aEfe. 6.9.
b2 Kor. 8.14.
c4.4. Efe. 6.18-20.
dRoma 12.12. Seb. 2.42.
eLuka 18.1.
fMat. 24.42.
g3.17. 2.7. 1 Thes. 5.18.
hEfe. 6.19. 1 Thes. 5.25. 2 Thes. 3.1.
iSeb. 14.27.
j1.26; 2.2. Mat. 13.11. 1 Kor. 4.1. Efe. 3.4; 6.19.
kEfe. 6.20.
lFil. 1.13.
mEfe. 5.15,17.
n1.9.
oMark. 4.11.
pEfe. 5.16.
q3.16. Efe. 4.29.
rMark. 9.50. Mat. 5.37.
s1 Pet. 3.15.
t4.9, Efe. 6.21,22.
u1.7.
v1.7.
w2.2.
xFilim. 1.10.
y1 Kor. 4.2.
z4.9.
aa4.10,12,14. Filim.1.23,24. Seb. 19.29.
abRoma 16.7.
acSeb. 12.12.
adSeb. 15.37,39.
aeSeb. 4.36.
af2 Tim. 4.11.
agSeb. 1.23; 18.7.
ahGal. 2.12.
ai2 Kor. 8.23.
aj1.7.
ak4.9.
alRoma 15.30.
amFil. 3.15.
an2.10.
ao1 Thes. 4.3.
ap2 Kor. 7.7,11.
aq2.1.
ar2 Tim. 4.11. Filim. 1.24. Seb. 16.10-13; 20.5. 28.16.
as2 Tim. 4.10. Filim. 1.24.
at2.1.
auRoma 16.5.
avRoma 16.22. 1 Kor. 5.9. 2 Kor. 7.8. 1 Thes. 5.27. 2 Thes. 3.14.
aw1 Thes. 5.27.
ax2.1.
ayFilim. 1.2.
az1 Kor. 16.21.
baHeb. 13.3.
bbFil. 1.7.
bc2 Tim. 4.22. Tit. 3.15. Heb. 13.25.

Colossians 4

Makhosi a , nikani izisebenzi okulungileyo lokulingeneyo b , lisazi ukuthi lani lileNkosi emazulwini. Khuthalani c, d  emkhulekweni e , lilinde f  kuwo ngokubonga g ; likhuleke h  ngesikhathi esifananayo ngathi futhi, ukuthi uNkulunkulu asivulele i  umnyango welizwi, ukukhuluma imfihlo j  kaKristu, engibotshwe lami ngenxa yayo k ; ukuthi ngiyibonakalise l , njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Hambani m  ngenhlakanipho n  mayelana labangaphandle o , lihlenga isikhathi p . Ilizwi lenu kalihlale emuseni q , linambitheke ngetswayi r , ukuze lazi ukuthi kulifanele njani ukuphendula s  ngulowo lalowo.

Ukubingelela kwabazalwane. Isicino

Konke okumaqondana lami uzalitshela uTikiko t , umzalwane othandekayo lesikhonzi esithembekileyo u  lesisebenzi v  kanye lathi eNkosini; engimthume kini kukho lokhu, ukuze azi indaba zenu lokuthi aduduze inhliziyo zenu w ; kanye loOnesimo x  umzalwane othembekileyo y  lothandekayo, owakini z . Bazalazisa konke okulapha.

10 Uyalibingelela uAristako aa  oyisibotshwa kanye lami ab , loMarko ac  umzawakhe ad  kaBarnabasi ae , elemukela imilayo ngaye; uba efika kini, memukeleni af , 11 loJesu othiwa nguJustusi ag , owabokusoka ah ; laba bodwa yizisebenzi kanye lami ai  embusweni kaNkulunkulu, ababayinduduzo kimi. 12 Uyalibingelela uEpafra aj  owakini ak , inceku kaKristu, elilwela emikhulekweni al  ngezikhathi zonke, ukuze lime liphelele am  ligcwaliswe an  entandweni yonke kaNkulunkulu ao . 13 Ngoba ngiyafakaza kuye ukuthi uyalitshisekela kakhulu ap  labaseLawodikeya aq  labaseHiyerapoli. 14 Uyalibingelela uLuka ar  umelaphi othandekayo, loDema as .

15 Bingelelani abazalwane abaseLawodikeya at , loNimfa, lebandla au  elisemzini wakhe. 16 Njalo nxa isifundiwe lincwadi av, aw  phakathi kwenu, bonani ukuthi ifundwe lebandleni labeLawodikeya, njalo ukuthi lani liyifunde leyo evela eLawodikeya ax . 17 Limtshele uArkipho ay  lithi: Qaphela inkonzo oyemukele eNkosini, ukuthi uyiphelelise.

18 Isibingelelo az  ngesami isandla esikaPawuli. Khumbulani ba  izibopho zami bb . Umusa kawube lani bc . Ameni.

Copyright information for Ndebele