwa, lowebutho omlindayo s .

17 Kwasekusithi emva kwensuku ezintathu t  uPawuli wabizela ndawonye labo abangabakhulu bamaJuda u ; sebebuthene, wathi kubo: Madoda bazalwane, mina kangenzanga lutho oluphambene lesizwe v  kumbe lamasiko abobaba w , ngiyisibotshwa ngivela eJerusalema nganikelwa ezandleni zamaRoma x ; 18 wona esengihlolile y  afuna ukungikhulula z , ngoba kungekho kimi cala elifanele ukufa aa . 19 Kodwa amaJuda ala, ngacindezeleka ukulidlulisela kuKesari ab , kungeyisikho ukuthi ngilolutho olokumangalela isizwe sakithi. 20 Ngakho ngenxa yalesisizatho ngilibizele lapha ukuthi ngilibone ngikhulume lani; ngoba ngenxa yethemba ac  likaIsrayeli ngizingelezelwe ad  ngaleliketane ae . 21 Basebesithi kuye: Thina kasemukelanga izincwadi ngawe ezivela eJudiya, futhi loba ngubani wabazalwane, esefikile, kabikanga kumbe akhulume lutho olubi ngawe. 22 Kodwa sifisa ukuzwa izinto ozinakanayo wena; ngoba mayelana lalobububhazuka af  siyazi ukuthi buyaphikiswa endaweni zonke ag .

23 Njalo kwathi sebemmisele usuku, abanengi beza kuye endlini yezihambi; owabachasisela ah  wafakaza ai  umbuso kaNkulunkulu aj , ebancenga ngezinto zikaJesu ak, al , ethathela emlayweni kaMozisi kanye labaprofethi, kusukela ekuseni kakhulu kwaze kwaba kusihlwa am . 24 Abanye basebekholwa izinto azitshoyo, kodwa abanye kabakholwanga an . 25 Kwasekusithi bengezwanani bodwa basuka bahamba, uPawuli esekhulume ilizwi laba linye lokuthi: Wayekhulume kuhle uMoya oyiNgcwele ngoIsaya umprofethi kubobaba bethu, 26 esithi: Hamba uye kulesisizwe ubususithi: Ngokuzwa lizakuzwa, njalo kalisoze liqedisise; lokubona lizabona, njalo kalisoze libonisise; 27 ngoba inhliziyo yalesisizwe seyaba buthundu, njalo bezwa kanzima ngendlebe, lamehlo abo bawacimezile; hlezi babone ngamehlo, njalo bezwe ngendlebe, futhi baqedisise ngenhliziyo, njalo baphenduke, besengibasilisa ao . 28 Ngakho kakwaziwe kini, ukuthi usindiso lukaNkulunkulu ap  luyathunyelwa kwabezizwe, bona-ke bazakuzwa aq . 29 Njalo kwathi esetshilo lezizinto, amaJuda asuka, elokuphikisana okukhulu phakathi kwawo ar .

30 UPawuli wasehlala iminyaka emibili egcweleyo endlini yakhe uqobo ayeyiqatshile, wemukela bonke abangena kuye as , 31 watshumayela umbuso kaNkulunkulu, njalo wafundisa ngeNkosi uJesu Kristu at , ngaso sonke isibindi, engelakuvinjelwa au .

Copyright information for Ndebele