a2.12.
bFil. 3.20. Fil. 3.14.
cRoma 8.34. Efe. 1.20.
dFil. 3.20. Fil. 3.14.
e2.20. Roma 6.2. .
fJoha. 11.25. 1 Kor. 15.45.
g1 Joha. 2.28; 3.2. Tit. 2.13.
h1 Kor. 15.43. Fil. 3.21.
iRoma 8.13. Gal. 5.24.
jRoma 6.13.
kEfe. 5.3.
lEfe. 5.3.
mRoma 1.26.
n1 Thes. 4.5.
o1 Thes. 4.5.
pEfe. 5.3.
qEfe. 5.5. Jobe 31.25,26.
rEfe. 5.6.
sEfe. 2.2.
tEfe. 5.5. Jobe 31.25,26.
uEfe. 4.17. Efe. 5.8.
vEfe. 2.2.
wEfe. 4.22.
xEfe. 4.31.
yEfe. 4.31.
zEfe. 4.31.
aaEfe. 4.31.
abEfe. 4.29; 5.4.
acLevi 19.11. Efe. 4.25. Hlab. 15.2.
adEfe. 4.22.
aeRoma 6.6.
af3.10. Efe. 4.24.
agRoma 6.4.
ahEfe. 4.23.
ai1.9.
ajRoma 8.29.
akEfe. 2.10.
alRoma 1.16.
am1 Kor. 12.13.
anGal. 5.6; 6.15.
aoSeb. 28.2.
ap1 Kor. 12.13.
aqEfe. 1.23.
ar3.10. Efe. 4.24.
asLuka 18.7.
at1 Thes. 1.4.
auFil. 2.1. Luka 1.78. 2 Kor. 6.12. Fil. 1.8. 1 Joha. 3.17.
avEfe. 4.32.
awEfe. 4.32.
axEfe. 4.2.
ayEfe. 4.2.
azEfe. 4.2.
baEfe. 4.2.
bbEfe. 4.32.
bcEfe. 4.32.
bd1 Pet. 4.8.
be3.12.
bf2.2. Joha. 13.34. & Roma 13.8. Efe. 5.2.
bg2.19. Efe. 4.3.
bhHeb. 6.1. Joha. 17.23.
biFil. 4.7.
bj1 Kor. 7.15.
bkEfe. 2.16. 1 Kor. 10.17.
bl3.17.
bm1.9.
bn1.28.
bo1.28.
bp1.28.
bqEfe. 5.19.
br4.6. Efe. 4.29.
bs3.23. 1 Kor. 10.31.
bt1.12. 3.15. 2.7; 4.2. Efe. 5.20.
bu4.1. Efe. 5.22;6.9.
bvEfe. 5.4. Efe. 5.22.
bwEfe. 5.25,28,33.
bxEfe. 4.31.
byEfe. 6.1.
bz3.22. Efe. 5.24.
caRoma 14.18.
cbEfe. 6.4.
ccEfe. 6.5,6.
cd3.22. Efe. 5.24.
ceEfe. 6.5,6.
cfEfe. 6.5,6.
cg3.23. 1 Kor. 10.31.
chEfe. 6.6. Mark. 12.30,33.
ciEfe. 6.7.
cjEfe. 6.8.
ckMat. 25.34.
clEfe. 6.5,6.
cmEfe. 6.7.
cnHlab. 62.12.
coEfe. 6.9.

Colossians 3

Ukunakana ngokwaphezulu lokubulala inkanuko zemhlabeni

Ngakho uba livuswe a  loKristu, dingani okwaphezulu b , lapho akhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu c . Nakanani ngezinto eziphezulu d , kungeyisikho ngezinto ezisemhlabeni. Ngoba selifile e , lempilo yenu ifihlwe loKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu, oyimpilo yethu f, g , ngalesosikhathi lani lizabonakaliswa laye enkazimulweni h .

Ngakho bulalani i  amalunga enu asemhlabeni j , ukuphinga k , ukungcola l , inkanuko embi m, n , ukufisa okubi o , lomhawu p , oyikukhonza izithombe q , okwehla ngazo ulaka lukaNkulunkulu r  phezu kwabantwana s  bokungalaleli t ; elake lahamba kuzo lani u, v , lapho lalihlezi phakathi kwazo. Kodwa khathesi lani khuphani konke lokhu w , ulaka x , ukuthukuthela y , inzondo z , inhlamba aa , ukukhuluma amanyala emlonyeni wenu ab ; lingaqambelani amanga ac , lokhu selimhlubule umuntu omdala ad, ae  lezenzo zakhe, 10 selembethe af  omutsha ag , owenziwa kutsha ah  elwazini ai  njengomfanekiso aj  walowo owamdalayo ak ; 11 okungekho umGriki lomJuda al, am , ukusoka lokungasoki an , owezizweni ao , umSikethiya, isigqili, okhululekileyo ap ; kodwa uKristu uyikho konke lakukho konke aq . 12 Ngakho yembathani ar , njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu as , abangcwele labathandekayo at , imihelo yesihawu au, av , ububele aw , ukuzithoba ax , ubumnene ay , ukubekezela az ; 13 libekezelelane ba , lithethelelane bb  uba umuntu elensolo komunye; njengoba loKristu walithethelela bc , ngokunjalo lani; 14 phezu kwakho konke-ke bd  yembathani be  uthando bf , oluyisibopho bg  sokuphelela bh . 15 Lokuthula kukaNkulunkulu bi  kakubuse enhliziyweni zenu, elibizelwa kukho bj  lani emzimbeni munye bk ; futhi banini ngababongayo bl . 16 Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokwenotho enhlakaniphweni yonke bm, bn ; lifundisane bo  lilayane bp , ngezihlabelelo bq , lamahubo odumo, lengoma zomoya, lihlabelela lilomusa br  enhliziyweni zenu eNkosini. 17 Njalo konke loba yini eliyenzayo bs , elizwini loba esenzweni, konke kwenzeni ebizweni leNkosi uJesu, libonge bt  uNkulunkulu loBaba ngaye.

Ukuphathana kwabomuzi

18 Bafazi bu , zehliseleni ngaphansi kwawenu amadoda, njengokufanele eNkosini bv . 19 Madoda, thandani omkenu bw , lingabi lokubaba kibo bx . 20 Bantwana, lalelani abazali by  ezintweni zonke bz ; ngoba lokhu kuyayithokozisa ca  iNkosi. 21 Bobaba, lingabathukuthelisi cb  abantwana benu, ukuze bangadani.

22 Zisebenzi cc , lalelani ezintweni zonke labo abangamakhosi njengokwenyama cd , kungeyisikho ngokukhonza amehlo ce  njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo cf , lisesaba uNkulunkulu; 23 njalo yonke loba yini eliyenzayo cg , yenzeni ngenhliziyo ch , njengeNkosini ci , njalo kungeyisikho ebantwini; 24 lisazi cj  ukuthi eNkosini lizakwemukela umvuzo welifa ck ; ngoba likhonza cl, cm  iNkosi uKristu. 25 Kodwa owenza okubi uzazemukelela cn  okubi akwenzileyo; njalo kakukho ukubandlulula co  umuntu.

Copyright information for Ndebele