Amos 9

Ukwehlulela kwe Nkosi

Ngayibona iNkosi imi phansi kwelathi, yathi: Tshaya izihloko zezinsika ukuze iminyango inyikinyeke, uzephulele amakhanda abo bonke abantu; abaseleyo ngizababulala ngenkemba; kakuyikuphunyuka loyedwa abaleke. Loba besehlela esihogweni, isandla sami sizabakhupha khona; loba bakhwela besiya emazulwini, ngizabehlisa khona; loba becatsha engqongeni yeKharmeli, ngizabadinga ngibehlise lalapho; loba becatsha kubuphansi bolwandle, ngizathumela umgobho ukuze ubalume; loba bethunjwa yizitha zabo, lalapho ngizathumela inkemba ukuze ibabulale; ngizabehlisela okubi ngingabehliseli okuhle.

INkosi uJehova wamabandla yiyo ethinta umhlaba uncibilike, bakhale bonke abakhileyo kuwo, ukhukhumale wonke njengomfula iNile, ubuye ubohle njengeNile leGibhithe. Yiyo eyakha indlu zayo emazulwini, yamisa umkhathi wayo phezu komhlaba, ebiza amanzi olwandle, iwanisele phezu komhlaba; yi Nkosi ibizo layo.

Kimi kalinjengamaEtiyopiya yini, lina bantwana bakoIsrayeli? itsho i Nkosi. Mina engakhupha uIsrayeli elizweni leGibhithe kangikhuphulanga yini amaFilisti eKafitori lamaSiriya eKiri? Khangela, amehlo eNkosi Jehova aphezu kombuso owonayo; ngizawuchitha ngiwususe ebusweni bomhlaba, kube kanti kangiyikuyichitha ngokupheleleyo indlu kaJakobe, kutsho i Nkosi. Ngoba khangela, ngizalaya njalo ngizahlungula indlu kaIsrayeli phakathi kwazo zonke izizwe njengomuntu ehlungula ngokhomane, kodwa kakuyikuwela emhlabathini uhlamvu. 10 Zonke izoni ebantwini bami zizakufa ngenkemba, zona ezithi: Okubi kakuyikufinyelela kithi. 11 Ngalolosuku ngizavusa idumba likaDavida eliwileyo, ngivale izikhala zalo, ngilungise okudilikileyo kwalo, ngilakhe kutsha njengensukwini zendulo; 12 ukuze badle ilifa lokuseleyo eEdoma, lezizweni zonke ezibizwa ngebizo lami, kutsho i Nkosi eyenza lokhu.

13 Khangelani, insuku ziyeza, kutsho i Nkosi, lapho olimayo ezaficana lovunayo. lokhama izithelo zevini aficane lohlanyela inhlanyelo; intaba zizathonta iwayini elimnandi, lamaqaqa wonke ancibilike. 14 Ngizabuyisa abantu bami uIsrayeli bayakhe futhi imizi echithekileyo, bahlale kiyo; bahlanyele izivini, banathe iwayini lazo, balime amasimu, badle izithelo zawo. 15 Ngizabagxumeka elizweni labo, bangabe besasitshulwa futhi elizweni engibanike lona, kutsho i Nkosi uNkulunkulu wakho.

Copyright information for Ndebele