a8.3.
bHlab. 27.12. Jobe 15.13. 2.
c22.5. 26.10,11.
d1 Kho. 11.24. Isa. 7.8.
e22.6-11. 26.12-18.
f1 Kho. 11.24. Isa. 7.8.
g1 Kor. 15.8.
hZek. 2.8.
iZek. 2.8.
jLuka 3.10.
kHez. 3.22.
lDan. 10.7.
m22.9. Joha. 8.43. 12.29.
n22.11.
o13.11.
p1 Kho. 11.24. Isa. 7.8.
q22.12.
r9.12. 12.9.
s9.30. 11.25. 21.39. 22.3.
t9.12. 12.9.
u9.17. Luka 13.13.
v9.1. 8.3.
w9.32,41. 26.10. Roma 1.7. 16.2,15. 1 Kor. 1.2.
x9.21. 22.16. Roma 10.13. 1 Kor. 1.2. Seb. 7.59. 2 Tim. 2.22.
yRoma 9.22,23.
z13.2. 22.15,21. 26.17. Roma 1.1. 1 Kor. 15.10. Gal. 1.15. 2.9. Efe. 3.7.
aaRoma 1.5. 11.13. 15.16. Gal. 1.16. 2.7-9. Efe. 3.8. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11. 4.17.
ab25.22,23. 26.1,32.
ac20.23. 21.11. 2 Kor. 6.4,5. 11.23-28. 1 Thes. 3.3.
ad22.13.
ae9.11.
af9.12.
ag2.4.
ah22.16.
ai26.20.
ajMat. 14.33.
akGal. 1.13,23.
al9.14.
am8.3.
an9.2.
ao16.10. 18.28.
ap20.3,19. 23.30. 23.12. 25.3. 2 Kor. 11.26.
aq2 Kor. 11.32.
ar2 Kor. 11.33. Josh. 2.15. 1 Sam. 19.12. Mat. 10.23.
asMat. 16.10.
at22.17-20.
au4.36.
avGal. 1.18,19.
aw9.3-6.
ax9.20,22.
ay9.29. 4.29.
azGal. 1.18,19.
baJoha. 10.9. Seb. 1.21. Nani 27.17.
bb9.29. 4.29.
bc6.1. 11.20.
bd9.23. 22.18.
beJoha. 21.23.
bf8.40.
bg9.11.
bh8.1.
bi1.8.
bj1 Kor. 8.1. 10.23. 14.4,17. 1 Thes. 5.11. Seb. 20.32.
bkLuka 6.24. Joha. 14.16.
bl8.25.
bm9.13.
bn1 Lan. 8.12.
bo3.6,16. 4.10.
bp1 Lan. 8.12.
bqJosh. 12.18.
br11.21.
bsJosh. 19.46.
btRoma 13.3. 2 Kor. 9.8. Efe. 2.10. 2 Thes. 2.17. 1 Tim. 2.10. 5.10. 2 Tim. 2.21. 3.17. Tit. 1.16. 3.1.
bu9.39. 1.13.
bv1 Lan. 8.12.
bwNani 22.16.
bx9.39. 1.13.
byMat. 9.25.
bz7.60.
caMark. 5.41.
cb9.13.
ccJosh. 19.46.
cdJoha. 11.45. 12.11. Seb. 11.21.
ce10.6.

Acts 9

Ukuphenduka lokubhabhathizwa kukaSawuli

Kwathi uSawuli a , esaphefumula insongo lokubulala emelane labafundi beNkosi b , waya kumpristi omkhulu c , wacela kuye incwadi zokuya eDamaseko kumasinagoge, ukuze kuthi uba ethola abanye baleyondlela amadoda kanye labafazi, abalethe eJerusalema bebotshiwe d . Kwathi ekuhambeni e , kwenzeka ukuthi esesondele eDamaseko f ; njalo kwahle kwamphazimela inhlangothi zonke ukukhanya okuvela ezulwini; njalo ewela emhlabathini, wezwa ilizwi lisithi kuye g : Sawuli, Sawuli, ungizingelelani h ? Wasesithi: Ungubani, Nkosi? INkosi yasisithi: Mina nginguJesu omzingelayo i ; kulukhuni kuwe ukukhahlelana lezincijo. Ethuthumela njalo emangala wathi: Nkosi, uthanda ukuthi ngenzeni j ? LeNkosi yathi kuye: Sukuma ungene emzini, njalo uzatshelwa lokho omele ukwenze k . Lamadoda ayehamba laye ayemi engelakukhuluma l , esizwa ilizwi, kodwa engaboni muntu m . USawuli wasevuka emhlabathini; kwathi esevule amehlo akhe, kabonanga muntu n . Basebembamba ngesandla, bamusa eDamaseko. Wasesiba lensuku ezintathu engaboni, njalo engadli futhi enganathi o .

10 Kwakukhona eDamaseko p  umfundi othile q  uAnaniya ngebizo; iNkosi yasisithi kuye ngombono r : Ananiya! Wasesithi: Khangela ngilapha, Nkosi. 11 INkosi yasisithi kuye: Sukuma uye endleleni ethiwa iQondile, udinge endlini kaJudasi umuntu, uSawuli ngebizo, weTarsu s ; ngoba khangela uyakhuleka, 12 njalo ubonile ngombono umuntu, uAnaniya ngebizo, engena t  ebeka isandla phezu kwakhe, ukuze emukele ukubona u . 13 Kodwa uAnaniya waphendula wathi: Nkosi, ngizwile ngabanengi ngalindoda, kungakanani okubi akwenzileyo v  kwabangcwele bakho eJerusalema w ; 14 lalapha ulamandla avela kubapristi abakhulu, okubopha bonke labo ababiza ibizo lakho x . 15 Kodwa iNkosi yathi kuye: Hamba, ngoba lowo uyisitsha sami esikhethiweyo y , ukuphatha ibizo lami z  phambi kwezizwe aa  lamakhosi ab , labantwana bakoIsrayeli; 16 ngoba mina ngizamtshengisa ukuthi umele ukuhlupheka kangakanani ngenxa yebizo lami ac . 17 UAnaniya wasesuka ad  wangena endlini ae , wabeka izandla zakhe phezu kwakhe esithi: Sawuli mzalwane, iNkosi ingithumile, uJesu obonakele kuwe endleleni oze ngayo af , ukuze ubuye ubone njalo ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele ag . 18 Kwahle kwawa emehlweni akhe kwangathi zinkwethu, wahle wabuye wabona, njalo esukuma wabhabhathizwa ah , 19 njalo esedlile wathola amandla. USawuli wasehlala labafundi ababeseDamaseko insuku ezithile ai .

USawuli utshumayela eDamaseko leJerusalema

20 Wahle-ke watshumayela uKristu emasinagogeni, ukuthi yena uyiNdodana kaNkulunkulu aj . 21 Njalo bonke abezwayo basanganiseka bathi: Lo kayisuye yini owachitha ak  eJerusalema labo ababiza lelibizo al , lalapha uzele lokho am  ukuthi abaqhube bebotshiwe abase kubapristi abakhulu an ? 22 Kodwa uSawuli waqiniswa kakhulu, waphithizelisa amaJuda akhileyo eDamaseko, eqinisa ukuthi lo unguye uKristu ao .

23 Kwathi sezigcwalisiwe insuku ezinengi, amaJuda enza icebo ndawonye ukuthi ambulale; 24 kodwa iqhinga lawo laziwa nguSawuli ap . Aselinda emasangweni emini lebusuku, ukuze ambulale aq ; 25 kodwa abafundi bamthatha ebusuku, bamehlisela emthangaleni ar  bemehlisa ngesilulu as .

26 Kwathi uSawuli esefikile eJerusalema, wazama ukuzihlanganisa labafundi; kodwa bonke bamesaba, bengakholwa ukuthi ungumfundi at . 27 Kodwa uBarnabasi wamthatha au  wamusa kubaphostoli av , wabalandisela ukuthi uyibone njani iNkosi endleleni aw , lokuthi ax  ikhulumile kuye, lokuthi eDamaseko ukhulume njani ngesibindi ebizweni likaJesu. ay  28 Wasehlala labo az  engena ephuma eJerusalema ba , 29 wasekhuluma ngesibindi ngebizo leNkosi uJesu bb , wakhuluma njalo futhi ephikisana lamaHelenisiti* bc ; kodwa bazama ukumbulala bd . 30 Kodwa abazalwane sebekwazi be  bamehlisela eKesariya bf , basebemthuma eTarsu bg .

31 Ngakho amabandla kuyo yonke iJudiya leGalili bh  leSamariya bi  aba lokuthula, esakheka bj , ehamba ekwesabeni iNkosi langenduduzo kaMoya oNgcwele, anda bk .

UPetro usilisa uEneya

32 Kwasekusithi uPetro edabula indawo zonke bl  wehlela lakwabangcwele bm  abahlala eLida bn . 33 Wasefica khona umuntu othile uEneya ngebizo, owayeselele ecansini iminyaka eyisificaminwembili, eyisigoga. 34 UPetro wasesithi kuye: Eneya, uJesu Kristu uyakusilisa; sukuma uzendlalele icansi. Njalo wahle wasukuma bo . 35 Basebembona bonke abakhileyo eLida bp  leSaroni bq , abaphendukela eNkosini br .

UPetro uvusa uTabitha kwabafileyo

36 Kwakukhona eJopha umfundikazi othile, uTabitha ngebizo bs , okungokuchasiswa kuthiwa nguDorkasi; lo wayegcwele imisebenzi emihle lemisebenzi yomusa ayenzayo bt . 37 Kwasekusithi kulezonsuku wagula wafa; sebemgezisile bamlalisa endlini ephezulu bu . 38 Njalo njengoba iLida yayiseduze leJopha bv , abafundi sebezwile ukuthi uPetro wayekhona kulo, bathuma amadoda amabili kuye, bemncenga ukuthi angaphuzi ukuza kubo bw . 39 UPetro wasesukuma wahamba labo; okwathi esefikile bamthatha bamusa endlini ephezulu bx , labafelokazi bonke bema laye bekhala bemtshengisa izembatho lezigqoko uDorkasi ayezenzile eselabo. 40 Kodwa uPetro esebakhuphele phandle bonke by  eguqa ngamadolo wakhuleka bz ; esetshibilikela esidunjini, wathi: Tabitha, vuka ca ! Wasevula amehlo akhe; wabona uPetro, walulama. 41 Wamelulela isandla, wamsukumisa; esebize abangcwele labafelokazi, wabanika ephila cb . 42 Kwasekusaziwa kuyo yonke iJopha cc , labanengi bakholwa eNkosini cd . 43 Kwenzeka ukuthi ahlale eJopha insuku ezinengi loSimoni othile umtshuki wezikhumba ce .

Copyright information for Ndebele