Amos 2

I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zamaMowabi kangiyikuwayekela, ngoba atshisa amathambo enkosi yeEdoma aze aba likalaga. Ngakho ngizathumela umlilo koMowabi ozaqeda izinqaba zeKeriyothi, uMowabi afele phakathi kokuxokozela lokumemeza lokukhala kophondo; ngizaquma umahluleli asuke phakathi kwakhe, ngibulale zonke izikhulu kanye laye; kutsho i Nkosi. I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zakoJuda kangiyikubayekela, ngoba bawalile umlayo we Nkosi, kabagcinanga izimiso zayo, baduhiswe yizithombe zabo abazikhonzayo oyise. Ngakho ngizathumela umlilo koJuda ozaqeda izinqaba zeJerusalema.

Ukugwetshwa kukaIsrayeli

I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zakoIsrayeli kangiyikubayekela, ngoba bathengisa abalungileyo ngesiliva labaswelayo ngamanyathela; abalangatha uthuli lomhlaba phezu kwekhanda labayanga, baphambukisa indlela yabamnene. Umuntu loyise baya entombininye, ukuze bangcolise ibizo lami elingcwele. Bacambalala emaceleni awo wonke amalathi ezembathweni ezinikwe zaba yisibambiso, banathe endlini kaNkulunkulu wabo iwayini labahlawulisiweyo.

Kanti mina ngachitha amaAmori phambi kwabo, ubude bawo babulingana lobude bezihlahla zomsedari ezinde, lokuqina kwawo kunjengezihlahla zamaokhi*; kodwa ngachitha izithelo zawo ngaphezulu, lempande zawo ngaphansi. 10 Futhi mina ngalikhupha elizweni leGibhithe, ngalikhokhela enkangala iminyaka engamatshumi amane, ukuze lithumbe ilizwe lamaAmori. 11 Ngavusa abanye emadodaneni enu ukuze babe ngabaprofethi, labanye emajaheni enu ukuze babe ngamaNaziri. Kakunjalo yini lina bantwana bakoIsrayeli? kutsho i Nkosi. 12 Kodwa lawanathisa iwayini amaNaziri, labatshela abaprofethi ukuthi bangaprofethi. 13 Khangelani, ngizalinyathela endaweni yenu njengenqola egcwele izithungo inyathela umuntu. 14 Olejubane uzaphelelwa yisiqubu, lolamandla ephelelwe ngamandla, leqhawe kaliyikuzisiza; 15 ophethe idandili kayikuqina, lolejubane kayikuphunyuka, logade ibhiza kayikuzikhulula, 16 lolesibindi phakathi kwamaqhawe uzabaleka eze ngalolosuku; kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele