a5.3.
b4.35,37.
cLuka 22.3.
dEsta 7.5. Tshu. 8.11.
f5.3,9. 1 Kor. 3.16. Mat. 28.19. Joha. 15.26. 2 Kor. 13.14.
g5.3. Tit. 2.10.
hDan. 1.8. Hagg. 2.18. Luka 1.66. Seb. 19.21.
i5.3,9. 1 Kor. 3.16. Mat. 28.19. Joha. 15.26. 2 Kor. 13.14.
j5.10.
k5.11.2.43.
l5.10.
mHez. 29.5. Seb. 8.2. Joha. 19.40.
n3.12. 10.46. Hlu. 18.14.
o15.10.
p5.3,9. 1 Kor. 3.16. Mat. 28.19. Joha. 15.26. 2 Kor. 13.14.
qIsa. 52.7. Nah. 1.15.
r5.10.
s5.10.
t5.10.
u5.11. 2.43.
vMark. 16.20. Seb. 2.43. 4.30. 14.3. 19.11. Roma 15.19. 2 Kor. 12.12. Heb. 2.4.
wJoha. 4.48.
x1.14.
yJoha. 10.23. Seb. 3.11.
zJoha. 9.22. 12.42.
aa2.47. 4.21.
ab2.47.
acMat. 14.36.
adMark. 16.17,18. Joha. 14.12.
aeMark. 16.17,18. Joha. 14.12.
af4.1,2,5,6.
agMat. 22.23. Joha. 12.10.
ahLuka 21.12.
ai4.3. 5.19.
aj12.7.
ak16.26. 12.10.
al2.46.
amJoha. 6.63,68. Joha. 17.3. 1 Joha. 5.11.
anJoha. 8.2.
ap4.5,6.
aq5.27,34,41. Mat. 5.22.
ar5.26. Mat. 26.58.
as5.26. 4.1.
atLuka 9.7.
au5.20,25,42.
av5.26. 4. 1.
aw5.26. Mat. 26.58.
ax4.21.
ay5.27,34,41. Mat. 5.22.
az4.18.
baLuka 22.15.
bb2.23,36. 3.14,15. 7.52.
bcMat. 23.35. 27.25.
bd4.19. Eks. 1.17.
be3.13. 22.14.
bf10.39. 2.23.
bgGal. 3.13. Seb. 13.29. 1 Pet. 2.24.
bh2.33.
bi3.15.
bjLuka 2.11. Seb. 13.23.
bkLuka 24.47. Seb. 3.26.
blLuka 1.77. Seb. 10.43. 13.38. 26.18. Efe. 1.7. Kol. 1.14.
bmLuka 24.47. Seb. 3.26.
bnLuka 24.48.
bo2.4.
bp7.54. 2.37.
bqJoha. 12.10.
br5.21.
bs22.3.
btLuka 5.17.
buLuka 17.3.
bw8.9. Gal. 2.6. 6.3.
bxLuka 2.2.
byZaga 21.30.
bz23.9. 2 Lan. 13.12. Seb. 11.17.
ca4.18.
cbMat. 21.35.
cc4.18.
cd5.21.
ceMat. 5.12. Seb. 13.52. 1 Pet. 4.13,16. Fil. 1.29.
cfLuka 20.35.
cg2.46.
ch2.46.
ci4.20,29.
cj8.35. 11.20. 17.18. 15.35.

Acts 5

UAnaniya loSafira

Kodwa indoda ethile uAnaniya ngebizo, loSafira umkakhe, bathengisa impahla, yagodla entengweni, lomkakhe ekwazi a , yaletha ingxenye ethile yayibeka enyaweni zabaphostoli b . Kodwa uPetro wathi: Ananiya, kungani uSathane c  egcwalise inhliziyo yakho d , uqambe amanga
 uqambe amanga: kumbe,  ukhohlise.
kuMoya oyiNgcwele f , njalo ugodle entengweni yesiqinti g ?
Sisekhona besingesiso esakho, sesithengisiwe besingekho emandleni akho yini? Kungani ukuthi ubeke lesisenzo enhliziyweni yakho h ? Kawuqambanga amanga ebantwini kodwa kuNkulunkulu i . Kwathi uAnaniya esizwa lamazwi, wawela phansi waphela j ; lokwesaba okukhulu kwehlela phezu kwabo bonke abazizwayo lezizinto k . Lamajaha asuka l  amgoqela asemthwalela ngaphandle amngcwaba m .

Kwasekusithi sekungaba ngamahola amathathu kwedlule, lomkakhe wangena engakwazi okwenzakeleyo. UPetro wasemphendula wathi: Ngitshele ukuthi isiqinti lisithengise ngokungaka. Wasesithi: Yebo, ngokungaka n . UPetro wasesithi kuye: Kungani ukuthi livumelane ukulinga o  uMoya weNkosi p ? Khangela, inyawo zabangcwabe indoda yakho zisemnyango, lawe bazakuthwalela ngaphandle q . 10 Njalo wahle wawela phansi enyaweni zakhe r , wasephela s ; lamajaha engena amfica esefile, asemthwalela ngaphandle amngcwaba eduze kwendoda yakhe t . 11 Lokwesaba okukhulu kwehlela phezu kwebandla lonke, lakubo bonke abazizwayo lezizinto u .

Izimangaliso zabaphostoli

12 Njalo ngezandla zabaphostoli v  kwenziwa izibonakaliso lezimangaliso ezinengi ebantwini w ; babenhliziyonye bonke x  ekhulusini likaSolomoni y . 13 Kodwa kwabanye kwakungekho olesibindi sokuzihlanganisa labo z , kodwa abantu babebahlonipha kakhulu aa ; 14 njalo abakholwayo bengezelelwa banda eNkosini, amaxuku womabili amadoda labesifazana ab ; 15 baze bathwalela phandle emigwaqweni abagulayo, basebebabeka ezinhlakeni lemacansini, ukuze kuthi lapho uPetro esiza ngitsho isithunzi sibasibekele abanye babo ac . 16 Njalo lamaxuku avela emizini ezingelezeleyo babuthana ndawonye eJerusalema, beletha abagulayo ad  labahlutshwa ngomoya abangcolileyo, basiliswa bonke ae .

Ukubotshwa lokukhululwa kwabaphostoli

17 Kwasekusukuma umpristi omkhulu labo bonke ababelaye af  abangabehlelo labaSadusi ag , bagcwala umona, 18 babadumela abaphostoli ngezandla zabo ah , basebebafaka esitokisini sabantu ai . 19 Kodwa ebusuku ingilosi yeNkosi aj  yavula iminyango yentolongo yabakhupha yathi ak : 20 Hambani, njalo lime likhulume ethempelini ebantwini al  wonke amazwi alimpilo am . 21 Kwathi sebezwile, bangena ethempelini an  emadabukakusa, bafundisa ao . Kodwa kwasekufika umpristi omkhulu ap  lalabo ababelaye, babizela ndawonye umphakathi aq  labo bonke abadala babantwana bakoIsrayeli, bathumela entolongweni ukubaletha. 22 Kodwa kwathi abancedisi befika kababaficanga entolongweni; babuyela emuva babika, 23 besithi: Intolongo siyifice ivaliwe konke kuqinile, labalindi bemi phandle phambi kweminyango; kodwa sesivulile, phakathi kasificanga muntu ar . 24 Njalo kwathi umpristi lenduna yethempeli labapristi abakhulu bezwe lamazwi as , badideka kakhulu ngabo, ukuthi lokhu kuzakuba yini at . 25 Kwasekufika omunye wabatshela wathi: Khangelani, amadoda ebeliwafake entolongweni ami ethempelini afundisa abantu au . 26 Yasihamba induna av  labancedisi babaletha aw , kungeyisikho ngamandla, ngoba babesesaba abantu, ukuze bangakhandwa ngamatshe ax .

27 Sebebalethile babamisa phambi komphakathi ay . Umpristi omkhulu wasebabuza, 28 esithi: Kasililayisisanga az  yini ukuthi lingafundisi ngalelibizo? Kodwa khangelani seligcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu ba , liqonde ukwehlisela bb  igazi lalumuntu phezu kwethu bc . 29 Kodwa uPetro labaphostoli baphendula bathi: Kumele ukulalela uNkulunkulu kulabantu bd . 30 UNkulunkulu wabobaba be  bethu wamvusa uJesu, elambulala lina bf , limphanyeka esihlahleni bg . 31 Yena lo, uNkulunkulu wamphakamisa ngesandla sakhe sokunene bh , abe nguMkhokheli bi  loMsindisi bj , ukunika uIsrayeli ukuphenduka bk  lothethelelo lwezono bl, bm . 32 Njalo thina singabafakazi bakhe balezizinto, njalo loMoya oyiNgcwele bn , uNkulunkulu amnike labo abamlalelayo bo .

Iseluleko sikaGamaliyeli

33 Kwathi sebezwile lokhu bathukuthela kakhulu bp , benza icebo lokubabulala bq . 34 Kwasekusukuma umFarisi othile emphakathini br , uGamaliyeli ngebizo bs , umfundisi womlayo, ohlonitshwa yibo bonke abantu, walaya ukuthi bakhuphele phandle abaphostoli okwesikhatshana bt . 35 Wasesithi kubo: Madoda maIsrayeli, ziqapheleni mayelana lalababantu, elizakwenza bu . 36 Ngoba ngaphambi kwalezinsuku kwasuka uTewuda, esithi yena ungumuntu, lahlanganyela laye inani lamadoda angaba ngamakhulu amane; wabulawa, labo bonke ababemlalela
 ababemlalela: kumbe,  ababemkholwa.
bachitheka baphela bw .
37 Emva kwakhe kwasuka uJudasi umGalili ensukwini zokubalwa bx , wadonsela abantu abanengi ngemva kwakhe; laye wabhubha, lalabo bonke ababemlalela bachitheka. 38 Njalo khathesi ngithi kini: Dedani kulababantu, libayekele; ngoba uba lelicebo kumbe lumsebenzi ungowabantu, uzachitheka by ; 39 kodwa uba ungokaNkulunkulu, lingeke lawuchitha, hlezi lificwe ngitsho lingabalwayo loNkulunkulu bz . 40 Basebemlalela; sebebabizele kubo abaphostoli ca  babatshaya cb , babalaya ukuthi bangakhulumi ngebizo likaJesu, basebebakhulula cc . 41 Ngakho basuka ebusweni bomphakathi cd , bethokoza ce  ukuthi kwakubafanele ukudunyazwa ngenxa yebizo lakhe cf . 42 Njalo insuku zonke, ethempelini cg  lakundlu ngendlu ch , kabayekelanga ukufundisa ci  lokutshumayela uJesu Kristu cj .

Copyright information for Ndebele