Amos 8

UAmosi utshengiswa izithelo zasehlobo

1 INkosi uJehova yangitshengisa lokhu, khangela, isitsha sezithelo zasehlobo. 2Yathi kimi: Amosi, ubonani? Ngathi: Ngibona isitsha sezithelo zasehlobo. I Nkosi yasisithi kimi:

Ukuphela sekufikile ebantwini bami uIsrayeli; kangisayikubayekela futhi.
3Izingoma zethempelini zizaphenduka zibe yikukhala mhlalokho, kutsho iNkosi uJehova; izidumbu zizagcwala yonke indawo, zikhutshelwe phandle. Thulanike!

Ukugwetshwa kukaIsrayeli sekusondele

4Zwanini lokhu, lina elinyathelela phansi abaswelayo, elichitha abayanga belizwe, 5elithi: Ukuthwasa kwenyanga kuzadlula nini ukuze sithengise amabele? lesabatha lizaphela nini ukuze sidingise amabele ethu, senze isikali sokulinganisa sibe sincinyane, lemali ibe nengi, sikhohlise ngesilinganiso, 6ukuze sithenge abayanga ngesiliva labaswelayo ngamanyathela, sithengise amakhoba amabele yini? 7I Nkosi ifungile ngokuzigqaja kukaJakobe, yathi: Isibili kangiyikuzikhohlwa izenzo zabo kuze kube nininini. 8Kawuyikuqhaqhazela umhlaba wonke ngalokhu, balile bonke abakhileyo kiwo, ukhukhumale wonke njengomfula inile, uphoseke le lale, ubuye ubohle njengeNile leGibhithe yini? 9Ngalolosuku, itsho iNkosi uJehova, ngizatshonisa ilanga emini, ngenze kube mnyama emhlabeni emini ekhanyayo. 10Ngizaphendula imikhosi yenu ibe yikukhala, lengoma zenu zonke zibe yikulila, livunule amalembu amasaka enkalweni zonke liphuce amakhanda enu, kube yisililo esinjengesokulilela indodana eyodwa, kube lusuku olubabayo.

11Khangelani, insuku ziyeza, kutsho iNkosi uJehova, lapho ngizathumela indlala elizweni, kungabi yindlala yokudla, kungabi ngeyokomela amanzi, kodwa kube ngeyokuzwa amazwi e Nkosi. 12Abantu bazazula kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga, bagijimele le lale, bedinga ilizwi le Nkosi, bangalitholi. 13Ngalolosuku intombi ezigcweleyo ezinhle lamajaha azaqaleka ngenxa yokoma. 14Abafunga isithombe seSamariya besithi: Unkulunkulu wakho, Dani, uyaphila! lokuthi: Indlela yeBherishebha; bazakuwa, bangabe besavuka.

Copyright information for Ndebele