Daniel 11

Mina-ke, ngomnyaka wokuqala kaDariyusi umMede, ngema ukumqinisa ukuze abe lamandla.

Inkosi yenyakatho leyaseningizimu

Khathesi ngizakutshela. Khangela, kusezavela amakhosi amathathu ePerisiya; eyesine izanotha okwedlula wonke. Kuthi lapho isiqinile ngenxa yenotho yayo, ibavuse bonke ukumelana lombuso wamaGriki. Besekuvela inkosi elamandla ezabusa umbuso omkhulu, yenze ekuthandayo. Izakwenela ukuvela nje, umbuso wayo uchithwe wehlukaniswe izigaba ezine zamazulu, kodwa unganikwa inzalo yayo, ungabuswa njengokubusa kwayo. Ngoba umbuso wayo uzasitshunwa, unikwe abanye ngaphandle kwalaba.

Inkosi yeningizimu izakuba lamandla, kodwa omunye wababusi bayo uzakuba lamandla ukuyedlula, abe lombuso omkhulu. Emva kweminyaka izakwenza isivumelwano, inkosi yeningizimu yendisele indodakazi yayo enkosini yenyakatho ukuze enze isivumelwano sokuthula; kodwa kasiyikuma, yona kanye lenceku zayo eyafika lazo, lomntwana wayo, lomkayo bazabulawa. Ngalezozikhathi kuzavela olihlumela empandeni zaleyondodakazi athathe indawo yenkosi. Uzakuza lebutho lenkosi yenyakatho, angene enqabeni yayo, alwe labantu bayo, abehlule. Uzathumbela eGibhithe onkulunkulu babo, lezithombe zabo zensimbi, lezitsha zabo eziligugu ezesiliva lezegolide. Okweminyaka eminengi kayikuba asayihlasela inkosi yenyakatho. Yonake ibisihlasela umbuso wenkosi yeningizimu, kodwa ibuyele futhi elizweni layo.

10 Amadodana ayo azahloma abuthe ibutho elikhulu; enye izakhukhula yedlule, ilwe ize ifike enqabeni yayo. 11 Inkosi yeningizimu izathukuthela, iphume ukulwa lenkosi yenyakatho, ibuthe ibutho elikhulu, kodwa izanikelwa esandleni sesitha sayo. 12 Lapho ixuku selithunjiwe, inhliziyo yayo izaziphakamisa, ibulale amatshumi ezinkulungwane, kodwa kayiyikunqoba. 13 Inkosi yenyakatho ibuye ibuthe futhi ibutho elikhulu kuleyokuqala; kuthi emva kweminyaka ethile ifike lebutho elikhulu lempahla ezinengi.

14 Ngalezozikhathi abanengi bazayivukela inkosi yeningizimu. Abantu abalesihluku phakathi kwabantu bakini bazavuka ukuze bagcwalise umbono, kodwa behluleke. 15 Inkosi yenyakatho ibisifika, yakhe idundulu lokuvimbezela, iwuthathe umuzi obiyelweyo. Ibutho leningizimu kaliyikuma kanye lamabutho ayo akhethiweyo, azaswela amandla. 16 Kodwa ehlaselayo izakwenza ekuthandayo, kungabi khona loyedwa oyimelayo. Izakuma elizweni elihle, lonke libe sesandleni sayo. 17 Izazimisela ukunqoba umbuso wonke wenkosi yeningizimu, yenze isivumelwano layo, iyendisele indodakazi yayo ukuze kuchitheke umbuso wayo; kodwa lokhu kakuyikuphumelela. 18 Emva kwalokho etshibilikela ezihlengeni, iwanqobe amanengi awo; kodwa induna yezizweni izakuqeda lokhu ukuzikhukhumeza kwayo, ikuphendule kube lihlazo. 19 Izatshibilika ibuyele ezinqabeni zelizwe layo, kodwa izakwehlulwa, ingaphindi ibonwe futhi.

20 Esikhundleni sayo kuzavela enye inkosi ezathuma umthelisi ukuthelisa abantu abacindezele; kodwa ngensuku ezinlutshwana izabulawa, kungeyisikho obala loba empini. 21 Esikhundleni sayo kuzavela umuntu odelelekileyo ongabunikwanga ubukhosi, afike kungananzelelwe, awuthathe umbuso ngokukhohlisa. 22 Amabutho azazikhukhula phambi kwakhe, azibhubhise, kanye lesiphathamandla sesivumelwano. 23 Kusukela esikhathini sokwenziwa kwesivumelwano laye uzasebenza ngobuqili, aqine abe lamandla elabantu abalutshwana. 24 Uzanqoba izindawo ezinothileyo zombuso, enze okungenziwanga ngoyise, laboyise baboyise, abele abalandeli bakhe impango lokuthunjiweyo lempahla; enze amacebo okuhlasela inqaba, kodwa kube ngokwesikhatshana nje. 25 Uzasukela inkosi yeningizimu ngamandla lesibindi elebutho elikhulu; inkosi yeningizimu ilwe laye ilebutho elikhulu elilamandla; kodwa kayiyikuma, ngoba abantu bazayenzela amacebo. 26 Lalabo abadla ukudla kwayo okumnandi bazayibhubhisa, ibutho layo likhukhulwe, kubulawe abanengi. 27 Amakhosi amabili esidla ndawonye azakwenza amacebo, akhohlisane, kodwa kungawasizi. Kodwa ukuphela kuzafika ngesikhathi esimisiweyo. 28 Uzabuyela elizweni lakhe elempahla enengi, kodwa inhliziyo yakhe imelane lesivumelwano esingcwele, enze akufunayo, abesebuyela elizweni lakhe.

29 Ngesikhathi esimisiweyo uzabuya ahlasele iGibhithe; kodwa kakuyikuba njengakuqala. 30 Imikhumbi yamaRoma izamhlasela, abesesesaba, abuyele emuva; uzabuyela ethukuthele, asukelane lesivumelwano esingcwele. Uzabuya asekele labo abadele isivumelwano esingcwele. 31 Amabutho akhe azafika angcolise ithempeli lenqaba, asuse umnikelo otshiswa insuku zonke, amise amanyala aletha ukuchitheka. 32 Uzabakhohlisa ngokubabamba amehlo labo abephula isivumelwano; kodwa abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bazakuma baqine, balwe. 33 Abahlakaniphileyo babantu bazafundisa abanengi, kodwa bezakuwa ngenkemba langomlilo, babanjwe, bathunjwe okwensuku ezithile. 34 Ekubulaweni kwabo bazasizwa kancinyane, loba abanengi balabo abazihlanganisa labo bengelaqiniso. 35 Abanye babahlakaniphileyo bazabulawa ukuze abanye bahlolwe, bahlanjululwe, benziwe babe mhlophe, kuze kufike isikhathi sokuphela, ngoba kungokwesikhathi esimisiweyo.

36 Inkosi izakwenza ekuthandayo; izaziphakamisa izikhulise ngaphezu kwabo bonke onkulunkulu, ikhulume okumangalisayo ngonkulunkulu, iphumelele kuze kuphelele intukuthelo. ngoba okumisiweyo kuzakwenziwa. 37 Kayiyikunanza onkulunkulu baboyise lonkulunkulu othandwa ngabesifazana; kayiyikunanza loyedwa uNkulunkulu, ngoba izazikhulisa ibe phezu kwabo bonke. 38 Izadumisa uNkulunkulu wezinqaba; uNkulunkulu owayengaziwa ngoyise izamdumisa ngegolide langesiliva, langamatshe amahle, langezipho ezibiza imali enengi. 39 Izagcwalisa inqaba zayo eziqinileyo ngabantu bezizweni, abantu abakhonza uNkulunkulu wezizweni; labo abayivumayo ibanike udumo, ibenze ababusi phezu kwabanengi, ibanike umvuzo wamazwe.

40 Ngesikhathi sokuphela inkosi yeningizimu izayihlasela; kodwa inkosi yenyakatho izayisukela njengesivunguzane ilezinqola, labagadi bamabhiza, lemikhumbi eminengi, ihlasele amazwe, ikhukhule, idlule. 41 Izangena elizweni elihle, ibulale amatshumi azinkulungwane; kodwa iEdoma loMowabi lengxenye enkulu yabeAmoni bazaphunyuka esandleni sayo. 42 Izaphakamisela isandla sayo emazweni, lelizwe leGibhithe kaliyikuphepha. 43 Izathatha inotho yegolide leyesiliva lazo zonke izinto eziligugu zeGibhithe; amaLibiya lamaEtiyopiya azayikhonza. 44 Kodwa izakwethuswa yimibiko evela empumalanga lenyakatho, iphume ngokuthukuthela okukhulu ukuqeda lokutshabalalisa abanengi. 45 Izamisa amathente ayo obukhosi phakathi kolwandle lentaba enhle engcwele. Kodwa izakufa, kungekho ongayisiza.

Copyright information for Ndebele