Daniel 12

Isikhathi sokucina

1 Ngalesosikhathi kuzavela uMikayeli, umbusi omkhulu olinda abantu bakini. Kuzakuba khona isikhathi sokuhlupheka esingazanga sibe khona kusukela ekuqaleni kwezizwe kuze kube ngalesosikhathi. Kodwa ngalesosikhathi bazakhululwa abantu bakini, bonke ababhaliweyo egwalweni. 2Labanengi abaleleyo ethulini lomhlaba bazavuka, abanye bavukele impilo elaphakade, labanye bavukele ihlazo lokuhlekwa okulaphakade. 3Abahlakaniphileyo bazakhanya njengokukhanya kwesibhakabhaka, lalabo abaphendulela abanengi ekulungeni bakhanye njengezinkanyezi kuze kube nininini. 4Kodwa, wena Daniyeli, vala amazwi, unameke incwadi, kuze kube sesikhathini sokuphela. Abanengi bazazula baye le lale, lobubi buzabalokhu busanda.

5Ngasengibona, mina Daniyeli, khangela-ke, ababili bemi, omunye enganeno komfula lomunye engaphetsheya. 6Ngathi kulowomuntu ogqoke ilembu elicolekileyo, owayemi ngaphezu komfula: Kuzakuba nini ukuphela kwalezizimangaliso? 7Lowomuntu ogqoke ilembu elicolekileyo, owayemi ngaphezu komfula, waphakamisela isandla sokunene lesandla sakhe sokhohlo emazulwini; ngamuzwa efunga ngalowo ophila kuze kube nininini ukuthi kuzakuba yisikhathi esimisiweyo, izikhathi ezimisiweyo, lengxenye eyodwa kwezimbili. Lapho sekuphelile ukufohlozwa kwamandla abantu abangcwele, zonke lezizinto zizaphela.

8Ngezwa, kodwa kangiqedisisanga. Ngasengisithi: Nkosi yami, kuzakuba yini ukuphela kwalezizinto? 9Wathi: Hamba kuhle, Daniyeli, ngoba amazwi avaliwe, ananyekwa kuze kube yisikhathi sokuphela. 10Abanengi bazazihlambulula, bazenze babe mhlophe, balungiswe; kodwa ababi bazakwenza kubi, kungabi khona loyedwa wababi oqedisisayo; kodwa labo abahlakaniphileyo bazaqedisisa. 11Kusukela esikhathini sokususwa komnikelo otshiswa insuku zonke, lamanyala aletha ukuchitheka esemisiwe, kuzakuba zinsuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisificamunwemunye. 12Ubusisiwe olindayo aze afinyelele ensukwini eziyinkulungwane lamakhulu amathathu lamatshumi amathathu lanhlanu. 13Hamba-ke kuze kube sekupheleni; usuphumule, uzavuka ukuze uzuze okufaneleyo ekupheleni kwesikhathi.

Copyright information for Ndebele