Daniel 11

1Mina-ke, ngomnyaka wokuqala kaDariyusi umMede, ngema ukumqinisa ukuze abe lamandla.

Inkosi yenyakatho leyaseningizimu

2Khathesi ngizakutshela. Khangela, kusezavela amakhosi amathathu ePerisiya; eyesine izanotha okwedlula wonke. Kuthi lapho isiqinile ngenxa yenotho yayo, ibavuse bonke ukumelana lombuso wamaGriki. 3Besekuvela inkosi elamandla ezabusa umbuso omkhulu, yenze ekuthandayo. 4Izakwenela ukuvela nje, umbuso wayo uchithwe wehlukaniswe izigaba ezine zamazulu, kodwa unganikwa inzalo yayo, ungabuswa njengokubusa kwayo. Ngoba umbuso wayo uzasitshunwa, unikwe abanye ngaphandle kwalaba.

5Inkosi yeningizimu izakuba lamandla, kodwa omunye wababusi bayo uzakuba lamandla ukuyedlula, abe lombuso omkhulu. 6Emva kweminyaka izakwenza isivumelwano, inkosi yeningizimu yendisele indodakazi yayo enkosini yenyakatho ukuze enze isivumelwano sokuthula; kodwa kasiyikuma, yona kanye lenceku zayo eyafika lazo, lomntwana wayo, lomkayo bazabulawa. 7Ngalezozikhathi kuzavela olihlumela empandeni zaleyondodakazi athathe indawo yenkosi. Uzakuza lebutho lenkosi yenyakatho, angene enqabeni yayo, alwe labantu bayo, abehlule. 8Uzathumbela eGibhithe onkulunkulu babo, lezithombe zabo zensimbi, lezitsha zabo eziligugu ezesiliva lezegolide. Okweminyaka eminengi kayikuba asayihlasela inkosi yenyakatho. 9Yonake ibisihlasela umbuso wenkosi yeningizimu, kodwa ibuyele futhi elizweni layo.

10Amadodana ayo azahloma abuthe ibutho elikhulu; enye izakhukhula yedlule, ilwe ize ifike enqabeni yayo. 11Inkosi yeningizimu izathukuthela, iphume ukulwa lenkosi yenyakatho, ibuthe ibutho elikhulu, kodwa izanikelwa esandleni sesitha sayo. 12Lapho ixuku selithunjiwe, inhliziyo yayo izaziphakamisa, ibulale amatshumi ezinkulungwane, kodwa kayiyikunqoba. 13Inkosi yenyakatho ibuye ibuthe futhi ibutho elikhulu kuleyokuqala; kuthi emva kweminyaka ethile ifike lebutho elikhulu lempahla ezinengi.

14Ngalezozikhathi abanengi bazayivukela inkosi yeningizimu. Abantu abalesihluku phakathi kwabantu bakini bazavuka ukuze bagcwalise umbono, kodwa behluleke. 15Inkosi yenyakatho ibisifika, yakhe idundulu lokuvimbezela, iwuthathe umuzi obiyelweyo. Ibutho leningizimu kaliyikuma kanye lamabutho ayo akhethiweyo, azaswela amandla. 16Kodwa ehlaselayo izakwenza ekuthandayo, kungabi khona loyedwa oyimelayo. Izakuma elizweni elihle, lonke libe sesandleni sayo. 17Izazimisela ukunqoba umbuso wonke wenkosi yeningizimu, yenze isivumelwano layo, iyendisele indodakazi yayo ukuze kuchitheke umbuso wayo; kodwa lokhu kakuyikuphumelela. 18Emva kwalokho etshibilikela ezihlengeni, iwanqobe amanengi awo; kodwa induna yezizweni izakuqeda lokhu ukuzikhukhumeza kwayo, ikuphendule kube lihlazo. 19Izatshibilika ibuyele ezinqabeni zelizwe layo, kodwa izakwehlulwa, ingaphindi ibonwe futhi.

20Esikhundleni sayo kuzavela enye inkosi ezathuma umthelisi ukuthelisa abantu abacindezele; kodwa ngensuku ezinlutshwana izabulawa, kungeyisikho obala loba empini. 21Esikhundleni sayo kuzavela umuntu odelelekileyo ongabunikwanga ubukhosi, afike kungananzelelwe, awuthathe umbuso ngokukhohlisa. 22Amabutho azazikhukhula phambi kwakhe, azibhubhise, kanye lesiphathamandla sesivumelwano. 23Kusukela esikhathini sokwenziwa kwesivumelwano laye uzasebenza ngobuqili, aqine abe lamandla elabantu abalutshwana. 24Uzanqoba izindawo ezinothileyo zombuso, enze okungenziwanga ngoyise, laboyise baboyise, abele abalandeli bakhe impango lokuthunjiweyo lempahla; enze amacebo okuhlasela inqaba, kodwa kube ngokwesikhatshana nje. 25Uzasukela inkosi yeningizimu ngamandla lesibindi elebutho elikhulu; inkosi yeningizimu ilwe laye ilebutho elikhulu elilamandla; kodwa kayiyikuma, ngoba abantu bazayenzela amacebo. 26Lalabo abadla ukudla kwayo okumnandi bazayibhubhisa, ibutho layo likhukhulwe, kubulawe abanengi. 27Amakhosi amabili esidla ndawonye azakwenza amacebo, akhohlisane, kodwa kungawasizi. Kodwa ukuphela kuzafika ngesikhathi esimisiweyo. 28Uzabuyela elizweni lakhe elempahla enengi, kodwa inhliziyo yakhe imelane lesivumelwano esingcwele, enze akufunayo, abesebuyela elizweni lakhe.

29Ngesikhathi esimisiweyo uzabuya ahlasele iGibhithe; kodwa kakuyikuba njengakuqala. 30Imikhumbi yamaRoma izamhlasela, abesesesaba, abuyele emuva; uzabuyela ethukuthele, asukelane lesivumelwano esingcwele. Uzabuya asekele labo abadele isivumelwano esingcwele. 31Amabutho akhe azafika angcolise ithempeli lenqaba, asuse umnikelo otshiswa insuku zonke, amise amanyala aletha ukuchitheka. 32Uzabakhohlisa ngokubabamba amehlo labo abephula isivumelwano; kodwa abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bazakuma baqine, balwe. 33Abahlakaniphileyo babantu bazafundisa abanengi, kodwa bezakuwa ngenkemba langomlilo, babanjwe, bathunjwe okwensuku ezithile. 34Ekubulaweni kwabo bazasizwa kancinyane, loba abanengi balabo abazihlanganisa labo bengelaqiniso. 35Abanye babahlakaniphileyo bazabulawa ukuze abanye bahlolwe, bahlanjululwe, benziwe babe mhlophe, kuze kufike isikhathi sokuphela, ngoba kungokwesikhathi esimisiweyo.

36Inkosi izakwenza ekuthandayo; izaziphakamisa izikhulise ngaphezu kwabo bonke onkulunkulu, ikhulume okumangalisayo ngonkulunkulu, iphumelele kuze kuphelele intukuthelo. ngoba okumisiweyo kuzakwenziwa. 37Kayiyikunanza onkulunkulu baboyise lonkulunkulu othandwa ngabesifazana; kayiyikunanza loyedwa uNkulunkulu, ngoba izazikhulisa ibe phezu kwabo bonke. 38Izadumisa uNkulunkulu wezinqaba; uNkulunkulu owayengaziwa ngoyise izamdumisa ngegolide langesiliva, langamatshe amahle, langezipho ezibiza imali enengi. 39Izagcwalisa inqaba zayo eziqinileyo ngabantu bezizweni, abantu abakhonza uNkulunkulu wezizweni; labo abayivumayo ibanike udumo, ibenze ababusi phezu kwabanengi, ibanike umvuzo wamazwe.

40Ngesikhathi sokuphela inkosi yeningizimu izayihlasela; kodwa inkosi yenyakatho izayisukela njengesivunguzane ilezinqola, labagadi bamabhiza, lemikhumbi eminengi, ihlasele amazwe, ikhukhule, idlule. 41Izangena elizweni elihle, ibulale amatshumi azinkulungwane; kodwa iEdoma loMowabi lengxenye enkulu yabeAmoni bazaphunyuka esandleni sayo. 42Izaphakamisela isandla sayo emazweni, lelizwe leGibhithe kaliyikuphepha. 43Izathatha inotho yegolide leyesiliva lazo zonke izinto eziligugu zeGibhithe; amaLibiya lamaEtiyopiya azayikhonza. 44Kodwa izakwethuswa yimibiko evela empumalanga lenyakatho, iphume ngokuthukuthela okukhulu ukuqeda lokutshabalalisa abanengi. 45Izamisa amathente ayo obukhosi phakathi kolwandle lentaba enhle engcwele. Kodwa izakufa, kungekho ongayisiza.

Copyright information for Ndebele