Amos 3

Umsebenzi womprofethi

Zwanini lelilizwi i Nkosi elikhulume ngani, lina bantwana bakoIsrayeli, ngesizwe sonke eyasikhupha elizweni leGibhithe, ithi: Yini kuphela engilikhethileyo, ngalilondoloza ezizweni zonke zomhlaba; ngakho-ke ngizalitshaya ngenxa yabo bonke ububi benu. Ababili bangahamba bonke kanyekanye uba bengavumelananga yini? Isilwane singabhonga ehlathini singabambanga lutho yini? Ibhongo lesilwane libhonge ebhalwini lwaso singelalutho yini? Inyoni ingabanjwa lapho engathiywanga khona yini? lomjibila ungathanya uba ungabambanga lutho yini? Uphondo lungavuthelwa emzini abantu bengethuki yini? Umuzi ungehlelwa ngokubi i Nkosi ingakuvumelanga yini? Isibili iNkosi uJehova kayenzi lutho ingazambulelanga inceku zayo abaprofethi imfihlakalo yayo. Isilwane sesibhongile, ngubani ongayikwesaba? INkosi uJehova isikhulumile, ngubani ongayekela ukuprofetha?

Ukugwetshwa kweSamariya

Memezelani ezinqabeni zeAsiriya lezinqabeni zelizweni leGibhithe, lithi: Buthanani phezu kwezintaba zeSamariya, libone iziphithiphithi ezinkulu eziphakathi kwayo locindezelo olukiyo. 10 Ngoba kabakwazi ukwenza okulungileyo, kutsho i Nkosi, bagcwalisa inqaba zabo ngomvuzo wokugebenga lokuphanga.

11 Ngakho iNkosi uJehova ithi: Izitha zizazingelezela ilizwe lakini, zichithe amandla enu, ziphangwe inqaba zenu. 12 I Nkosi ithi: Njengalokho umelusi ekhupha emlonyeni wesilwane imilenze emibili loba isiqa sendlebe, ngokunjalo-ke abantwana bakoIsrayeli abahlala eSamariya bazakhutshwa, abalala emibhedeni elamalembu amahle.

13 Zwanini lifakaze ngendlu kaJakobe, kutsho iNkosi uJehova wamabandla; ithi: 14 Mhla ngiphindisela uIsrayeli ngenxa yeziphambeko zakhe ngizaphindisela amalathi eBhetheli, kwaphuke impondo zelathi ziwele phansi. 15 Ngizatshaya indlu yasebusika lendlu yasehlobo, izindlu zempondo zendlovu zizadilika, lezindlu ezinengi ziwohloke; kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele