a7.58.
b22.20. Roma 1.32.
c11.19.
d1 Kho. 16.24. Seb. 1.8.
eLuka 2.25. Seb. 2.5.
f5.6. Jobe 5.26.
gGen. 23.2. 50.10. 2 Sam. 3.31.
h9.1,13,21. 22.4,19.26.9-11. 1 Kor. 15.9. Gal. 1.13. Fil. 3.6. 1 Tim. 1.13.
iLuka 12.58. Jak. 2.6.
j11.19. 8.1. Mat. 10.23.
k8.26. 6.5. 21.8.
lMark. 16.1.
mMat. 8.29. Mark. 1.26. 3.11. 5.7. Luka 4.41. 9.39.
n8.39. Joha. 16.22.
o8.11. 13.6.
p8.11,13. Mark. 3.21.
q5.36.
r26.22. Jer. 6.13.
s14.11. 28.6.
t8.6,10.
u8.11,13. Mark. 3.21.
v8.11. 13.6.
w1.3.
x10.7.
y8.11,13. Mark. 3.21.
z8.1.
aaLuka 22.8. Seb. 3.1. 4.13,19.
ab8.15,18.
ac2.38.
ad19.2.
ae19.5. Seb. 10.48. Mat. 28.19.
af2.38.
ag19.6. Heb. 6.2. Seb. 6.6.
ah8.15,18.
ai8.15,18.
aj2 Kho. 5.16. Dan. 5.16,17.
akMat. 10.8.
al2.38.
amDute. 10.9. 12.12. 14.27,29. Kol. 1.12.
anLuka 9.28.
aoDan. 4.27. 2 Tim. 2.25.
apDute. 29.18. Mat. 27.34.
aqIsa. 58.6.
arEks. 8.8,28. Jak. 5.16.
asLuka 16.28.
at8.40. 1.8. Joha. 4.38. Seb. 9.32.
au12.7.
av8.5.
awJosh. 15.47.
axZef. 3.10.
ayGen. 37.36.
azLuka 1.52.
ba2 Kho. 19.9.
bbEzra 7.21.
bc1 Kho. 8.41,42. Joha. 12.20. Seb. 24.11.
bd2 Kor. 3.2.
beJoha. 16.13.
bf1 Kho. 20.33. 2 Kho. 10.15.
bgIsa. 53.7,8.
bhMat. 5.2.
biLuka 24.27.
bj17.2,3. 18.28.
bk5.42.
bl10.47.
bmMark. 16.16.
bn2.29.
boMat. 1.18.
bpJoha. 9.35,38. Mat. 14.33.
bq1 Kho. 18.12.
br8.8.
bs1 Sam. 5.1.
bt8.25.
bu9.30. 10.1,24. 11.11. 12.19. 18.22. 21.8,16. 23.23,33. 25.1,4,6,13.

Acts 8

USawuli uzingela amakholwa

Njalo uSawuli a  wayevumelana lokubulawa kwakhe b . Ngalolosuku kwasekusuka ukuzingelwa okukhulu kwebandla elaliseJerusalema; bonke basebehlakazeka emazweni eJudiya c  leSamariya d , ngaphandle kwabaphostoli. Amadoda akholwayo e  asembutha uStefane f , amenzela isililo esikhulu g . Kodwa uSawuli walichitha ibandla, engena izindlu ngezindlu h , ehudula amadoda labafazi ebafaka entolongweni i .

UFiliphu utshumayela eSamariya

Ngakho abahlakazekileyo badabula ilizwe, betshumayela ilizwi j . UFiliphu wasesehlela emzini weSamariya, watshumayela kubo uKristu. Amaxuku aselalela nganhliziyonye okwakhulunywa nguFiliphu, esizwa njalo ebona izibonakaliso azenzayo k . Ngoba kwabanengi ababelabomoya abangcolileyo l , bememeza ngelizwi elikhulu baphuma; labanengi ababeyizilima lababeyiziqhuli basiliswa m . Kwaba khona intokozo enkulu kulowomuzi n .

USimoni oyisanuse

Njalo indoda ethile, uSimoni ngebizo, eyayikade isenza imilingo o  emzini isanganisa isizwe samaSamariya p , isithi ingumuntu omkhulu q ; 10 abayilalelayo bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu r , besithi: Lo ungamandla amakhulu kaNkulunkulu s . 11 Basebemlalela t , ngoba wabasanganisa isikhathi eside u  ngemilingo v . 12 Kodwa kwathi sebekholwe uFiliphu etshumayela indaba ezinhle zezinto ngombuso kaNkulunkulu langebizo likaJesu Kristu, babhabhathizwa bonke amadoda labafazi w . 13 LoSimoni laye wakholwa, njalo esebhabhathiziwe wanamathela kuFiliphu x ; wasanganiseka, ebona imisebenzi yamandla lezibonakaliso ezazisenziwa y . 14 Kwathi abaphostoli abaseJerusalema bezwe ukuthi iSamariya ilemukele ilizwi likaNkulunkulu z , bathuma kubo uPetro loJohane aa ; 15 abathi sebehlile babakhulekela, ukuze bamemukele uMoya oNgcwele ab, ac ; 16 ngoba wayengakehleli lakoyedwa wabo ad , kodwa babebhabhathizwe ebizweni leNkosi uJesu kuphela ae, af . 17 Basebebeka izandla phezu kwabo ag , basebesemukela uMoya oNgcwele. ah  18 Njalo uSimoni esebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabaphostoli uyaphiwa uMoya oyiNgcwele, waletha imali kubo ai , 19 esithi: Ngiphani lami lawomandla, ukuze kuthi loba ngubani engibeka izandla zami phezu kwakhe, emukele uMoya oNgcwele. 20 Kodwa uPetro wathi kuye: Isiliva sakho kanye lawe kakube sekubhubheni aj , ngoba ucabanga ak  ukuthi isipho sikaNkulunkulu singazuzwa ngemali al . 21 Ngoba kawulasabelo lelifa am  kulelilizwi. Ngoba inhliziyo yakho kayiqondanga phambi kukaNkulunkulu an . 22 Ngakho phenduka kulobububi bakho, njalo ucele iNkosi, ukuthi uba kungenzeka ao  uthethelelwe umnakano wenhliziyo yakho. 23 Ngoba ngibona ukuthi usenyongweni ebabayo ap  njalo usekubotshweni yisono aq . 24 USimoni wasephendula esithi: Ngikhulekelani lina eNkosini, ukuze ngingehlelwa ngolunye lwalezizinto elizikhulumileyo ar . 25 Ngakho kuthe sebefakazile bekhulumile ilizwi leNkosi, babuyela eJerusalema as , njalo betshumayela ivangeli emizaneni eminengi yamaSamariya at .

Ukuphenduka kwenduna yeEtiyopiya

26 Ingilosi yeNkosi yasikhuluma au  loFiliphu av , yathi: Sukuma uye eningizimu endleleni eyehla isuka eJerusalema isiya eGaza aw ; yona iyinkangala. 27 Wasesukuma ehamba; njalo khangela umuntu weEtiyopiya ax  umthenwa ay  induna enkulu kaKandake indlovukazi az  yamaEtiyopiya ba , eyayiphezu kwempahla yakhe eligugu yonke bb , eyayifikile eJerusalema ukukhonza, 28 yayisibuyela ihlezi enqoleni yayo, ibala kumprofethi uIsaya. 29 UMoya wasesithi kuFiliphu: Sondela uhambe lalinqola bc . 30 UFiliphu wasegijimela kuyo wayizwa ibala umprofethi uIsaya, wathi: Kambe uyaqedisisa yini lezizinto ozifundayo bd ? 31 Yasisithi: Kambe ngingakwenelisa njani, ngaphandle kokuthi omunye angiqondise be ? Yasimcela uFiliphu ukuthi akhwele ahlale layo bf . 32 Lesehlukwana sombhalo eyayisifunda yilesi: Walethwa ekuhlatshweni njengemvu; lanjengewundlu lithule phambi komgundi walo, ngokunjalo kawuvuli umlomo wakhe. 33 Ekuthotshisweni kwakhe ukwahlulelwa kwakhe kwasuswa, njalo ngubani ongalandisa ngesizukulwana sakhe? Ngoba impilo yakhe iyasuswa emhlabeni bg . 34 Umthenwa wasephendula uFiliphu wathi: Ngiyakubuza, umprofethi ukhuluma lokhu ngobani? Ngaye, kumbe ngomunye yini? 35 UFiliphu wasevula umlomo wakhe bh , eseqala bi  kulowombhalo bj , watshumayela uJesu kuye bk . 36 Kwathi besahamba endleleni, bafika emanzini athile; lomthenwa wathi: Khangela, nanka amanzi; kuyini okungivimbela ukuthi ngibhabhathizwe bl ? 37 UFiliphu wasesithi: Uba ukholwa ngenhliziyo yonke bm , kuvunyelwe bn . Wasephendula wathi: Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu bo  uyiNdodana kaNkulunkulu bp . 38 Waselaya ukuthi inqola ime; basebesehlela emanzini bobabili, uFiliphu lomthenwa; wasembhabhathiza. 39 Kwathi sebekhuphukile emanzini, uMoya weNkosi wamhluthuna uFiliphu; njalo umthenwa kazabe esambona bq ; wahamba-ke ngendlela yakhe ethokoza br . 40 Kodwa uFiliphu waficwa eAzotu bs ; njalo edabula watshumayela ivangeli kuyo yonke imizi bt , waze wafika eKesariya bu .

Copyright information for Ndebele