Amos 1

Ukwahlulelwa kwezizwe ezakhelene loIsrayeli

La ngamazwi kaAmosi owayengomunye wabelusi beThekhowa, awaboniswa ngoIsrayeli ensukwini zikaUziya inkosi yakoJuda, lensukwini zikaJerobowamu indodana kaJowashi inkosi yakoIsrayeli iminyaka emibili ngaphambi kokuzamazama komhlaba. Wathi:

I Nkosi iyaduma iseZiyoni, izwakalise ilizwi layo iseJerusalema; amadlelo abelusi atshe, lezingqonga zeKharmeli zibune.
I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zabeDamaseko kangiyikubayekela, ngoba babhula iGileyadi ngembulo zensimbi. Ngakho ngizathumela umlilo endlini kaHazayeli ozaqeda izinqaba zikaBenihadadi. Ngizakwephula imigoqo yamasango eDamaseko, ngibaqume abakhileyo basuke esihotsheni seAveni, kanye laye obusayo eBetiEdeni, labantu beSiriya bazathunjelwa eKiri; kutsho i Nkosi.

I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zabeGaza kangiyikubayekela, ngoba bathumba isizwe sonke ukuze basinikele kuEdoma. Ngakho ngizathumela umlilo phezu kwemithangala yeGaza ozatshisa izinqaba zalo. Ngizaquma abakhileyo basuke eAshidodi, kanye laye obusayo eAshikeloni, ngiphendulele isandla sami eEkhironi; labaseleyo bamaFilisti bazabhubha; kutsho iNkosi uJehova.

I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zabeTire kangiyikubayekela, ngoba banikela isizwe sonke kuEdoma, kabaze bakhumbula isivumelwano sobuzalwane. 10 Ngakho ngizathumela umlilo phezu kwemithangala yeTire ozaqeda izinqaba zalo.

11 I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zamaEdoma kangiyikuwayekela, ngoba axotshana labafowabo ngenkemba, aswela isihawu, lolaka lwawo lwavutha njalonjalo, ahlala ethukuthela kokuphela. 12 Ngakho ngizathumela umlilo phezu kweThemani ozaqeda izinqaba zeBozira.

13 I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zamaAmoni kangiyikuwayekela, ngoba aqhaqha abesifazana abakhulelwayo eGileyadi, ukuze andise ilizwe labo. 14 Ngakho ngizaphemba umlilo emithangaleni yeRaba ozaqeda izinqaba zalo ngoku memeza esukwini lwempi, langesiphepho esukwini lwesivunguzane; 15 lenkosi yabo izathunjwa, yona kanye leziphathamandla zayo; kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele