Amos 5

UIsrayeli utshelwa ukuthi aphenduke

1 Zwanini lelilizwi engilitsho ngani, libe yisililo, lina ndlu kaIsrayeli. 2Iwile intombi emsulwa yakoIsrayeli, kayisayikuvuka futhi; iwele phansi emhlabathini wayo, kakho ongayivusa. 3INkosi uJehova ithi: Emzini okwaphuma kiwo abayinkulungwane kuzasala ikhulu nje, lokwaphuma kiwo abalikhulu kuzasala itshumi nje koIsrayeli.

4Ngoba i Nkosi ithi kuIsrayeli: Ngidingani ukuze liphile; 5kodwa lingadingi iBhetheli, lingangeni eGiligali, loba lidlulele eBherishebha, ngoba iGiligali lizathunjwa, leBhetheli lizachitheka.

6Dingani i Nkosi ukuze liphile, hlezi ilumathe endlini kaJosefa njengomlilo otshisa uqothule, kungabi khona owucitshayo eBhetheli, 7lina elihlanekela isahlulelo likwenze kube yinto ebabayo, liphosele phansi ukulunga. 8Yiyo eyenza inkanyezi ezithiwa yisiLimela lezithiwa yiziNja, lephendula umnyama omkhulu ube yikusa, iphendule imini ibe yibusuku, ibize amanzi olwandle iwanisele phezu komhlabathi; yi Nkosi ibizo layo. 9Yehlisela abalamandla ukuchitheka. lencithakalo phezu kwenqaba.

10Liyamzonda obakhuzayo enkundleni abonayo, linengwe ngokhuluma iqiniso. 11Ngenxa yokuthi linyathezela phansi abayanga, libize kibo isipho samabele, kaliyikuhlala kuzo izindlu zamatshe abaziweyo elizakhileyo; lihlanyela izivini ezinhle, kodwa kaliyikunatha iwayini lazo. 12Ngoba ngiyazi ukuthi iziphambeko zenu zinengi kangakanani, lokuthi izono zenu zinkulu kangakanani, lina elihlupha abalungileyo, lemukele umvuzo wokuthengwa, lixotshe abaswelayo enkundleni. 13Ngakho-ke ohlakaniphileyo uzazithulela ngalesosikhathi, ngoba kuyisikhathi esibi.

14Dingani okuhle, hatshi okubi, ukuze liphile, ukuze ibe lani iNkosi uJehova wamabandla njengokutsho kwenu. 15Zondani ububi lithande okuhle, limise ukwahlulela esangweni; mhlawumbe i Nkosi uNkulunkulu wamabandla ingaba lomusa kunsali yakoJosefa.

16I Nkosi uNkulunkulu wamabandla, iNkosi, ithi: Edangeni yenu yonke kuzakuba khona ukulila, lakuzo zonke indlela bazakuthi: Maye! Maye! Bazabiza abalimi ukuze balile, labakwaziyo ukukhala ukuze balile. 17Lakuzo zonke izivini kuzakuba khona ukulila, ngoba ngizadabula phakathi kwenu, kutsho i Nkosi.

18Maye kini, lina elifisa usuku lwe Nkosi! Usuku lwe Nkosi luzalisizani? Ngoba lungumnyama, kalusikho ukukhanya. 19Kunjengomuntu obalekele isilwane, ehlangane lebhere, loba angene endlini abambelele ngesandla emdulini, alunywe yinyoka. 20Angithi usuku lwe Nkosi lungumnyama, kalusikho ukukhanya, usuku lomnyama ongelakukhanya?

21Ngiyayizonda, ngiyayidelela imikhosi yenu, kangithokozi ngemihlangano yenu enzulu. 22Lanxa linikela kimi iminikelo yenu yokutshiswa leminikelo yenu yokudla, kangiyikuyemukela, leminikelo yokuthula yezifuyo yenu ezinonileyo kangiyikuyinanza. 23Susani kimi umsindo wezingoma zenu. kangiyikulalela lokukhala kwamachacho enu. 24Kodwa okufaneleyo kakugobhoze njengamanzi, lokulunga kugeleze njengemifula engacitshiyo. 25Lina ndlu kaIsrayeli lake laletha kimi imihlatshelo leminikelo enkangala okweminyaka engamatshumi amane yini? 26Lizathwala uSakuthi inkosi yenu loKayiwane inkanyezi kaNkulunkulu wenu, izithombe zenu elizenzele zona. 27Ngakho-ke ngizalenza ukuthi lithunjelwe ngaphambi kweDamaseko, kutsho i Nkosi, ebizwa ngokuthi nguNkulunkulu wamabandla.

Copyright information for Ndebele