a2.41,47. 4.4. 5.14. 6.7.
b9.29. 11.20.
c4.35. 12.25.
dEks. 18.17.
eMat. 21.12.
fDute. 1.13.
g10.22. 16.2. 22.12. 1 Tim. 5.10. 3 Joha. 12. 1 Tim. 3.7. Heb. 11.2. 3 Joha. 3,6.
h2.42.
i1.17.
j11.24. 6.8. 7.55.
k8.5. 21.8.
lIsam. 2.6,15.
mMat. 23.15.
n11.26.
o1.24. 13.3.
p13.3. 1 Tim. 4.14. 5.22. 2 Tim. 1.6. Seb. 8.17.
q12.24. 19.20.
rJoha. 12.42. Joha. 7.48.
sJoha. 4.48.
tMat. 27.32.
u18.24. 27.6. 28.11.
v21.39.
w2.9.
xLuka 21.15. Mat. 10.20. Isa. 54.17.
y1 Kho. 21.10,13.
zLuka 20.1. Seb. 4.1.
aa19.29.
ab6.15. Mat. 5.22.
ac7.58. Mat. 26.60.
adMat. 24.15. 21.28. 24.6. 25.8. Joha. 11.48.
aeDan. 9.26.
af16.21. 21.21. 26.3. 28.17.
ag6.15. Mat. 5.22.
ahLuka 4.20.
aiHlu. 13.6.

Acts 6

Ukukhethwa kwamadoda ayisikhombisa

Kwathi ngalezonsuku, abafundi sebandile a , kwavela ukusola kwamaHelenisiti* ngamaHebheru b , ngoba abafelokazi babo babengananzwa ekwabelweni kwensuku ngensuku c . Abalitshumi lambili basebebizela kubo ixuku labafundi, bathi: Kakulunganga ukuthi thina sitshiye ilizwi likaNkulunkulu d , sisebenze ematafuleni e . Ngakho, bazalwane, khangelani phakathi kwenu amadoda ayisikhombisa f  alobufakazi obuhle, agcwele uMoya oNgcwele lenhlakanipho g , esingawamisa phezu kwale inswelo. Kodwa thina sizaphikelela emkhulekweni h  lemsebenzini welizwi i . Lalelilizwi lalithokozisa lonke ixuku; basebekhetha uStefane, indoda egcwele ukholo loMoya oNgcwele j , loFiliphu k , loProkoro, loNikanori, loTimoni, loParmena, loNikola l  owaphendukela kumaJuda m  evela eAntiyoki n , ababamisa phambi kwabaphostoli; sebekhulekile o  babeka izandla phezu kwabo p . Lelizwi likaNkulunkulu landa, lenani labafundi lakhula kakhulu sibili eJerusalema q , lexuku elikhulu labapristi lalalela ukholo r .

UStefane umangalelwa emphakathini

Kwathi uStefane egcwele ukholo lamandla wenza izimangaliso lezibonakaliso ezinkulu phakathi kwabantu s . Kwasekusukuma abanye abesinagoge elithiwa ngelabaKhululwa, labeKurene t  labeAleksandriya u , lakulabo abavela eKilikhiya v  leAsiya w , baphikisana loStefane. 10 Kodwa babengelamandla okumelana lenhlakanipho loMoya ayekhuluma ngawo x . 11 Basebefumbathisa amadoda athi: Simzwile ekhuluma amazwi ayinhlamba amelana loMozisi loNkulunkulu y . 12 Basebevusa abantu labadala lababhali, basebemfikela z  bambamba aa , bamletha emphakathini ab , 13 basebemisa abafakazi bamanga ac  abathi: Lumuntu kayekeli ukukhuluma amazwi ayinhlamba amelene lalindawo engcwele langomlayo ad ; 14 ngoba simzwile esithi, uJesu lo weNazaretha uzadiliza lindawo ae , aphendule lemikhuba uMozisi asinika yona af . 15 Bonke ababehlezi emphakathini ag  basebemjolozela ah , babona ubuso bakhe bungathi yibuso bengilosi ai .

Copyright information for Ndebele