a22.1.
b2.9.
cGen. 11.31. Gen. 12.1.
dGen. 12.1.
eGen. 11.31. Gen. 12.1.
fGen. 11.32.
gGen. 12.4,5.
h7.43.
iGen. 12.7. 13.15. 15.3,18. 17.8.
jGen. 15.3. 18.10.
kGen. 15.13,14.
l7.17. Eks. 12.40.
mEks. 3.12.
nGen. 17.9-12.
oGen. 21.2-4.
pGen. 25.26.
qGen. 29.31-35. 30.5-24. 35.18,23-26.
r2.29.
s2.29.
t17.5.
uGen. 37.4,11,28. Hlab. 105.17.
vGen. 39.2,21,23.
wGen. 41.37,40. 42.6. Hlab. 105.21.
xGen. 41.54.
yGen. 42.1-3.
zGen. 43.15.
aaGen. 45.4.
abGen. 45.16.
acGen. 45.9,27.
adGen. 46.27. Eks. 1.5. Dute. 10.22.
ae27.37.
afGen. 46.26. Gen. 38.12. 46.10,20.
agGen. 46.5,28.
ahGen. 49.33.
aiEks. 1.6.
ajGen. 50.25. Eks. 13.19.
akJosh. 17.7. Joha. 4.5.
alGen. 23.16. Gen. 33.19.
amJosh. 24.32.
anGen. 23.16. Gen. 33.19.
aoGen. 33.19. Josh. 24.32.
apGen. 15.13,16. Seb. 7.6.
aqEks. 1.7. Hlab. 105.24. Seb. 13.17.
arEks. 1.8.
asEks. 1.10. Hlab. 105.25.
atEks. 1.22.
auEks. 1.17,18,22. Luka 17.33.
avEks. 2.2.
awEks. 2.2. Heb. 11.23.
axEks. 2.3-10.
ay1 Kho. 4.30.
azLuka 24.19.
ba1 Kor. 2.9. Luka 24.38.
bbEks. 2.11,12.
bcEks. 2.13,14.
bdLuka 12.14.
beEks. 2.15.
bfEks. 2.22. 4.20. 18.3,4.
bgEks. 3.2.
bhEks. 3.1.
bi7.32. Luka 12.24,27. Heb. 3.1.
bjEks. 3.6.
bkEks. 3.6.
bl7.32. Luka 12.24,27. Heb. 3.1.
bmEks. 3.5. So Josh. 5.15.
bnEks. 3.7,8,10.
boNani 20.16.
bpEks. 12.41. 33.1.
bqEks. 7. 1. 11. 1. Hlab. 105.27-36. Joha. 4.48.
brEks. 14.21,27-31.
bsEks. 16.1,35. 17.1-6.
bt13.18.
buDute. 18.15. Seb. 3.22.
bvEks. 19.3,17.
bw1 Lan. 13.2.
bxIsa. 63.9. Seb. 7.53.
byJoha. 1.17.
bzRoma 3.2.
caEks. 16.3.
cbEks. 32.1.
ccEks. 32.4-6. Hlab. 106.19.
cdEks. 32.4-6. Hlab. 106.19.
ceAmos 6.13.
cfJer. 1.16.
cgJosh. 24.20.
chHlab. 81.12. Hez. 20.39.
ciJer. 19.13. Dute. 4.19. Luka 2.13.
cjAmos 5.25-27.
ck1 Kho. 11.7.
cl7.4.
cmNani 17.7.
cnEks. 25.40.
coJosh. 3.14.
cpHeb. 4.8.
cqHlab. 44.2.
cr2 Sam. 7.2.
csLuka 1.30. Seb. 13.22.
ct1 Lan. 22.7.
cu1 Kho. 8.20. 1 Lan. 17.12. 2 Lan. 3.1.
cv1 Kho. 8.27.
cwLuka 1.32.
cx17.24.
cyMark. 14.58.
czIsa. 66.1,2. Hlab. 11.4.
daEks. 32.9.
dbDute. 10.16.
dcEks. 6.12.
ddDute. 10.16.
deIsa. 63.10.
df2 Lan. 36.16. Mat. 21.35.
dg3.14.
dh5.28.
diGal. 3.19. Dute. 33.2. Heb. 2.2. Seb. 7.38.
djLuka 11.28.
dk5.33. 2.37.
dlJobe 16.9.
dm6.5.
dnLuka 4.20.
doHlab. 110.1.
dp10.11. Hez. 1.1.
dqDan. 7.13.
drHlab. 110.1.
dsNani 15.35. Mat. 21.39. Luka 4.29.
dtLevi 24.16.
du6.13. Dute. 13.9,10. 17.7. Seb. 8.1. 22.20.
dv22.20. 8.1.
dwLevi 24.16.
dx9.14.
dyHlab. 31.5.
dzMark. 15.19. Luka 22.41. Seb. 9.40. 20.36. 21.5.
eaMat. 5.44.
ebMat. 26.15. Nani 12.11.
ecMat. 27.52.

Acts 7

Ukuziphendulela kukaStefane

Umpristi omkhulu wasesithi: Kambe lezizinto zinjalo? Wasesithi: Madoda, bazalwane labobaba, lalelani a . UNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba wethu uAbrahama eseMesopotamiya b , engakahlali eHarani c , wasesithi kuye: Phuma elizweni lakini lezihlotsheni zakho, uze elizweni engizakutshengisa lona d . Wasesuka elizweni lamaKhaladiya wahlala eHarani e ; kwathi esuka lapho, emva kokufa kukayise f , wamsusa wamhlalisa kulelilizwe elihlezi kilo lina khathesi g ; kodwa kamnikanga ilifa kilo, hatshi lanyathela h ; kodwa wathembisa ukumnika lona libe ngelakhe, lelenzalo yakhe emva kwakhe i , engakabi lamntwana j . UNkulunkulu wasekhuluma kanje esithi inzalo yakhe izakuba yisihambi elizweni lemzini, bazayenza isigqili bazayiphatha kubi k , iminyaka engamakhulu amane l ; kodwa lesosizwe, abazakuba yizigqili kuso, ngizasigweba mina, kutsho uNkulunkulu; njalo emva kwalezizinto bazaphuma, bangikhonze kulindawo m . Wasemnika isivumelwano sokusoka n ; ngokunjalo wazala uIsaka, wamsoka ngosuku lwesificaminwembili o ; loIsaka uJakobe p , loJakobe q  okhokho abalitshumi lambili r . Okhokho s  basebesiba lomona t  bathengisa uJosefa eGibhithe u ; kodwa uNkulunkulu wayelaye v , 10 wasemkhulula kuzo zonke inhlupheko zakhe, wamnika umusa lenhlakanipho phambi kukaFaro inkosi yeGibhithe; wasembeka ukuba ngumbusi phezu kweGibhithe lowendlu yakhe yonke w . 11 Kwasekufika indlala elizweni lonke leGibhithe leleKhanani, lokuhlupheka okukhulu; labobaba bethu kabatholanga ukudla x . 12 Kodwa uJakobe esezwile ukuthi kukhona amabele eGibhithe, wathuma obaba bethu okokuqala y . 13 Kwathi ngokwesibili z  uJosefa waziswa kubafowabo aa , labakibo kaJosefa babonakaliswa kuFaro ab . 14 UJosefa wasethumela wabizela kuye uyise uJakobe ac , lalo lonke usendo lwakhe ad , kulemiphefumulo ae  engamatshumi ayisikhombisa lanhlanu af . 15 UJakobe wasesehlela eGibhithe ag , wasesifa yena ah  labobaba bethu ai ; 16 basebethwalelwa aj  eShikemi ak , balaliswa engcwabeni uAbrahama ayelithenge ngentengo yemali al  kumadodana kaHamori am, an  weShikemi ao . 17 Kwathi sesisondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu ayesifunge kuAbrahama ap , bakhula abantu banda eGibhithe aq , 18 kwaze kwavela enye inkosi, eyayingamazi uJosefa ar . 19 Yona yasiphatha ngobuqili isizukulu sakithi, yabahlupha obaba bethu as , ukubalahlisa insane zabo at , ukuze zingaphili au . 20 Ngalesosikhathi kwazalwa uMozisi av , waba muhle kuNkulunkulu; owondliwa endlini kayise inyanga ezintathu aw . 21 Eselahliwe, indodakazi kaFaro yamdobha, yazondlela yena ukuthi abe yindodana ax . 22 Njalo uMozisi wafundiswa kuyo yonke inhlakanipho yamaGibhithe ay ; wasesiba lamandla ngamazwi langemisebenzi az . 23 Kwathi eselesikhathi seminyaka engamatshumi amane agcweleyo, kwafika enhliziyweni yakhe ba  ukuthi ahambele abafowabo abantwana bakoIsrayeli bb . 24 Kwathi ebona omunye ephathwa kubi, wamvikela wamlamulela ohlutshwayo, watshaya umGibhithe; 25 njalo wayethemba ukuthi abafowabo bazaqedisisa ukuthi uNkulunkulu ubanika inkululeko ngesandla sakhe; kodwa kabaqedisisanga. 26 Njalo ngosuku olulandelayo wazibonakalisa kibo ababesilwa, wabalamula ngamandla, esithi: Madoda, lingabazalwane; liphathanelani kubi bc ? 27 Kodwa lowo owayemona umakhelwane wamsunduza, esithi: Ubekwe ngubani ukuba ngumbusi lomahluleli phezu kwethu? 28 Usufuna ukungibulala yini, njengoba ubulele umGibhithe izolo bd ? 29 Ngalelilizwi uMozisi wasebaleka, waba ngowemzini elizweni leMadiyani be , lapho azala khona amadodana amabili bf . 30 Kwathi sekugcwaliseke iminyaka engamatshumi amane, kwabonakala kuye enkangala bg  yentaba iSinayi ingilosi yeNkosi phakathi kwelangabi lomlilo esihlahleni bh . 31 Kwathi uMozisi esebonile wamangala ngalowombono; esasondela ukuthi akhangelisise, ilizwi leNkosi lafika kuye lisithi bi : 32 Mina nginguNkulunkulu waboyihlo, uNkulunkulu kaAbrahama loNkulunkulu kaIsaka loNkulunkulu kaJakobe bj . UMozisi wasethuthumela bk , kazaba lesibindi sokukhangelisisa bl . 33 INkosi yasisithi kuye: Khulula amanyathela enyaweni zakho; ngoba indawo omi kiyo ingumhlabathi ongcwele bm . 34 Ngikubonile lokukubona ukuhlutshwa kwabantu bami abaseGibhithe, njalo ngizwile ukububula kwabo; sengehlile ukuthi ngibakhulule; khathesi-ke woza, ngizakuthuma eGibhithe bn . 35 UMozisi lo abamalayo besithi: Ubekwe ngubani ukuba ngumbusi lomahluleli? nguye uNkulunkulu amthumayo ukuba ngumbusi lomkhululi ngesandla sengilosi eyabonakala kuye esihlahleni bo . 36 Yena wabakhupha bp , esenze izimangaliso lezibonakaliso elizweni leGibhithe bq  loLwandle oluBomvu br , lenkangala bs  iminyaka engamatshumi amane bt . 37 Nguye lowo uMozisi owathi kubantwana bakoIsrayeli: INkosi uNkulunkulu wenu uzalivusela umprofethi kubazalwane benu onjengami; lizamuzwa yena bu . 38 Nguye lowo bv  owayesebandleni enkangala bw , kanye lengilosi eyakhuluma laye entabeni iSinayi kanye labobaba bethu bx ; owemukela by  amazwi aphilayo bz , ukuze asinike; 39 yena obaba bethu abangavumanga ukumlalela, kodwa bamsunduzela eceleni, basebebuyela eGibhithe ngenhliziyo zabo ca , 40 besithi kuAroni: Senzele onkulunkulu abazahamba phambi kwethu; ngoba uMozisi lo, owasikhupha elizweni iGibhithe, kasazi ukuthi wehlelwe yini cb . 41 Basebesenza ithole ngalezonsuku cc , baletha umhlatshelo esithombeni cd , bajabula ce  ngemisebenzi yezandla zabo cf . 42 Kodwa uNkulunkulu wafulathela cg , wabanikela ukuthi bakhonze ch  ibutho lezulu ci ; njengokulotshiweyo encwadini yabaprofethi ukuthi: Laletha kimi yini imihlatshelo leminikelo iminyaka engamatshumi amane enkangala, ndlu kaIsrayeli cj ? 43 Njalo lathatha ithabhanekele likaMoloki lenkanyezi kankulunkulu wenu uRefani, imifanekiso elayenza ukuthi liyikhonze ck ; njalo ngizalithuthela ngaphambili kweBhabhiloni cl . 44 Obaba bethu babelalo ithabhanekele lobufakazi enkangala cm , njengokulayela kwalowo owakhuluma loMozisi, ukuthi alenze ngomfanekiso ayewubonile cn ; 45 okwathi futhi obaba bethu sebelemukele balingenisa kanye co  loJoshuwa empahleni yezizwe cp , uNkulunkulu azixotsha phambi kobuso babobaba cq , kwaze kwaba sensukwini zikaDavida cr ; 46 owathola umusa phambi kukaNkulunkulu cs , wacela ukutholela uNkulunkulu kaJakobe ithabhanekele ct . 47 Kodwa uSolomoni wamakhela indlu cu . 48 Kodwa cv  oPhezukonke cw  kahlali ethempelini cx  elenziwe ngezandla cy , njengokutsho komprofethi ukuthi: 49 Izulu kimi liyisihlalo sobukhosi, lomhlaba uyisenabelo senyawo zami; lizangakhela indlu enjani, kutsho iNkosi; kumbe yiyiphi indawo yami yokuphumula? 50 Isandla sami kasizenzanga yini zonke lezizinto cz ? 51 Lina ntamo zilukhuni da, db  njalo abangasokanga enhliziyweni lendlebeni dc, dd , lina limelana njalonjalo loMoya oyiNgcwele; njengaboyihlo, linjalo lani de . 52 Nguwuphi owabaprofethi oyihlo abangamzingelanga df ? Basebebulala labo abamemezela ngaphambili ngokuza koLungileyo dg , yena lo lina khathesi eselabangabanikeli lababulali bakhe dh ; 53 elemukela umlayo ngokuqoqa kwezingilosi di , kodwa kaliwulondolozanga dj .

Ukufa kukaStefane

54 Bathi sebezwile lezizinto, bahlabeka enhliziyweni zabo dk , bamgedlela amazinyo dl . 55 Kodwa yena egcwele uMoya oNgcwele dm , wajolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu dn , loJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu do , 56 wasesithi: Khangelani, ngibona amazulu evulekile dp , leNdodana yomuntu dq  imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu dr . 57 Kodwa bamemeza ngelizwi elikhulu, bavala indlebe zabo, batheleka phezu kwakhe bengqondonye; 58 basebemkhuphela ngaphandle komuzi ds , bamkhanda ngamatshe dt ; labafakazi du  babeka phansi izembatho zabo enyaweni zejaha elithiwa nguSawuli dv . 59 Bamkhanda ngamatshe uStefane dw , ebiza esithi: Nkosi Jesu dx , yemukela umoya wami dy . 60 Waseguqa ngamadolo, wamemeza ngelizwi elikhulu dz  esithi: Nkosi ea , ungababaleli lesisono eb . Esetshilo lokhu walala ec .

Copyright information for Ndebele