Amos 6

Ukuchithwa kukaIsrayeli

1 Maye kubo abachelesileyo eZiyoni labalondolozekileyo entabeni yeSamariya, amadoda adumileyo esizwe sokuqala abaya kuyo indlu kaIsrayeli! 2Dlulelani eKaline libone, lisuke lapho liye eHamathi elikhulu, beselisehlela eGathi lamaFilisti. Bona bangcono kulalimibuso yini? Ilizwe labo likhulu kulelizwe lenu yini? 3Lina elibeka khatshana usuku olubi lisondeze eduze isikhathi sobubi. 4Maye kulabo abalala phezu kwemibheda eyenziwe ngophondo lwendlovu, bacambalale phezu kwemibheda yabo, badle inyama yamawundlu avela emhlanjini, leyamankonyana avela esibayeni, 5betshotsha izingoma ngechacho beziqambela izinto zokukhaliswa njengoDavida, 6benatha iwayini ngemiganu yokufafaza, bazigcobe ngamagcobo amahle, kodwa kabadabukeli ukuchitheka kukaJosefa. 7Ngakho-ke bazathunjwa kuqala, kuphele ukuxokozela kwabacambalalayo.

8INkosi uJehova ifungile ngayo uqobo, yathi: Ngiyanengwa yikuzigqaja kukaJakobe, ngizonda inqaba zakhe; ngizawunikela umuzi lakho konke okukuwo.

9Kuzakuthi uba kusele amadoda alitshumi endlini yinye azakufa. 10Lapho isihlobo somunye wawo esitshisa amathambo akhe sithatha amathambo ukuze siwakhuphe endlini, sithi kophakathi endlini isibili: Kusekhona omunye umuntu olawe yini? Yena uzakuthi: Hatshi. Thula, ungaliphathi ibizo le Nkosi.

11Ngoba khangela, ngokulaya kwe Nkosi, izatshaya indlu enkulu ibe yizihlephu, lencinyane ibe yizicucu. 12Kambe amabhiza angagijima emadwaleni yini? Kuyalinywa khona ngezinkabi yini? Liphendulele okufaneleyo kwaba ngumuthi obulalayo, lezithelo zokulunga zaba yinto ebabayo. 13Lina elithokoza ngeLodebari lithi: Kasizithumbelanga iKarnayimi yini ngamandla ethu? 14Ngoba khangelani, ng izalivusela isizwe, lina ndlu kaIsrayeli, kutsho i Nkosi uNkulunkulu wamabandla; sizalicindezela kusukela ekuyeni eHamathi kuze kube semfuleni wenkangala.

Copyright information for Ndebele