Amos 3

Umsebenzi womprofethi

1 Zwanini lelilizwi i Nkosi elikhulume ngani, lina bantwana bakoIsrayeli, ngesizwe sonke eyasikhupha elizweni leGibhithe, ithi: 2Yini kuphela engilikhethileyo, ngalilondoloza ezizweni zonke zomhlaba; ngakho-ke ngizalitshaya ngenxa yabo bonke ububi benu. 3Ababili bangahamba bonke kanyekanye uba bengavumelananga yini? 4Isilwane singabhonga ehlathini singabambanga lutho yini? Ibhongo lesilwane libhonge ebhalwini lwaso singelalutho yini? 5Inyoni ingabanjwa lapho engathiywanga khona yini? lomjibila ungathanya uba ungabambanga lutho yini? 6Uphondo lungavuthelwa emzini abantu bengethuki yini? Umuzi ungehlelwa ngokubi i Nkosi ingakuvumelanga yini? 7Isibili iNkosi uJehova kayenzi lutho ingazambulelanga inceku zayo abaprofethi imfihlakalo yayo. 8Isilwane sesibhongile, ngubani ongayikwesaba? INkosi uJehova isikhulumile, ngubani ongayekela ukuprofetha?

Ukugwetshwa kweSamariya

9Memezelani ezinqabeni zeAsiriya lezinqabeni zelizweni leGibhithe, lithi: Buthanani phezu kwezintaba zeSamariya, libone iziphithiphithi ezinkulu eziphakathi kwayo locindezelo olukiyo. 10Ngoba kabakwazi ukwenza okulungileyo, kutsho i Nkosi, bagcwalisa inqaba zabo ngomvuzo wokugebenga lokuphanga.

11Ngakho iNkosi uJehova ithi: Izitha zizazingelezela ilizwe lakini, zichithe amandla enu, ziphangwe inqaba zenu. 12I Nkosi ithi: Njengalokho umelusi ekhupha emlonyeni wesilwane imilenze emibili loba isiqa sendlebe, ngokunjalo-ke abantwana bakoIsrayeli abahlala eSamariya bazakhutshwa, abalala emibhedeni elamalembu amahle.

13Zwanini lifakaze ngendlu kaJakobe, kutsho iNkosi uJehova wamabandla; ithi: 14Mhla ngiphindisela uIsrayeli ngenxa yeziphambeko zakhe ngizaphindisela amalathi eBhetheli, kwaphuke impondo zelathi ziwele phansi. 15Ngizatshaya indlu yasebusika lendlu yasehlobo, izindlu zempondo zendlovu zizadilika, lezindlu ezinengi ziwohloke; kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele