Amos 4

1Zwanini lelilizwi, lina mankomokazi eBashani, elisentabeni yeSamariya, elicindezela abayanga, linyathezela phansi abaswelayo, elithi kubomkenu: Lethani sinathe. 2INkosi uJehova ifungile ngebizo layo elingcwele, yathi: Khangelani, insuku zizalifikela lapho bazalihudula ngezingwegwe, labokucina kini ngengwegwe zokubamba inhlanzi. 3Lizakhutshwa ngezikhala kube ngulowo lalowo ngesiqondene laye, lilahlelwe ngaphandle; kutsho i Nkosi.

UIsrayeli kaphendukelanga e Nkosini

4Wozani eBhetheli, lizekona, leGiligali, lizekwandisa izono zenu. lilethe imihlatshelo yenu ekuseni insuku zonke, lengxenye yetshumi yenu kanye ngensuku ezintathu! 5linikele umhlatshelo wenu wokubonga ngokuwutshelweyo, limemezele iminikelo yesihle liyizwakalise! ngoba lithanda ukwenza njalo lina bantwana bakoIsrayeli, kutsho iNkosi uJehova.

6Yimi engalethela indlala emizini yenu yonke, lokusweleka kokudla kuzo zonke indawo zenu; kanti kaliphendukelanga kimi, kutsho i Nkosi. 7Futhi ngalincitsha izulu kusasele inyanga ezintathu ukuthi kuvunwe; ngalinisa komunye umuzi, kangaze ngalinisa komunye. esinye isiqinti sanethwa, kwathi leso esinganethwanga satsha. 8Kwasekuhamba imizi emibili loba emithathu. yayanatha amanzi emzini owodwa, kodwa kayikholwanga; kanti kaliphendukelanga kimi, kutsho i Nkosi.

9Ngalitshaya ngalilethela ukutshisa lengumane, ngatshisa izivande zenu lezivini zenu, izihlahla zenu zemikhiwa lezihlahla zenu zemihlwathi zadliwa zintethe; kanti kaliphendukelanga kimi, kutsho i Nkosi. 10Ngathumela phakathi kwenu umatshayabhuqe wesifo ofanana loweGibhithe, ngabulala amajaha enu ngenkemba, ngathumba amabhiza enu; ngenza ivumba lenkamba yenu lenyuke; kanti kaliphendukelanga kimi, kutsho i Nkosi.

11Ngachitha abanye benu njengalokho uNkulunkulu wachitha iSodoma leGomora, lalinjengesikhuni esophulwe eziko; kanti kaliphendukelanga kimi, kutsho i Nkosi. 12Ngakho-ke ngizakwenza lokhu kuwe, Israyeli; ngoba ngizakwenza lokhu kuwe, zilungiselele ukuhlangana loNkulunkulu wakho, Israyeli.

13Ngoba khangela, lowo owabumba izintaba, wadala umoya, lotshela umuntu ukuthi imicabango yakhe iyini, owenza ukusa kube mnyama, onyathela ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba, yi Nkosi, uNkulunkulu wamabandla, ibizo lakhe.

Copyright information for Ndebele