Amos 6

Ukuchithwa kukaIsrayeli

Maye kubo abachelesileyo eZiyoni labalondolozekileyo entabeni yeSamariya, amadoda adumileyo esizwe sokuqala abaya kuyo indlu kaIsrayeli! Dlulelani eKaline libone, lisuke lapho liye eHamathi elikhulu, beselisehlela eGathi lamaFilisti. Bona bangcono kulalimibuso yini? Ilizwe labo likhulu kulelizwe lenu yini? Lina elibeka khatshana usuku olubi lisondeze eduze isikhathi sobubi. Maye kulabo abalala phezu kwemibheda eyenziwe ngophondo lwendlovu, bacambalale phezu kwemibheda yabo, badle inyama yamawundlu avela emhlanjini, leyamankonyana avela esibayeni, betshotsha izingoma ngechacho beziqambela izinto zokukhaliswa njengoDavida, benatha iwayini ngemiganu yokufafaza, bazigcobe ngamagcobo amahle, kodwa kabadabukeli ukuchitheka kukaJosefa. Ngakho-ke bazathunjwa kuqala, kuphele ukuxokozela kwabacambalalayo.

INkosi uJehova ifungile ngayo uqobo, yathi: Ngiyanengwa yikuzigqaja kukaJakobe, ngizonda inqaba zakhe; ngizawunikela umuzi lakho konke okukuwo.

Kuzakuthi uba kusele amadoda alitshumi endlini yinye azakufa. 10 Lapho isihlobo somunye wawo esitshisa amathambo akhe sithatha amathambo ukuze siwakhuphe endlini, sithi kophakathi endlini isibili: Kusekhona omunye umuntu olawe yini? Yena uzakuthi: Hatshi. Thula, ungaliphathi ibizo le Nkosi.

11 Ngoba khangela, ngokulaya kwe Nkosi, izatshaya indlu enkulu ibe yizihlephu, lencinyane ibe yizicucu. 12 Kambe amabhiza angagijima emadwaleni yini? Kuyalinywa khona ngezinkabi yini? Liphendulele okufaneleyo kwaba ngumuthi obulalayo, lezithelo zokulunga zaba yinto ebabayo. 13 Lina elithokoza ngeLodebari lithi: Kasizithumbelanga iKarnayimi yini ngamandla ethu? 14 Ngoba khangelani, ng izalivusela isizwe, lina ndlu kaIsrayeli, kutsho i Nkosi uNkulunkulu wamabandla; sizalicindezela kusukela ekuyeni eHamathi kuze kube semfuleni wenkangala.

Copyright information for Ndebele