Daniel 10

Umbono kaDaniyeli emfuleni iTigrisi

Ngomnyaka wesithathu kaKurosi inkosi yePerisiya ilizwi lembulelwa uDaniyeli, owayethiwa nguBeliteshazari. Lelolizwi laliqinisiIe, kodwa kwakulukhuni ukuliqedisisa. Waliqedisisa ngombono.

Ngalezonsuku, mina Daniyeli ngangilila okwamaviki amathathu. Kangidlanga okumnandi lenyama, kanginathanga lewayini, futhi kangigcobanga okwamaviki amathathu agcweleyo. Ngosuku lwamatshumi amabili lane ngenyanga yokuqala, lapho ngangimi ekhunjini lomfula omkhulu othiwa iTigrisi, ngaphakamisa amehlo ami, ngabona, khangela, umuntu egqoke ilembu elicolekileyo, ebophe ngebhanti legolide leOfiri ekhalweni lwakhe. Umzimba wakhe wawunjengelitshe elithiwa yibherule*, lobuso bakhe bunjengokuphazima kombane, lamehlo akhe enjengezihlanti* ezivuthayo, ingalo lemibala yakhe kunjengokukhazimula kwethusi elikhazimulayo, lokuzwakala kwelizwi lakhe kunjengomsindo wexuku. Yimi ngedwa engabona lowombono, ngoba abantu ababelami kabawubonanga, kodwa behlelwa yikuthuthumela okukhulu, babaleka ukuze bacatshe. Ngakho-ke ngasengisala ngedwa, ngawubona lumbono omkhulu, ngaphelelwa ngamandla, ubuso bami baguquka kubi. Ngasengisizwa ilizwi lakhe; lapho ngilizwa, ngathi mbo ngobuso phansi, ngaqaieka.

10 Khangela, ngasengibanjwa yisandla, sangimisa ngezandla zami langamadolo ngilokhu ngithuthumela. 11 Wathi kimi: Daniyeli, wena muntu othandekayo kakhulu, zwana lamazwi engiwakhuluma kuwe; sukuma ume, ngoba sengithunywe kuwe. Kwathi ekhuluma lelilizwi kimi, ngasukuma ngithuthumela. 12 Wasesithi kimi: Ungesabi, Daniyeli, ngoba kusukela esukwini lokuqala owazama ngalo ukusebenzisa ingqondo yakho ukuze uqedisise, wazithoba phambi kukaNkulunkulu wakho, amazwi akho ezwakele, ngizile ngenxa yamazwi akho. 13 Umbusi wesizwe samaPerisiya wamelana lami insuku ezingamatshumi amabili lanye; kodwa khangela, uMikayeli omunye wababusi abakhulu weza ukungisiza; ngoba ngangitshiywe ngedwa embusweni sePerisiya, 14 ngizile ukuthi ngikwenze uqedisise okuzakwehlela abantu bakini ensukwini zokucina. Lo ngumbono ngensuku ezizayo.

15 Esekhulumile kimi lawomazwi, ngakhangelisa ubuso bami phansi, ngaba yisimungulu. 16 Khangela, okunye okufanana lomuntu kwathinta umlomo wami; ngavula umlomo wami, ngakhuluma. Ngathi kulowo omi phambi kwami: Nkosi yami, ngenxa yombono ngifikelwe yibuhlungu, kangiselawo amandla. 17 Mina-ke, inceku yeNkosi yami, ngingakhuluma ngithini eNkosini yami? Ngoba kangiselawo amandla, sengisehluleka lokuphefumula.

18 Wasengithinta futhi lowo olesimo somuntu, wangiqinisa. 19 Wasesithi: Wena muntu othandekayo kakhulu, ungesabi; ukuthula kakube kuwe, qina ume isibindi. Kwathi lapho ekhuluma lami ngaqina, ngasengisithi: Kayikhulume iNkosi yami, ngoba isingiqinisile. 20 Wasesithi: Uyazi ukuthi ngizeleni kuwe? Kodwa khathesi ngizabuyela ukulwa lombusi wePerisiya; kuthi lapho sengimehlule, khangela, kufike umbusi wamaGriki. 21 Kodwa ngizakutshela okubhaliweyo encwadini yeqiniso; kakho loyedwa oziqinisa lami ukumelana labo ngaphandle kukaMikayeli umbusi wenu.

Copyright information for Ndebele