Amos 7

UAmosi utshengiswa isikhonyane lomlilo lentambo yokumisa

INkosi uJehova yangitshengisa lokhu; khangela, yenza isikhonyane ekuhlumeni kotshani bamuva, njalo khangela, kwakungutshani bamuva emva kokusikwa kotshani benkosi. Kwathi lapho sesidlile utshani belizwe, ngathi: Nkosi uJehova, ake uthethelele, ngiyakuncenga. Uzaphepha njani uJakobe emncinyane kangaka? I Nkosi yazisola ngalokhu, yathi: Lokhu kakuyikwenzeka.

INkosi uJehova yasingitshengisa lokhu; khangela, yehlisa umlilo ukugweba ngawo, owaqothula amanzi amanengi, owawusuzaqeda ilizwe. Ngasengisithi: Nkosi Jehova, ake ume, ngiyakuncenga. Uzaphepha njani uJakobe emncinyane kangaka? I Nkosi yazisola ngalokhu, yathi iNkosi uJehova: Lokhu lakho kakuyikwenzeka.

Yasingitshengisa lokhu; khangela, iNkosi yayimi emdulini owakhiwa ngentambo yokumisa iphethe intambo yokumisa esandleni sayo. Yathi kimi: Amosi, ubonani? Ngathi: Ngibona intambo yokumisa. INkosi yasisithi: Khangela, ngiyabeka intambo yokumisa phakathi kwabantu bami uIsrayeli; kangisayikubayekela futhi; indawo eziphakemeyo zokukhonzela zikaIsaka zizavalwa, lezindlu ezingcwele zakoIsrayeli zizadilizwa; ngizayivukela indlu kaJerobowawamu ngenkemba.

UAmaziya loAmosi

10 UAmaziya umpristi weBhetheli wasethumela ilizwi kuJerobowamu inkosi yakoIsrayeli, wathi: UAmosi uvusela indlu kaIsrayeli, lelizwe kalilakuwamela wonke amazwi akhe. 11 Ngoba uAmosi uthe: UJerobowamu uzakufa ngenkemba, loIsrayeli athunjelwe elizweni elikhatshana. 12 UAmaziya wasesithi kuAmosi: Wena mboni, hamba ubalekele elizweni lakoJuda, udle ukudla khona, uprofethe lapho, 13 ungaprofethi futhi eBhetheli, ngoba liyindlu yokukhonzela yenkosi lethempeli lombuso.

14 UAmosi wasemphendula uAmaziya esithi: Kangisuye umprofethi mina, futhi kangisindodana yomprofethi; kodwa ngingumelusi lomhlanyeli wemikhiwa yesikhamore. 15 I Nkosi yangithatha ekweluseni, yathi kimi: Hamba uyeprofetha ebantwini bami uIsrayeli. 16 Ngakho-ke zwana ilizwi le Nkosi. Wena uthi: Ungaprofethi ngoIsrayeli, ungakhulumi ngendlu kaIsaka. 17 I Nkosi yona ithi: Umkakho uzakuba liwule phakathi komuzi; amadodana lamadodakazi akho azakuwa ngenkemba, lelizwe lakini lizadatshulwa phakathi ngentambo; wena-ke uzafela elizweni elingcolileyo, uIsrayeli athunjelwe elizweni elikhatshana.

Copyright information for Ndebele