Amos 8

UAmosi utshengiswa izithelo zasehlobo

INkosi uJehova yangitshengisa lokhu, khangela, isitsha sezithelo zasehlobo. Yathi kimi: Amosi, ubonani? Ngathi: Ngibona isitsha sezithelo zasehlobo. I Nkosi yasisithi kimi:

Ukuphela sekufikile ebantwini bami uIsrayeli; kangisayikubayekela futhi.
Izingoma zethempelini zizaphenduka zibe yikukhala mhlalokho, kutsho iNkosi uJehova; izidumbu zizagcwala yonke indawo, zikhutshelwe phandle. Thulanike!

Ukugwetshwa kukaIsrayeli sekusondele

Zwanini lokhu, lina elinyathelela phansi abaswelayo, elichitha abayanga belizwe, elithi: Ukuthwasa kwenyanga kuzadlula nini ukuze sithengise amabele? lesabatha lizaphela nini ukuze sidingise amabele ethu, senze isikali sokulinganisa sibe sincinyane, lemali ibe nengi, sikhohlise ngesilinganiso, ukuze sithenge abayanga ngesiliva labaswelayo ngamanyathela, sithengise amakhoba amabele yini? I Nkosi ifungile ngokuzigqaja kukaJakobe, yathi: Isibili kangiyikuzikhohlwa izenzo zabo kuze kube nininini. Kawuyikuqhaqhazela umhlaba wonke ngalokhu, balile bonke abakhileyo kiwo, ukhukhumale wonke njengomfula inile, uphoseke le lale, ubuye ubohle njengeNile leGibhithe yini? Ngalolosuku, itsho iNkosi uJehova, ngizatshonisa ilanga emini, ngenze kube mnyama emhlabeni emini ekhanyayo. 10 Ngizaphendula imikhosi yenu ibe yikukhala, lengoma zenu zonke zibe yikulila, livunule amalembu amasaka enkalweni zonke liphuce amakhanda enu, kube yisililo esinjengesokulilela indodana eyodwa, kube lusuku olubabayo.

11 Khangelani, insuku ziyeza, kutsho iNkosi uJehova, lapho ngizathumela indlala elizweni, kungabi yindlala yokudla, kungabi ngeyokomela amanzi, kodwa kube ngeyokuzwa amazwi e Nkosi. 12 Abantu bazazula kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga, bagijimele le lale, bedinga ilizwi le Nkosi, bangalitholi. 13 Ngalolosuku intombi ezigcweleyo ezinhle lamajaha azaqaleka ngenxa yokoma. 14 Abafunga isithombe seSamariya besithi: Unkulunkulu wakho, Dani, uyaphila! lokuthi: Indlela yeBherishebha; bazakuwa, bangabe besavuka.

Copyright information for Ndebele