Amos 2

1I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zamaMowabi kangiyikuwayekela, ngoba atshisa amathambo enkosi yeEdoma aze aba likalaga. 2Ngakho ngizathumela umlilo koMowabi ozaqeda izinqaba zeKeriyothi, uMowabi afele phakathi kokuxokozela lokumemeza lokukhala kophondo; 3ngizaquma umahluleli asuke phakathi kwakhe, ngibulale zonke izikhulu kanye laye; kutsho i Nkosi. 4I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zakoJuda kangiyikubayekela, ngoba bawalile umlayo we Nkosi, kabagcinanga izimiso zayo, baduhiswe yizithombe zabo abazikhonzayo oyise. 5Ngakho ngizathumela umlilo koJuda ozaqeda izinqaba zeJerusalema.

Ukugwetshwa kukaIsrayeli

6I Nkosi ithi: Ngenxa yeziphambeko ezinengi zakoIsrayeli kangiyikubayekela, ngoba bathengisa abalungileyo ngesiliva labaswelayo ngamanyathela; 7abalangatha uthuli lomhlaba phezu kwekhanda labayanga, baphambukisa indlela yabamnene. Umuntu loyise baya entombininye, ukuze bangcolise ibizo lami elingcwele. 8Bacambalala emaceleni awo wonke amalathi ezembathweni ezinikwe zaba yisibambiso, banathe endlini kaNkulunkulu wabo iwayini labahlawulisiweyo.

9Kanti mina ngachitha amaAmori phambi kwabo, ubude bawo babulingana lobude bezihlahla zomsedari ezinde, lokuqina kwawo kunjengezihlahla zamaokhi*; kodwa ngachitha izithelo zawo ngaphezulu, lempande zawo ngaphansi. 10Futhi mina ngalikhupha elizweni leGibhithe, ngalikhokhela enkangala iminyaka engamatshumi amane, ukuze lithumbe ilizwe lamaAmori. 11Ngavusa abanye emadodaneni enu ukuze babe ngabaprofethi, labanye emajaheni enu ukuze babe ngamaNaziri. Kakunjalo yini lina bantwana bakoIsrayeli? kutsho i Nkosi. 12Kodwa lawanathisa iwayini amaNaziri, labatshela abaprofethi ukuthi bangaprofethi. 13Khangelani, ngizalinyathela endaweni yenu njengenqola egcwele izithungo inyathela umuntu. 14Olejubane uzaphelelwa yisiqubu, lolamandla ephelelwe ngamandla, leqhawe kaliyikuzisiza; 15ophethe idandili kayikuqina, lolejubane kayikuphunyuka, logade ibhiza kayikuzikhulula, 16lolesibindi phakathi kwamaqhawe uzabaleka eze ngalolosuku; kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele