a1.2. Efe. 1.1,2.
bHeb. 13.23.
cFil. 1.1.
d1.9. 1.4, Efe. 1.16,15.
e1.23. Tit. 2.13.
f2 Tim. 4.8. 1 Pet. 1.4.
gEfe. 1.13.
h1.23. Mat. 24.14.
i1.10. Joha. 15.5.
j2 Kor. 6.1. Efe. 3.2. Juda 1.4. Seb. 13.43.
k4.12. Filim. 1.23. Fil. 2.25; 4.18.
l4.7.
m4.7.
n1 Kor. 4.2.
oRoma 15.30.
pRoma 14.17.
q1.9. 1.4. Efe. 1.16,15.
r1 Kor. 1.5.
s2.2; 3.10. Efe. 1.17. Efe. 5.17. Fil. 1.9.
t4.5. 1.28. 3.16. 1 Kor. 12.8. Efe. 1.8.
uMark. 12.33.
vEfe. 4.1.
w1 Thes. 4.1.
x1.10. Joha.15.5.
yTit. 3.14.
z2 Kor. 9.8. Heb. 13.21. Seb. 9.36.
aa2 Pet. 3.18.
abEfe. 3.16. & Fil. 4.13.
acEfe. 4.2.
adSeb. 5.41.
ae3.17. Efe. 5.20.
af2 Kor. 3.6.
agMat. 25.34. & Seb. 8.21.
ahMat. 25.34. & Seb. 8.21.
ai1 Thes. 1.10.
ajLuka 22.53. Efe. 6.12.
akSeb. 26.18.
al1 Thes. 2.12. 2 Pet. 1.11.
amMat. 3.17. Efe. 1.6.
anEfe. 1.7.
aoSeb. 20.28.
apSeb. 5.31.
aq2 Kor. 4.4.
ar1 Tim. 1.17.
as1.17,18. Isam. 3.14.
atLuka 2.7.
auJoha. 1.3.
avHez. 10.1.
awEfe. 1.21.
ax2.10,15. Efe. 3.10.
ay1 Pet. 3.22. Roma 8.38.
azEfe. 1.21.
ba2.10,15. Efe. 3.10.
bbJoha. 1.3.
bcRoma 11.36.
bd1 Kor. 8.6. Heb. 1.10.
beRoma 11.36.
bf1.17,18. Isam. 3.14.
bgJoha. 1.1.
bhJoha. 1.3.
bi2 Pet. 3.5.
bjEfe. 1.22,23.
bk1.17,18. Isam. 3.14.
blGen. 49.3. Dute. 21.17.
bmGen. 49.3. Dute. 21.17.
bnIsam. 1.5. Roma 8.29. Heb. 1.6. Seb. 26.23. 1 Kor. 15.20,23.
bo1.17,20.
bqLuka 12.32.
br2.9.
bsEfe. 1.23. Efe. 4.10. Joha. 1.16.
btEfe. 2.14-16.
buRoma 3.25.
bv2 Kor. 5.18. Roma 5.10. 1 Joha. 2.2.
bw1.17,20.
bxEfe. 1.10.
byLuka 2.14.
bzEfe. 2.1,2.
caEfe. 2.1,2.
cbEfe. 2.12.
ccRoma 5.10. Efe. 2.15,16.
cdTit. 1.16.
ce1.28. Juda 1.24. Efe. 1.4; 5.27.
cf1 Kor. 1.8. 1 Tim. 3.10.
cgJoha. 8.31; 15.6. Seb. 11.23; 14.22. Roma 2.7. Heb. 3.6.
chEfe. 3.17.
ci1 Kor. 7.37.
cj1.5.
ck1.6. Roma 10.18. Mark. 16.15.
clRoma 8.22.
cm1.25. 2 Kor. 3.6. Efe. 3.7.
cnMat. 5.12. & Fil. 2.17.
coEfe. 3.1,13.
cp2 Kor. 1.5. 2 Tim. 1.8.
cq2 Kor. 1.6; 12.15. 2 Tim. 2.10.
crEfe. 1.23.
cs1.25. 2 Kor. 3.6. Efe. 3.7.
ctEfe. 3.2. 1 Kor. 9.17.
cu4.3. Roma 16.25,26.
cvEfe. 3.5.
cw4.3. Roma 16.25,26.
cxMat. 13.11.
cyEfe. 3.3.
czEfe. 1.7,18; 3.8. Efe. 3.16.
da4.3. Roma 16.25,26.
db1 Tim. 1.1.
dc3.16. Seb. 20.20,31.
dd3.16. Seb. 20.20,31.
de1.9.
df1.22. 2 Kor. 11.2.
dgEfe. 4.13. Heb. 5.14. Mat. 5.48.
dh1 Kor. 15.10.
di2.1. 4.12. Luka 13.24.
djEfe. 1.19. Efe. 3.20.
dkGal. 2.8; 3.5.

Colossians 1

Isibingelelo

UPawuli a  umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu, loTimothi umzalwane b , kibo abangcwele labazalwane abathembekileyo kuKristu abaseKolose c : Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.

UPawuli ubonga ukholo lothando lwabeKolose

Siyambonga d  uNkulunkulu loYise weNkosi yethu uJesu Kristu, sikhuleka ngani njalonjalo, sesizwile ngokholo lwenu kuKristu Jesu, langothando olukwabangcwele bonke, ngethemba e  elibekelwe lona emazulwini f , elezwa ngalo ngaphambili ngelizwi leqiniso levangeli g , eselifikile kini, njengalokhu lemhlabeni wonke h , njalo lithela izithelo i , njengoba kunjalo laphakathi kwenu, kusukela ngosuku elezwa laseliwazi umusa kaNkulunkulu ngeqiniso j ; njengalokhu lani lafunda kuEpafra k  othandekayo wethu inceku l  kanye lathi, oyisikhonzi esithembekileyo sikaKristu m, n  ngani, ositshele futhi ngothando o  lwenu kuMoya p .

UPawuli uyabakhulekela

Ngakho lathi, kusukela ngosuku esezwa ngalo q , kasiyekeli ukulikhulekela, lokucela ukuthi ligcwaliswe r  ngolwazi lwentando yakhe s  ngenhlakanipho t  yonke lokuqedisisa u  okungomoya, 10 ukuze lihambe ngokufanele iNkosi v  kukho konke okuthokozisayo w , lithela izithelo x, y  kuwo wonke umsebenzi olungileyo z  njalo likhule elwazini lukaNkulunkulu aa ; 11 liqiniswe ngamandla wonke ab  njengokwamandla obukhosi bakhe, ekubekezeleni konke lesineke ac , lenjabulo ad ; 12 sibonge uBaba ae  owasenza af  safanela ekuhlanganyeleni ag  kwelifa labangcwele ekukhanyeni ah , 13 owasikhulula ai  emandleni aj  obumnyama ak , wasesisa embusweni al  weNdodana yothando lwakhe am , 14 esilohlengo an  kuyo ngegazi layo ao , uthethelelo lwezono ap .

Ubuntu lomsebenzi kaKristu

15 Engumfanekiso aq  kaNkulunkulu ongabonwayo ar , izibulo as, at  lesidalwa sonke; 16 ngoba kuyo zonke izinto zidalwa au , ezisemazulwini lezisemhlabeni, ezibonwayo lezingabonwayo, loba izihlalo zobukhosi av , loba ubuphathamandla aw , loba imibuso ax, ay , loba amandla az, ba ; zonke izinto zidalwa bb  ngayo bc, bd  zadalelwa yona be ; 17 yona-ke ingaphambi kwazo zonke izinto bf, bg , lezinto zonke zimi ndawonye ngayo bh, bi . 18 Njalo yona yinhloko yomzimba, olibandla bj ; eyikuqala bk, bl , izibulo kwabafileyo bm, bn , ukuze yona ibe ngeyokuqala ezintweni zonke bo,
 ezintweni zonke: kumbe,  kubo bonke.
;
19 ngoba kwamthokozisa uBaba bq  ukuthi ukugcwala konke kuhlale kiyo br, bs , 20 njalo ngayo enze izinto zonke zibuyisane laye oqobo, esenze ukuthula bt  ngegazi lesiphambano sayo, ngayo bu, bv, bw , loba yizinto ezisemhlabeni bx  loba ezisemazulwini by .

21 Lani bz  elalikade ca  lenziwe abemzini cb  lezitha cc  ngengqondo emisebenzini emibi cd , kodwa khathesi usebuyisene lani 22 emzimbeni wenyama yayo ngokufa ukuthi alimise phambi kwakhe lingcwele ce  njalo lingelacala njalo lingasoleki cf , 23 uba-ke lihlala ekholweni cg  lisekelwe ch  liqinile ci , lingasuswa ethembeni levangeli cj  elalizwayo, elatshunyayelwa ck  kuso sonke isidalwa cl  esingaphansi kwezulu, engenziwe isikhonzi salo mina Pawuli cm .

Ukuhlanganyela kukaPawuli emsebenzini kaKristu

24 Khathesi-ke ngiyathokoza cn  ekulihluphekeleni co  kwami, njalo okusileleyo kwenhlupheko cp  zikaKristu ngiyakugcwalisa enyameni yami esikhundleni cq  somzimba wakhe cr , olibandla; 25 mina engenziwa isikhonzi salo cs , njengokwesimiso sikaNkulunkulu ct  enganikwa sona maqondana lani, ukugcwalisa ilizwi likaNkulunkulu, 26 imfihlo cu  ebifihliwe kusukela ezikhathini zendulo njalo kusukela kuzizukulwana cv ; kodwa khathesi ibonakaliswe kwabangcwele bakhe cw, cx , 27 kubo uNkulunkulu cy  wathanda ukubazisa ukuthi iyini inotho cz  yobukhosi balimfihlo da  phakathi kwabezizwe, enguKristu phakathi kwenu, ithemba lenkazimulo db ; 28 esimtshumayelayo thina, sixwayisa wonke umuntu dc , sifundisa wonke umuntu dd  ngayo yonke inhlakanipho de , ukuze silethe wonke umuntu df  ephelele kuKristu Jesu dg ; 29 engikutshikatshikelayo lami dh , ngisilwa di  njengokusebenza kwakhe dj , okusebenza kimi ngamandla dk .

Copyright information for Ndebele