Amos 7

UAmosi utshengiswa isikhonyane lomlilo lentambo yokumisa

1 INkosi uJehova yangitshengisa lokhu; khangela, yenza isikhonyane ekuhlumeni kotshani bamuva, njalo khangela, kwakungutshani bamuva emva kokusikwa kotshani benkosi. 2Kwathi lapho sesidlile utshani belizwe, ngathi: Nkosi uJehova, ake uthethelele, ngiyakuncenga. Uzaphepha njani uJakobe emncinyane kangaka? 3I Nkosi yazisola ngalokhu, yathi: Lokhu kakuyikwenzeka.

4INkosi uJehova yasingitshengisa lokhu; khangela, yehlisa umlilo ukugweba ngawo, owaqothula amanzi amanengi, owawusuzaqeda ilizwe. 5Ngasengisithi: Nkosi Jehova, ake ume, ngiyakuncenga. Uzaphepha njani uJakobe emncinyane kangaka? 6I Nkosi yazisola ngalokhu, yathi iNkosi uJehova: Lokhu lakho kakuyikwenzeka.

7Yasingitshengisa lokhu; khangela, iNkosi yayimi emdulini owakhiwa ngentambo yokumisa iphethe intambo yokumisa esandleni sayo. 8Yathi kimi: Amosi, ubonani? Ngathi: Ngibona intambo yokumisa. INkosi yasisithi: Khangela, ngiyabeka intambo yokumisa phakathi kwabantu bami uIsrayeli; kangisayikubayekela futhi; 9indawo eziphakemeyo zokukhonzela zikaIsaka zizavalwa, lezindlu ezingcwele zakoIsrayeli zizadilizwa; ngizayivukela indlu kaJerobowawamu ngenkemba.

UAmaziya loAmosi

10UAmaziya umpristi weBhetheli wasethumela ilizwi kuJerobowamu inkosi yakoIsrayeli, wathi: UAmosi uvusela indlu kaIsrayeli, lelizwe kalilakuwamela wonke amazwi akhe. 11Ngoba uAmosi uthe: UJerobowamu uzakufa ngenkemba, loIsrayeli athunjelwe elizweni elikhatshana. 12UAmaziya wasesithi kuAmosi: Wena mboni, hamba ubalekele elizweni lakoJuda, udle ukudla khona, uprofethe lapho, 13ungaprofethi futhi eBhetheli, ngoba liyindlu yokukhonzela yenkosi lethempeli lombuso.

14UAmosi wasemphendula uAmaziya esithi: Kangisuye umprofethi mina, futhi kangisindodana yomprofethi; kodwa ngingumelusi lomhlanyeli wemikhiwa yesikhamore. 15I Nkosi yangithatha ekweluseni, yathi kimi: Hamba uyeprofetha ebantwini bami uIsrayeli. 16Ngakho-ke zwana ilizwi le Nkosi. Wena uthi: Ungaprofethi ngoIsrayeli, ungakhulumi ngendlu kaIsaka. 17I Nkosi yona ithi: Umkakho uzakuba liwule phakathi komuzi; amadodana lamadodakazi akho azakuwa ngenkemba, lelizwe lakini lizadatshulwa phakathi ngentambo; wena-ke uzafela elizweni elingcolileyo, uIsrayeli athunjelwe elizweni elikhatshana.

Copyright information for Ndebele