a3.3,4,11. 1.13. 8.14.
bLuka 18.10.
c2.46.
dHlab. 55.17.
eMat. 27.46. Seb. 10.30. 1 Kho. 18.29.
f14.8.
gLuka 16.20.
hJoha. 9.8.
i3.12.
jLuka 14. 7.
k4.10. 3.16. 4.30. 9.34.
lIsa. 35.6. Seb. 14.10.
mIsa. 35.6. Seb. 14.10.
n4.16,21.
oMat. 25.24.
pJoha. 9.8.
q4.14.
rJoha. 10.23. Seb. 5.12.
s5.8. 10.46. Hlu. 18.14.
t3.4. Luka 4.20.
u2 Pet. 1.3,6,7.
v5.30. 22.14.
wJoha. 7.39. 8.54. 12.16. 16.14. 17.1.
xMat. 20.19. 27.2. Mark. 15.1.
yMat. 27.20. Mark. 15.11. Luka 23.18,20,21. Joha. 18.40. 19.15. Seb. 13.28.
zLuka 6.37.
aaMark. 1.24. Seb. 4.27.
ab7.52. 22.14. Jak. 5.6.
acLuka 23.17,18,19,25.
ad25.11.
ae5.31. Heb. 2.10.
af1 Joha. 5.11.
ag2.24.
ahLuka 24.48.
ai3.6.
ajMat. 9.2.
akMat. 9.2.
alJoha. 16.3. Seb. 13.27. 1 Kor. 2.8. 1 Tim. 1.13.
amJoha. 3.1.
an17.3. 26.22. 1 Pet. 1.10,11. Luka 24.27.
ao3.24. 2.23. 4.28.
ap2.38.
aqLuka 22.32.
arHlab. 51.1.
as3.18.
at1.11.
auMat. 17.11.
avLuka 1.70.
awJoha. 9.32.
axLuka 1.70.
ayDute. 18.15,19. Seb. 7.37.
azMat. 17.5.
ba1 Sam. 3.20. Seb. 13.20. Heb. 11.32.
bb1 Sam. 3.20. Seb. 13.20. Heb. 11.32.
bc3.24. 2.23. 4.28.
bdRoma 9.4,5. 15.8. Seb. 2.39.
beGen. 22.18. Gen. 12.3.
bf3.25.
bg13.46. Roma 1.16. 2.9. Mat. 10.5,6. 15.24. Luka 24.47. Seb.13.26,32,33.
bh2.24.
bi3.25.
bjRoma 11.26. Mat. 1.21. Seb. 5.31.

Acts 3

UPetro usilisa umuntu oyisiqhuli

UPetro loJohane a  basebesenyukela bonke b  ethempelini c  ngehola lomkhuleko d  elesificamunwemunye* e . Kwasekuthwalwa indoda ethile eyisiqhuli kusukela esizalweni sikanina f ; ababeyibeka insuku ngensuku esangweni lethempeli elithiwa eLihle g , ukuthi icele isipho kulabo abangenayo ethempelini h . Eyathi ibona uPetro loJohane sebezangena ethempelini, yacela isipho. UPetro waseyijolozela eloJohane, wathi: Sikhangele i ! Yasibananzelela, ilindele ukuthi izakwemukela ulutho kubo j . UPetro wasesithi: Isiliva legolide kangilakho; kodwa lokho engilakho, ngikunika khona. Ebizweni likaJesu Kristu umNazaretha, sukuma uhambe k . Waseyibamba ngesandla sokunene wayisukumisa; njalo kwahle kwaqiniswa inyawo lenqagala zayo. Yasisithi lothu yema yasihamba l , yangena labo ethempelini, ihamba iseqa idumisa uNkulunkulu m . Njalo bonke abantu bayibona ihamba, idumisa uNkulunkulu n ; 10 basebeyazi ukuthi yiyo o  eyayihlalela isipho esangweni eLihle lethempeli; basebegcwala ukumangala lokusanganiseka ngalokho okwenzeka kuyo p .

UPetro ukhuluma ngoKristu ukuthi uyiNkosi yempilo

11 Kwathi isiqhuli esasisilisiwe sibambelele kuPetro loJohane q , bonke abantu bagijimela kubo ndawonye ekhulusini elithiwa elikaSolomoni r , bemangala kakhulu. 12 Kwathi uPetro ekubona lokho waphendula ebantwini wathi: Madoda maIsrayeli s , limangalelani ngalokhu, kumbe lisijolozelelani t , ngokungathi ngawethu amandla kumbe ukulunga simenze ukuthi lo ahambe u ? 13 UNkulunkulu kaAbrahama lokaIsaka lokaJakobe, uNkulunkulu wabobaba bethu v , uyidumisile iNdodana yakhe uJesu w ; elayinikelayo lina x , layiphika phambi kobuso bukaPilatu y , yena esequme ukuyikhulula z . 14 Kodwa lina lamphika oNgcwele aa  loLungileyo ab , lacela ukuthi liphiwe ac  indoda engumbulali ad , 15 labulala uMqali ae  wempilo af ; amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo ag , esingabafakazi bakho thina ah . 16 Njalo ngokholo ebizweni lakhe ai , lo elimbonayo lelimaziyo ibizo lakhe limqinisile aj ; lokholo olungaye lumnike lokhukusila okupheleleyo phambi kwenu lonke ak . 17 Njalo khathesi, bazalwane, ngiyazi ukuthi lakwenza ngokungazi al , njengababusi benu futhi am . 18 Kodwa uNkulunkulu wagcwalisa ngalindlela an  lokhu akukhuluma phambili ao  ngomlomo wabaprofethi bakhe bonke, ukuthi uKristu uzahlupheka. 19 Ngakho phendukani ap  libuye futhi aq , ukuze kwesulwe izono zenu ar , ukuze kufike izikhathi zokukhudumala ezivela ebusweni beNkosi, 20 njalo ithume lo owamenyezelwa kini phambili, uJesu Kristu as ; 21 okumele ukuthi izulu limemukele at  kuze kufike izikhathi zokubuyisela konke au , uNkulunkulu akutshoyo ngomlomo wabo bonke abaprofethi bakhe abangcwele av  endulo aw, ax . 22 Ngoba uMozisi wathi kubobaba: INkosi uNkulunkulu wenu izalivusela umprofethi kubazalwane benu onjengami ay ; yena lizamlalela kukho konke azakukhuluma kini az . 23 Njalo kuzakuthi, wonke umphefumulo, loba ngubani ongayikumlalela lowomprofethi, uzachithwa ebantwini. 24 Njalo labaprofethi bonke ba , kusukela kuSamuweli labalandelayo, bonke abakhulumayo bb , bamemezela phambili lezinsuku bc . 25 Lina lingabantwana babaprofethi bd , labesivumelwano uNkulunkulu asenza labobaba bethu, esithi kuAbrahama: Langenzalo yakho be  zizabusiswa zonke izizukulwana zomhlaba bf . 26 UNkulunkulu bg , eseyivusile iNdodana yakhe uJesu bh , wayithuma kini kuqala ukulibusisa bi , ngokuliphendula ngulowo lalowo ebubini bakhe bj .

Copyright information for Ndebele