Daniel 2

Iphupho likaNebukadinezari

Ngomnyaka wesibili wokubusa kwakhe uNebukadinezari waphupha amaphupho, lomoya wakhe wakhathazeka wazewaswela ubuthongo. Inkosi yasilaya ukuthi kubizwe izanuse lezangoma labathakathi lamaKhaladiya ukuze bayichasisele amaphupho ayo. Bangena-ke, bema phambi kwayo. Yathi kibo: Ngiphuphile, lomoya wami ukhathazekile ukuze ulazi iphupho. AmaKhaladiya athi enkosini ngesiSiriya: Nkosi, phila kuze kube nininini! Ake uzitshele inceku zakho iphupho, thina sizakutshela ingcazelo yalo. Inkosi yathi kumaKhaladiya: Engikutshoyo nanku; uba lingangitsheli iphupho lengcazelo yalo, lizaqunywaqunywa iziqa, lezindlu zenu zenziwe yinqumbi yomquba. Kodwa uba lingitshela iphupho lengcazelo yalo, ngizalinika izipho lomvuzo lodumo olukhulu. Ngakho-ke ngitshelani iphupho lengcazelo yalo. Baphendula okwesibili bathi: inkosi ake itshele inceku zayo iphupho, lathi sizayitshela ingcazelo yalo. Inkosi yaphendula yathi: Ngiyazi sibili ukuthi lizama ukuchitha isikhathi, ngoba liyabona ukuthi ilizwi lami liqinisile, ukuthi uba lingangitsheli iphupho, isigwebo senu sinye nje. Livumelene ukukhuluma amanga lamazwi amabi phambi kwami kuze kudlule izikhathi. Ngakho-ke ngitshelani iphupho, lami ngizakwazi ukuthi sibili lingangitshela ingcazelo yalo.

10 AmaKhaladiya ayiphendula inkosi athi: Kakukho muntu emhlabeni ongayitshela inkosi lokho ekufunayo; ngoba kayikho inkosi enkulu lombusi olamandla owake wabuza into enje esanuseni lesangomeni lakumaKhaladiya. 11 Into inkosi eyibuzayo ilukhuni, kakho loyedwa ongayitshela inkosi ngaphandle kwabonkulunkulu abangahlali lenyama. 12 Ngenxa yalokho inkosi yazonda, yathukuthela kakhulu, yalaya ukuthi bonke abahlakaniphileyo beBhabhiloni babulawe. 13 Kwasekuphuma isimemezelo sokuthi bonke abahlakaniphileyo kababulawe; basebedinga uDaniyeli labangane bakhe ukuze labo babulawe.

14 UDaniyeli wasehamba ngokunanzelela langokuqonda, waya kuAriyoki induna yabalindi benkosi owayephumile ukubulala abahlakaniphileyo beBhabhiloni. 15 Wathi kuAriyoki induna yenkosi: Kungani sinzima kangaka isimemezelo senkosi? UAriyoki wasemtshela-ke uDaniyeli udaba. 16 UDaniyeli wasengena, wayicela inkosi ukuthi imnike isikhathi ukuze ayitshele ingcazelo yephupho. 17 UDaniyeli wasesiya endlini yakhe, wabatshela udaba oHananiya loMishayeli loAzariya abangane bakhe; 18 wabatshela ukuthi bacele isihawu sikaNkulunkulu ophezulu ngalimfihlakalo, ukuze uDaniyeli kanye labangane bakhe bangabhujiswa kanye labo bonke abahlakaniphileyo beBhabhiloni.

19 Imfihlakalo yembulelwa uDaniyeli embonweni ebusuku. UDaniyeli wasembonga uNkulunkulu ophezulu. 20 UDaniyeli wathi:

Kalibongwe ibizo likaNkulunkulu kuze kube nininini,, ngoba ukuhlakanipha konke lamandla wonke kungokwakhe.
21 Uyaphendula izikhathi lezibanga, uyakhupha amakhosi, abeke amakhosi, anike abahlakaniphileyo ukuhlakanipha, lokwazi kulabo abalokuqedisisa. 22 Uyembula okuzikileyo lokufihlakeleyo, uyakwazi okusemnyameni, lokukhanya kuhlala laye, 23 Ngiyakubonga ngikudumise, wena Nkulunkulu wabobaba, ngoba unginikile ukuhlakanipha lamandla, usungazisile lokho esikucelileyo kuwe, ngoba usitshengisile udaba lwenkosi.

24 UDaniyeli wasesiya kuAriyoki owayemiswe yinkosi ukuze abulale abahlakaniphileyo beBhabhiloni, wathi kuye: Ungababulali abahlakaniphileyo beBhabhiloni; ngisa phambi kwenkosi, mina ngizayitshela inkosi ingcazelo. 25 UAriyoki wasemusa uDaniyeli enkosini ngokuphangisa, wathi kuyo: Ngithole kwabathunjiweyo bakoJuda ongayitshela inkosi ingcazelo. 26 Inkosi yasisithi kuDaniyeli, obizo lakhe lalinguBeliteshazari: Wena ungangitshela yini iphupho engiliphuphileyo kanye lengcazelo yalo? 27 UDaniyeli wayiphendula inkosi wathi: Imfihlakalo inkosi eyibuzayo, abahlakaniphileyo lezangoma lezanuse labafunda inkanyezi bangeyichasisele inkosi; 28 kodwa ukhona uNkulunkulu ophezulu owembula izimfihlakalo, uyitshengisile inkosi uNebukadinezari okuzakwenzeka ensukwini zokucina. lphupho lakho lemibono eyafika engqondweni yakho ulethe embhedeni yile; 29 kuwe nkosi, usalele embhedeni kwafika imicabango yalokho okuzakwenzeka emva kwalokhu, lalowo owembula izimfihlakalo ukwazisile wena lokho okuzakwenzeka. 30 Mina-ke, kungeyisikho ukuthi ngihlakaniphile okwedlula bonke abaphilayo ngiyembulelwe limfihlakalo, kodwa ukuze ingcazelo itshengiswe wena nkosi, ukuze wazi imicabango yengqondo yakho.

31 Wena nkosi, wabona isithombe esikhulu. Isithombe lesi sasisikhulu, sikhazimula, sema phambi kwakho, lesimo saso sasisesabeka. 32 Ikhanda laso lalenziwe ngegolide elihle, isifuba saso lengalo zaso kwenziwe ngesiliva, isisu saso lamathangazi aso kwenziwe ngethusi, 33 imilenze yaso yenziwe ngensimbi, inyawo zaso zenziwe ngengxenye yensimbi lengxenye yebumba. 34 Wasubona ilitshe liqephuka entabeni, kodwa lingaqetshulwa muntu, latshaya inyawo zesithombe ezenziwe ngensimbi lebumba, lazichoboza. 35 Kwathi insimbi lebumba lethusi lesiliva legolide, konke kwaba yizicucu, kwafanana lomule lwesiza ehlobo. Kwaphetshulwa ngumoya, kwanyamalala, kakwaze kwasala lutho lwakho. Kodwa ilitshe elatshaya isithombe laba yintaba enkulu, lagcwalisa umhlaba wonke.

36 Yilo lelo iphupho; sesizayitshela inkosi ingcazelo yalo. 37 Wena-ke, nkosi, uyinkosi yamakhosi enikwe umbuso nguNkulunkulu ophezulu lamandla lodumo lobukhosi, 38 okunikelwe esandleni sakho endaweni zonke abantu lenyamazana zeganga lenyoni zaphezulu, wenziwa waba ngumbusi wazo zonke, wena ulikhanda elenziwe ngegolide. 39 Emva kwakho kuzavela omunye umbuso omncinyane kulowakho, kuvele lomunye owesithathu owethusi ozabusa umhlaba wonke. 40 Kuzakuba khona umbuso wesine oqinileyo njengensimbi; ngoba njengoba insimbi ichoboza ibulale zonke izinto lawo uzachoboza, ubulale yonke imibuso yakuqala! 41 Njengoba wabona inyawo lamazwane enziwe ngengxenye yebumba lombumbi lengxenye yensimbi, uzakuba ngumbuso odabukileyo phakathi. Kodwa ingxenye yawo izakwenziwa njengensimbi njengoba wabona insimbi ihlanganiswe lebumba elibuthakathaka. 42 Njengoba amazwane enyawo ayenziwe ngengxenye yensimbi lengxenye yebumba, ngakho-ke lowombuso uzakuba lamandla nganxanye, ube buthakathaka nganxanye. 43 Njengoba wabona insimbi ihlanganiswe lebumba elibuthakathaka, bazaxubana ngokuthathana; kodwa kabayikunamathelana njengoba insimbi ingahlangani lebumba. 44 Ensukwini zalawomakhosi uNkulunkulu ophezulu uzamisa umbuso ongayikuchithwa, lobukhosi bawo kabuyikuthathwa ngabanye abantu. Uzachoboza yonke limibuso, uyiqede, ume njalo kuze kube nininini, 45 njengoba wabona ilitshe liqephuka entabeni, lingaqetshulwa muntu, laphohloza insimbi lethusi lebumba lesiliva legolide. UNkulunkulu omkhulu uyazisile inkosi okuzakwenzeka emva kwalokho. lphupho liqinisile, lengcazelo yalo iliqiniso.

46 Inkosi uNebukadinezari yasisithi mbo ngobuso phansi, yakhuleka kuDaniyeli, yalaya ukuthi kunikelwe kuye umnikelo lempepha. 47 Inkosi yathi kuDaniyeli: Isibili uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wabonkulunkulu, leNkosi yamakhosi, lomambuli wezimfihlakalo, ngoba uyembule limfihlakalo. 48 Inkosi yasimnika uDaniyeli udumo olukhulu lezipho ezinengi ezinkulu, yambeka umbusi welizwe lonke iBhabhiloni lenduna enkulu yabo bonke abahlakaniphileyo baseBhabhiloni. 49 UDaniyeli wasecela enkosini ukubeka oShadraki loMeshaki loAbedinego babe ngabaphathi belizwe iBhabhiloni; kodwa yena uDaniyeli wahlala esigodlweni senkosi.

Copyright information for Ndebele