bMat. 22.23.
c16.18.
d17.18. 3.15,20. 5.17. 23.8.
eLuka 21.12.
f5.18.
g2.41.
h4.8,26. Joha. 3.1.
iLuka 3.2. Joha. 18.13,24.
jMat. 26.3.
kMat. 21.23.
l13.9. Mat. 10.20.
m4.8,26. Joha. 3.1.
nLuka 23.14. Seb. 12.19. 24.8. 28.18.
oMark. 10.52.
pJoha. 20.31. Seb. 3.6, 16.
q2.24.
rHlab. 118.22. Mat. 21.42.
sMark. 9.12.
t13.39. 1 Tim. 2.5. Mat. 1.21.
u4.19. 1.13. 8.14.
vMat. 11.25.
w1 Kor. 14.16,23,24. 2 Kor. 11.6.
xMat. 25.24.
y3.11.
zMat. 5.22.
aaJoha. 11.47. 12.19.
ab4.21. 3.9,10.
acLuka 22.15.
ad5.40. 5.28.
ae5.29.
af1.8. 2.32. 4.33. Joha. 15.26.
ag22.15. 1 Joha. 1.1,3.
ahMat. 21.26. Mark. 11.32. Luka 20.6,19. 22.2. Seb. 5.13,26.
aiMat. 15.31.
aj3.7,8.
ak24.23. 1 Tim. 5.8. Joha. 1.11.
al1.14.
amLuka 2.29.
an2 Kho. 19.15. Isa. 37.16.
ao2 Lan. 2.12.
apHlab. 2.1,2.
aqHlab. 2.2. Luka 4.18. Seb. 10.38. Heb. 1.9. Seb. 4.26.
arLuka 20.21.
as4.30. 3.14. Luka 1.35.
atHlab. 2.2. Luka 4.18. Seb. 10.38. Heb. 1.9. Seb. 4.26.
auLuka 23.7-11.
avMat. 27.2.
awMat. 27.27. Mat. 20.19.
axMat. 26.3.
ay2.23. 3.18. Luka 22.22.
az2 Kho. 19.16. Isa. 37.17.
ba4.13,31. 9.27,29. 13.46. 14.3. 18.26. 19.8. 26.26. 28.31. Efe. 6.19. 1 Thes. 2.2.
bbJoha. 4.48.
bc3.6.
bd4.27.
be16.26. 2.2.
bf2.4.
bg4.13,31. 9.27,29. 13.46. 14.3. 18.26. 19.8. 26.26; 28.31. Efe. 6.19. 1 Thes. 2.2.
bh2 Lan. 30.12.
biFil. 1.27.
bj2.44.
bk1.8.
bl1.22.
bm2.24.
bn2.47. Luka 2.40.
bo2.45.
bp4.37. 5.2.
bq6.1.
br2.45.
bs9.27. 11.22,25,30. 12.25. 13.15. 1 Kor. 9.6. Gal. 2.1,9,13. Kol. 4.10.
bt11.19,20. 13.4. 15.39. 21.3,16. 27.4.
bu2.45.
bv4.37. 5.2.

Acts 4

Ukubotshwa kukaPetro loJohane

Kwathi besakhuluma ebantwini, abapristi lenduna
 induna: kumbe,  umbusi.
yethempeli labaSadusi babafikela b ,
benengekile ngoba babefundisa abantu c , betshumayela ukuvuka kwabafileyo ngoJesu d . Babadumela ngezandla e , babafaka esitokisini kwaze kwaba kusisa; ngoba kwasekuhlwile f . Kodwa abanengi abalizwayo ilizwi bakholwa; lenani lamadoda lalingaba zinkulungwane ezinhlanu g .

Kwasekusithi kusisa kwabuthana ababusi labadala lababhali babo eJerusalema h , loAnasi umpristi omkhulu i , loKayafasi, loJohane, loAleksandro, labo bonke abendlu yompristi omkhulu j . Sebebamise phakathi, babuza: Lokhu lina likwenze ngawaphi amandla kumbe ngaliphi ibizo k ? Khona uPetro egcwaliswe nguMoya oNgcwele wathi kubo l : Babusi babantu labadala bakoIsrayeli m , nxa thina sibuzwa lamuhla ngomsebenzi omuhle emuntwini obuthakathaka emzimbeni n , ukuthi yena usindiswe ngani o ; 10 kakwaziwe yini lonke laso sonke isizwe sakoIsrayeli, ukuthi ngebizo likaJesu Kristu umNazaretha p , lina elambethelayo, uNkulunkulu owamvusayo kwabafileyo q , ngaye lo umi lapha phambi kwenu esesilile. 11 Yena lo uyilitshe r  elaliwa yini abakhi, eseliyinhloko yengonsi s . 12 Njalo kalukho usindiso komunye; ngoba kalikho lelinye ibizo ngaphansi kwezulu elinikiweyo phakathi kwabantu, esimele sisindiswe ngalo t .

13 Kwathi bebona isibindi sikaPetro loJohane u , njalo besazi ukuthi v  babengabantu abangafundanga njalo bengabantu nje w , bamangala, njalo babazi ukuthi babeloJesu x , 14 kodwa bebona umuntu osilisiweyo emi labo, babengelakuphika lutho y . 15 Kodwa sebebalayile ukuthi baphume phandle emphakathini z , bacebisana bodwa, 16 besithi: Sizabenzani lababantu aa ? Ngoba ukuthi isibonakaliso esidumisekayo senziwa yibo, kusobala kubo bonke abahlezi eJerusalema, njalo singekuphike ab ; 17 kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu, asibaqonqosele ukuthi bangabe besakhuluma lamuntu ngalelibizo ac . 18 Basebebabiza, babalaya ukuthi bangakhulumi lakanye njalo bangafundisi ngebizo likaJesu ad . 19 Kodwa uPetro loJohane babaphendula bathi: Yehlukanisani ukuthi kulungile phambi kukaNkulunkulu ukulalela lina kuloNkulunkulu ae . 20 Ngoba thina af  kasilakuyekela ukukhuluma ag  izinto esizibonileyo lesizizwileyo. 21 Kwathi sebebaqonqosele futhi, babayekela bahamba; bengatholi lutho lokuthi bangabajezisa njani, ngenxa yabantu ah , ngoba bonke badumisa uNkulunkulu ai  ngalokho okwenzakeleyo aj . 22 Ngoba umuntu wayeleminyaka edlula amatshumi amane esenziwa kuye lesisibonakaliso seselapho.

Ukukhuleka kwebandla

23 Kwathi sebeyekelwe basuka baya kwabakibo, bababikela konke abapristi abakhulu labadala abakutshiloyo kubo ak . 24 Kwathi bona sebezwile baphakamisela ilizwi nganhliziyonye kuNkulunkulu al , bathi: Nkosi am , wena unguNkulunkulu an  owenza izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho ao ; 25 owathi ngomlomo wenceku yakho uDavida: Kungani abezizwe bexokozela, labantu banakane okuyize? 26 Amakhosi omhlaba ema, lababusi bahlangana ndawonye ukumelana leNkosi ap , lokumelana loGcotshiweyo wayo aq ; 27 ngoba isibili bahlangana ndawonye bemelane ar  leNdodana yakho engcwele uJesu as , owayigcobayo at , bonke uHerodi au  loPontiyusi Pilatu av , kanye labezizwe aw  labantu bakoIsrayeli ax , 28 ukwenza konke isandla sakho lecebo lakho elakumisa phambili ukuthi kwenzeke ay . 29 Njalo ngalesisikhathi, Nkosi, khangela ukusonga kwabo az , unike izinceku zakho ukuthi zikhulume ilizwi lakho ngesibindi sonke ba , 30 ngokuthi welule isandla sakho ukusilisa, lokuthi kwenziwe izibonakaliso lezimangaliso bb  ngebizo bc  leNdodana yakho engcwele uJesu bd . 31 Kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo ababebuthene kuyo be , basebegcwaliswa bonke ngoMoya oNgcwele bf , basebekhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibindi bg .

Ukuhlanganyela kwebandla izinto zonke

32 Lexuku labakholwayo lalinhliziyonye bh  lomoya munye bi ; njalo kungekho oyedwa owathi ezintweni alazo ngezakhe, kodwa bahlanganyela izinto zonke bj . 33 Langamandla amakhulu bk  abaphostoli baveza ubufakazi bl  bokuvuka kweNkosi uJesu bm , lomusa omkhulu waba phezu kwabo bonke bn . 34 Ngoba kwakungekho futhi oswelayo phakathi kwabo; ngoba bonke ababelemihlaba kumbe izindlu, bathengisa baletha intengo zalokho okuthengisiweyo bo , 35 bayibeka enyaweni zabaphostoli bp ; njalo kwabelwa ngulowo lalowo bq  njengokuswela kwakhe br . 36 Kwathi uJose owabizwa ngabaphostoli ngokuthi nguBarnabasi bs , okuyikuthi ngokuphendulelwa, indodana yenduduzo, umLevi, umKuprosi ngokuzalwa bt , 37 elesiqinti, wasithengisa bu , waletha imali, wayibeka enyaweni zabaphostoli bv .

Copyright information for Ndebele