Daniel 3

UNebukadinezari wenza isithombe segolide

1 Inkosi uNebukadinezari yenza isithombe segolide, ubude baso babuzingalo ezingamatshumi ayisithupha, lobuqatha baso buzingalo eziyisithupha. Yasimisa egcekeni leDura, elizweni leBhabhiloni. 2Inkosi uNebukadinezari yasibiza iziphathamandla, lezinduna, lababusi, labeluleki, labaphathi bemali, labahluleli, labahluleli, labo bonke abaphathi bamazwe ukuze beze ekumisweni kwesithombe esasimiswe yinkosi uNebukadinezari. 3Iziphathamandla, lezinduna, lababusi, labeluleki, labaphathi bemali, labahluleli, labahluleli, labo bonke abaphathi bamazwe babuthaniselwa ukumiswa kwesithombe esasimiswe yinkosi uNebukadinezari; bema phambi kwesithombe. 4Ummemezeli wamemeza kakhulu wathi: Lina bantu bezizwe zonke lezindimi zonke, liyalaywa 5ukuthi lapho lisizwa ukukhala kophondo, lomhlanga, lechacho, lechachwana, logubhu lwezintambo, lomfece, lezinto zonke ezikhaliswayo, liwe phansi, likhuleke esithombeni esimiswe yinkosi eNebukadinezari. 6Lowo ongaziwiseli phansi, akhuleke, uzaphoselwa masinyane esithandweni somlilo ovuthayo. 7Ngakho-ke kwathi lapho abantu bonke besizwa ukukhala kophondo, lomhlanga, lechacho, lechachwana, logubhu lwezintambo, lomfece, lazo zonke izinto ezikhaliswayo, bonke abantu bezizwe zonke lezindimi zonke baziwisela phansi, bakhuleka esithombeni segolide esasimiswe yinkosi uNebukadinezari.

8Ngalesosikhathi kweza amaKhaladiya athile, ahleba amaJuda. 9Athi enkosini uNebukadinezari: Nkosi, phila kuze kube nininini! 10Wena nkosi, ukhuphile isimemezelo sokuthi wonke umuntu ozwayo ukukhala kophondo, lomhlanga, lechacho, lechachwana, logubhu lwezintambo, lomfece, lezinto zonke ezikhaliswayo, uzaziwisela phansi, akhuleke esithombeni segolide; 11lowo ongaziwiseli phansi, akhuleke, uzaphoselwa esithandweni somlilo ovuthayo. 12Kukhona amaJuda athile owawabeka ukuphatha ilizwe iBhabhiloni. oShadraki loMeshaki loAbedinego. Lawomadoda, nkosi, kawakulaleli: kawakhonzi uNkulunkulu wakho, kawakhuleki esithombeni segolide osimisileyo.

13UNebukadinezari wasethukuthela evutha ulaka olukhulu, walaya ukuthi oShadraki loMeshaki loAbedinego balethwe kuye. Basebewaletha lawomadoda phambi kwenkosi. 14UNebukadinezari wathi kibo: Kuliqiniso yini, lina Shadraki loMeshaki loAbedinego, ukuthi kalikhonzi onkulunkulu bami, kalikhuleki esithombeni segolide engisimisileyo? 15Khangelani, uba selilungile, lapho lisizwa ukukhala kophondo, lomhlanga, lechacho, lechachwana, logubhu lwezintambo, lomfece, lezinto zonke ezikhaliswayo, liwe phansi, likhuleke esithombeni engisenzileyo, kuzabe kulungile; kodwa uba lingakhuleki, lizaphoselwa masinyane esithandweni somlilo ovuthayo. Nguwuphi uNkulunkulu ozalikhulula ezandleni zami? 16OShadraki loMeshaki loAbedinego bayiphendula inkosi uNebukadinezari bathi: Kasifisi ukukuphendula kuloludaba. 17Uba kunjalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo ulamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo; yena uzasikhulula esandleni sakho, wena nkosi. 18Kodwa loba kungenjalo, yazi lokhu, wena nkosi, ukuthi thina kasiyikumkhonza unkulunkulu wakho, loba sikhuleke esithombeni segolide osimisileyo.

Isithando somlilo ovuthayo

19UNebukadinezari wasethukuthela kakhulu, lobuso bakhe banyukumala ngoShadraki loMeshaki loAbedinego. Walaya ukuthi isithando somlilo sibaselwe kasikhombisa okwedlula ukubaselwa kwaso okwejwayelekileyo. 20Walaya amadoda alamandla ebuthweni lakhe ukubopha oShadraki loMeshaki loAbedinego, babaphosele esithandweni somlilo ovuthayo. 21Asebotshwa lawomadoda, egqoke amabhulugwe awo lamayembe awo lengowane zawo lezinye izigqoko zawo, aphoselwa esithandweni somlilo ovuthayo. 22Ngenxa yokuthi umlayo wenkosi wawulukhuni, lesithando somlilo sitshisa kakhulu, amalangabi omlilo abulala lawomadoda ayethwele oShadraki loMeshaki loAbedinego. 23Amadoda la amathathu oShadraki loMeshaki loAbedinego awela esithandweni somlilo ovuthayo ebotshiwe. 24Inkosi uNebukadinezari wamangala, wasuka ngokuphangisa. Wathi kubo abeluleki bakhe: Kasiphoselanga yini amadoda amathathu emlilweni ebotshiwe? Bayiphendula inkosi bathi: Sibili nkosi. 25Yaphendula yathi: Kodwa ngibona amadoda amane akhululekileyo ezihambela phakathi komlilo. kawalimalanga; leyesine ifanana lendodana yaboNkulunkulu.

26UNebukadinezari wasesondela emnyango wesithando somlilo ovuthayo, wathi: Shadraki loMeshaki loAbedinego, lina nceku zikaNkulunkulu oPhezukonke, phumani, lize lapha. Basebephuma emlilweni oShadraki loMeshaki loAbedinego. 27Iziphathamandla, izinduna, lababusi, labeluleki benkosi babuthana, babona lamadoda ukuthi umlilo kawubanga lamandla phezu kwemizimba yawo, lokuthi unwele lwamakhanda awo kalutshanga, lezambatho zawo kaziguqukanga, lokunuka komlilo kakunamathelanga kiwo. 28UNebukadinezari wasesithi: Kabongwe uNkulunkulu waboShadraki loMeshaki loAbedinego othume ingilosi yakhe ukukhulula inceku zakhe ezimthembileyo, zaze zadelela umlayo wenkosi, zanikela imizimba yazo kulokuthi zikhonze omunye uNkulunkulu endaweni kaNkulunkulu wazo. 29Ngakho ngami isimiso senziwa ukuthi bonke abantu, isizwe, lolimi, olukhuluma imphosiso ngoNkulunkulu kaShadraki loMeshaki loAbedinego uzaqunywaqunywa izitho, lendlu yakhe yenziwe inqumbi yomquba; ngoba kakukho omunye unkulunkulu olamandla okukhulula ngalindlela. 30Inkosi yasibaphakamisa oShadraki loMeshaki loAbedinego elizweni leBhabhiloni.

Copyright information for Ndebele