Amos 1

Ukwahlulelwa kwezizwe ezakhelene loIsrayeli

1 La ngamazwi kaAmosi owayengomunye wabelusi beThekhowa, awaboniswa ngoIsrayeli ensukwini zikaUziya inkosi yakoJuda, lensukwini zikaJerobowamu indodana kaJowashi inkosi yakoIsrayeli iminyaka emibili ngaphambi kokuzamazama komhlaba. 2Wathi:

I Nkosi iyaduma iseZiyoni, izwakalise ilizwi layo iseJerusalema; amadlelo abelusi atshe, lezingqonga zeKharmeli zibune.
3I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zabeDamaseko kangiyikubayekela, ngoba babhula iGileyadi ngembulo zensimbi. 4Ngakho ngizathumela umlilo endlini kaHazayeli ozaqeda izinqaba zikaBenihadadi. 5Ngizakwephula imigoqo yamasango eDamaseko, ngibaqume abakhileyo basuke esihotsheni seAveni, kanye laye obusayo eBetiEdeni, labantu beSiriya bazathunjelwa eKiri; kutsho i Nkosi.

6I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zabeGaza kangiyikubayekela, ngoba bathumba isizwe sonke ukuze basinikele kuEdoma. 7Ngakho ngizathumela umlilo phezu kwemithangala yeGaza ozatshisa izinqaba zalo. 8Ngizaquma abakhileyo basuke eAshidodi, kanye laye obusayo eAshikeloni, ngiphendulele isandla sami eEkhironi; labaseleyo bamaFilisti bazabhubha; kutsho iNkosi uJehova.

9I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zabeTire kangiyikubayekela, ngoba banikela isizwe sonke kuEdoma, kabaze bakhumbula isivumelwano sobuzalwane. 10Ngakho ngizathumela umlilo phezu kwemithangala yeTire ozaqeda izinqaba zalo.

11I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zamaEdoma kangiyikuwayekela, ngoba axotshana labafowabo ngenkemba, aswela isihawu, lolaka lwawo lwavutha njalonjalo, ahlala ethukuthela kokuphela. 12Ngakho ngizathumela umlilo phezu kweThemani ozaqeda izinqaba zeBozira.

13I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zamaAmoni kangiyikuwayekela, ngoba aqhaqha abesifazana abakhulelwayo eGileyadi, ukuze andise ilizwe labo. 14Ngakho ngizaphemba umlilo emithangaleni yeRaba ozaqeda izinqaba zalo ngoku memeza esukwini lwempi, langesiphepho esukwini lwesivunguzane; 15lenkosi yabo izathunjwa, yona kanye leziphathamandla zayo; kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele