a1 Kor. 10.1.
bIsa. 7.13. Heb. 10.32.
c4.13,15,16. Isam. 1.11; 3.14.
dSeb. 18.23.
e4.8. 2 Thes. 2.17. 2 Kor. 1.4-6. 1 Thes. 3.2,7; 4.18; 5.11. Efe. 6.22.
f3.14.
gRoma 2.4.
h1 Thes. 1.5. Heb. 6.11; 10.22. Luka 1.1.
i1.9. Efe. 1.17.
j4.3. 1 Kor. 4.1.
k1 Kor. 15.24. Efe. 5.20. Jak. 1.27; 3.9. 1 Thes. 1. 3.
l1 Kor. 1.24; 2.6,7. Efe. 1.8. Luka 11.49.
mFil. 3.8.
n2.8,18. Efe. 5.6. .
oJak. 1.22.
pRoma 16.18.
q1 Kor. 5.3. 1 Thes. 2.17.
r1 Kor. 14.40.
s1 Pet. 5.9.
t1 Thes. 4.1.
u1 Thes. 4.1.
vFil. 4.9.
w1 Thes. 4.1.
x1.23. Efe. 3.17. Juda 1.12.
ySeb. 20.32. Efe. 2.20. Juda 1.20. 1 Kor. 3.9.
z4.2.3.17.
aa2.4,18. Mat. 24.4.
ab2.22. Gal. 1.14.
acJoha. 1.14.
ad1.19.
ae2.17. Joha. 2.21.
af4.12. Joha. 1.16. Efe. 3.19.
agEfe. 1.21. Mat. 28.18.
ah2.15. 1.16.
ai2.15. 1.16.
ajRoma 2.29. Seb. 15.1. Fil. 3.3. Efe. 2.11.
ak3.8,9. Roma 6.6. Efe. 4.22.
alRoma 6.4.
am3.1. Roma 6.5.
anMark. 11.22.
aoEfe. 1.19.
apSeb. 2.24.
aqEfe. 2.5.
arEfe. 2.15,16. Roma 7.4.
asHlab. 51.1.
at2.20. Luka 2.1.
auJoha. 1.29.
avGen. 3.15. Hlab. 68.18. Isa. 53.12. Mat. 12.29. Joha. 12.31. Efe. 4.8. Heb. 2.14.
aw2.15. 1.16.
ax2.15. 1.16.
ayGen. 3.15. Hlab. 68.18. Isa. 53.12. Mat. 12.29. Joha. 12.31. Efe. 4.8. Heb. 2.14.
az2 Kor. 2.14 .
baEfe. 2.16.
bbRoma 14.3,10,13.
bc2.21. Roma 14.17. 1 Kor. 8.8. 1 Tim. 4.3. Heb. 9.10; 13.9. Levi 11.2.
bdLevi 23.2. Roma 14.5.
beNani 28.11. Gal. 4.10.
bfMark. 2.28.
bgHeb. 8.5; 10.1.
bh2.9.
bi2.8.
bkHez. 13.3. 1 Tim. 1.7.
bl1 Kor. 4.6.
bmIsam. 3.11.
bnEfe. 4.15,16.
boEfe. 4.15,16.
bp3.14.
bq2 Pet. 1.11.
brEfe. 4.15,16.
bsJoha. 15.5.
bt1 Kor. 3.6.
bu3.3. Roma 6.2.
bvGal. 4.9.
bw2.14.
bx1 Kor. 7.1. 1 Tim. 4.3.
by2.16.
bzMat. 15.17.
ca1 Kor. 15.42.
cb2.8. Mat. 15.9.
cc2.8. Mat. 15.9.
cd1 Tim. 4.8.
ce2.18. Efe. 4.2.
cf2.18. Efe. 4.2.

Colossians 2

Ngoba ngithanda ukuthi lazi a  ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa b  engilakho ngani labaseLawodikeya c , njalo ngobunengi balabo abangabonanga ubuso bami enyameni d , ukuze inhliziyo zabo e  ziduduzwe, behlanganiswe ethandweni f , lenothweni yonke g  yokuqinisekiswa okupheleleyo kokuqedisisa h , elwazini i  lwemfihlo j  kaNkulunkulu loBaba, lekaKristu k , okufihlwe kuye izinto zonke eziligugu zenhlakanipho l  lezolwazi m . Ngitsho lokhu-ke, ukuze kungabi lamuntu n  olikhohlisayo o  ngamazwi ayengayo p . Ngoba lanxa ngingekho ngenyama q , kanti ngilani ngomoya, ngithokoza ngibona ukuhlela kwenu r , lokuqina kokholo s  lwenu kuKristu.

Ukuhlala kuKristu

Ngakho njengalokho t  limemukele uKristu Jesu iNkosi u, v , hambani kuye w , ligxilile x  lakhiwe kuye y , njalo liqiniswe ekholweni, njengokufundiswa kwenu, lengeze kulo ekubongeni z . Nanzelelani aa  hlezi kube khona olithumbayo ngolwazi lwenhlakanipho langenkohliso eyize, njengokomkhuba wabantu ab , njengokwemfundiso zakuqala zomhlaba, njalo kungenjengokukaKristu; ngoba kuhlala ac  kuye ukugcwala konke ad  kobuNkulunkulu ngomzimba ae , 10 njalo liphelelisiwe kuye af , oyinhloko ag  yakho konke ukubusa ah  lamandla ai ; 11 elasokelwa kuye lani ngokusoka okungenziwanga ngezandla aj , ngokuhlubula ak  umzimba wezono zenyama, ekusokeni kukaKristu, 12 lingcwatshwe kanye laye ebhabhathizweni al , elavuswa am  lani kanye laye kulo ngokholo an  lokusebenza kukaNkulunkulu ao , owamvusa kwabafileyo ap . 13 Lani lifile eziphambekweni aq  lokungasoki kwenyama yenu, ulenze laphila kanye laye, eselithethelele zonke iziphambeko, 14 esesule ar, as  incwadi yezimiso at  emelana lathi, ephambene lathi, wayisusa phakathi, eseyibethele esiphambanweni au ; 15 ebahlubule av  ababusi aw  lamandla ax , wabaveza obala ay , wathakazelela ukubanqoba az  ngaso ba .

16 Ngakho kakungabi khona olilahla bb  ekudleni kumbe ekunatheni bc , loba endabeni yomkhosi bd  loba yokuthwasa kwenyanga be  kumbe yamasabatha bf ; 17 eziyisithunzi sezinto ezizayo bg , kodwa umzimba ngokaKristu bh .

Ukuxwayisa ngemfundiso zamanga

18 Kakungabi lamuntu bi  olemuka umvuzo wenu ngobuqili
 ngobuqili: kumbe,  ngokuligweba.
ethanda ukuzenza othobekileyo lokukhonza izingilosi, engena bk  ezintweni angazibonanga, ezikhukhumeza bl  ngeze ngengqondo yenyama yakhe,
19 njalo engabambi bm  inhloko bn , umzimba wonke ngamalunga bo  lemisipha bp  wondliwa njalo bq  uhlanganiswa ngayo br , ukhula bs  ngokukhula kukaNkulunkulu bt .

20 Ngakho uba lafa bu  kanye loKristu emfundisweni zakuqala zomhlaba, libophekeleni bv  ngemikhuba bw  ngokungathi liphila elizweni, 21 (ungabambi bx , unganambithi by , ungathinti, 22 ezizaphela zonke ngokusetshenziswa bz, ca ) njengokwemilayo cb  lezimfundiso cc  zabantu? 23 Ezilesimo cd  senhlakanipho ekukhonzeni ce  kokuzenzela lekuzithobeni cf  lekuphatheni nzima umzimba, kakusizi lutho ukumelana lokusuthisa inyama.

Copyright information for Ndebele