Daniel 1

Ukufundiswa kukaDaniyeli labangane bakhe esigodlweni sikaNebukadinezari

Ngomnyaka wesithathu wokubusa kukaJehoyakhimi inkosi yakoJuda, uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni wafika eJerusalema, wayivimbezela. INkosi yanikela uJehoyakhimi inkosi yakoJuda esandleni sakhe, lengxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu. UNebukadinezari wazisa elizweni leShinari, endlini kaNkulunkulu wakhe, wazibeka endlini yenotho.

Waselaya uAshipenazi induna yabathenwa bayo ukuthi ilethe ingxenye yabantwana bakoIsrayeli, abozalo lwesikhosini kanye leziphathamandla, abangamajaha angelasici, abukekayo, ahlakaniphileyo, alolwazi, akwaziyo ukufunda, lalamandla okusebenza esigodlweni senkosi, bafundiswe izincwadi lolimi lwamaKhaladiya. Inkosi yabamisela isabelo sokudla kwabo kwensuku zonke, okumnandi okudliwa yinkosi, lewayini elinathayo. Babezafundiswa iminyaka emithathu, kuthi ekupheleni kwayo balethwe enkosini ukuyisebenzela. Phakathi kwabo kwakukhona oDaniyeli loHananiya loMishayeli loAzariya, abesizwe sakoJuda. Induna yabathenwa yabatha amanye amabizo; uDaniyeli yathi nguBeliteshazari, loHananiya yathi nguShadraki, loMishayeli yathi nguMeshaki, loAzariya yathi nguAbedinego.

Kodwa uDaniyeli wazimisela ukuthi angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi, langewayini eyayilinatha. Ngakho-ke wasecela induna yabathenwa ukuthi imvumele angazingcolisi. UNkulunkulu wamnika uDaniyeli umusa lesihawu enduneni yabathenwa; 10 induna yabathenwa yathi kuDaniyeli: Ngiyesaba ukuthi inkosi yami elimisele ukudla lokunathwayo izabona ukuthi wena ucakile kulamanye amajaha ayintanga yakho; ubusungifaka engozini yokubulawa yinkosi. 11 UDaniyeli wasesithi encekwini eyayimiswe induna yabathenwa ukuphatha uDaniyeli loHananiya loMishayeli loAzariya: 12 Ake ulinge inceku zakho okwensuku ezilitshumi, usinike imibhida kuphela ukuze sidle yona sinathe lamanzi. 13 Ubusukhangela isimo sethu, lesimo samajaha adla ukudla kwenkosi okumnandi, wenzeke njengalokho okubonayo ezincekwini zakho. 14 Inceku yasilalela lokhu, yabalinga okwensuku ezilitshumi. 15 Ekupheleni kwensuku ezilitshumi babonakala bengcono bezimukile enyameni kulawo wonke amajaha ayesidla ukudla kwenkosi okumnandi. 16 Ngakho-ke inceku yasisusa ukudla kwabo okumnandi kanye lewayini ababezalinatha, yabanika imibhida kuphela.

17 Lamajaha amane uNkulunkulu wawanika ukwazi lamandla okufunda izincwadi, kanye lokuhlakanipha. Njalo uDaniyeli wayelokuqedisisa ngayo yonke imibono lamaphupho. 18 Ekupheleni kwesikhathi, lapho inkosi isitshilo ukuthi lamajaha angeniswe esigodlweni, induna yabathenwa yawaletha phambi kukaNebukadinezari. 19 Inkosi yakhuluma labo; phakathi kwawo wonke kwakungekho owayefanana loDaniyeli loHananiya loMishayeli loAzariya; basebeqalisa ukuyisebenzela inkosi. 20 Ezintweni zonke zokuhlakanipha lezokuqedisisa inkosi eyayibabuza ngazo, yabathola besedlula ngokuphindwe katshumi zonke izanuse lezangoma ezazisembusweni wayo. 21 UDaniyeli waqhubeka kwaze kwaba ngumnyaka wokuqala wokubusa kwenkosi uKurosi.

Copyright information for Ndebele