Daniel 3

UNebukadinezari wenza isithombe segolide

Inkosi uNebukadinezari yenza isithombe segolide, ubude baso babuzingalo ezingamatshumi ayisithupha, lobuqatha baso buzingalo eziyisithupha. Yasimisa egcekeni leDura, elizweni leBhabhiloni. Inkosi uNebukadinezari yasibiza iziphathamandla, lezinduna, lababusi, labeluleki, labaphathi bemali, labahluleli, labahluleli, labo bonke abaphathi bamazwe ukuze beze ekumisweni kwesithombe esasimiswe yinkosi uNebukadinezari. Iziphathamandla, lezinduna, lababusi, labeluleki, labaphathi bemali, labahluleli, labahluleli, labo bonke abaphathi bamazwe babuthaniselwa ukumiswa kwesithombe esasimiswe yinkosi uNebukadinezari; bema phambi kwesithombe. Ummemezeli wamemeza kakhulu wathi: Lina bantu bezizwe zonke lezindimi zonke, liyalaywa ukuthi lapho lisizwa ukukhala kophondo, lomhlanga, lechacho, lechachwana, logubhu lwezintambo, lomfece, lezinto zonke ezikhaliswayo, liwe phansi, likhuleke esithombeni esimiswe yinkosi eNebukadinezari. Lowo ongaziwiseli phansi, akhuleke, uzaphoselwa masinyane esithandweni somlilo ovuthayo. Ngakho-ke kwathi lapho abantu bonke besizwa ukukhala kophondo, lomhlanga, lechacho, lechachwana, logubhu lwezintambo, lomfece, lazo zonke izinto ezikhaliswayo, bonke abantu bezizwe zonke lezindimi zonke baziwisela phansi, bakhuleka esithombeni segolide esasimiswe yinkosi uNebukadinezari.

Ngalesosikhathi kweza amaKhaladiya athile, ahleba amaJuda. Athi enkosini uNebukadinezari: Nkosi, phila kuze kube nininini! 10 Wena nkosi, ukhuphile isimemezelo sokuthi wonke umuntu ozwayo ukukhala kophondo, lomhlanga, lechacho, lechachwana, logubhu lwezintambo, lomfece, lezinto zonke ezikhaliswayo, uzaziwisela phansi, akhuleke esithombeni segolide; 11 lowo ongaziwiseli phansi, akhuleke, uzaphoselwa esithandweni somlilo ovuthayo. 12 Kukhona amaJuda athile owawabeka ukuphatha ilizwe iBhabhiloni. oShadraki loMeshaki loAbedinego. Lawomadoda, nkosi, kawakulaleli: kawakhonzi uNkulunkulu wakho, kawakhuleki esithombeni segolide osimisileyo.

13 UNebukadinezari wasethukuthela evutha ulaka olukhulu, walaya ukuthi oShadraki loMeshaki loAbedinego balethwe kuye. Basebewaletha lawomadoda phambi kwenkosi. 14 UNebukadinezari wathi kibo: Kuliqiniso yini, lina Shadraki loMeshaki loAbedinego, ukuthi kalikhonzi onkulunkulu bami, kalikhuleki esithombeni segolide engisimisileyo? 15 Khangelani, uba selilungile, lapho lisizwa ukukhala kophondo, lomhlanga, lechacho, lechachwana, logubhu lwezintambo, lomfece, lezinto zonke ezikhaliswayo, liwe phansi, likhuleke esithombeni engisenzileyo, kuzabe kulungile; kodwa uba lingakhuleki, lizaphoselwa masinyane esithandweni somlilo ovuthayo. Nguwuphi uNkulunkulu ozalikhulula ezandleni zami? 16 OShadraki loMeshaki loAbedinego bayiphendula inkosi uNebukadinezari bathi: Kasifisi ukukuphendula kuloludaba. 17 Uba kunjalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo ulamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo; yena uzasikhulula esandleni sakho, wena nkosi. 18 Kodwa loba kungenjalo, yazi lokhu, wena nkosi, ukuthi thina kasiyikumkhonza unkulunkulu wakho, loba sikhuleke esithombeni segolide osimisileyo.

Isithando somlilo ovuthayo

19 UNebukadinezari wasethukuthela kakhulu, lobuso bakhe banyukumala ngoShadraki loMeshaki loAbedinego. Walaya ukuthi isithando somlilo sibaselwe kasikhombisa okwedlula ukubaselwa kwaso okwejwayelekileyo. 20 Walaya amadoda alamandla ebuthweni lakhe ukubopha oShadraki loMeshaki loAbedinego, babaphosele esithandweni somlilo ovuthayo. 21 Asebotshwa lawomadoda, egqoke amabhulugwe awo lamayembe awo lengowane zawo lezinye izigqoko zawo, aphoselwa esithandweni somlilo ovuthayo. 22 Ngenxa yokuthi umlayo wenkosi wawulukhuni, lesithando somlilo sitshisa kakhulu, amalangabi omlilo abulala lawomadoda ayethwele oShadraki loMeshaki loAbedinego. 23 Amadoda la amathathu oShadraki loMeshaki loAbedinego awela esithandweni somlilo ovuthayo ebotshiwe. 24 Inkosi uNebukadinezari wamangala, wasuka ngokuphangisa. Wathi kubo abeluleki bakhe: Kasiphoselanga yini amadoda amathathu emlilweni ebotshiwe? Bayiphendula inkosi bathi: Sibili nkosi. 25 Yaphendula yathi: Kodwa ngibona amadoda amane akhululekileyo ezihambela phakathi komlilo. kawalimalanga; leyesine ifanana lendodana yaboNkulunkulu.

26 UNebukadinezari wasesondela emnyango wesithando somlilo ovuthayo, wathi: Shadraki loMeshaki loAbedinego, lina nceku zikaNkulunkulu oPhezukonke, phumani, lize lapha. Basebephuma emlilweni oShadraki loMeshaki loAbedinego. 27 Iziphathamandla, izinduna, lababusi, labeluleki benkosi babuthana, babona lamadoda ukuthi umlilo kawubanga lamandla phezu kwemizimba yawo, lokuthi unwele lwamakhanda awo kalutshanga, lezambatho zawo kaziguqukanga, lokunuka komlilo kakunamathelanga kiwo. 28 UNebukadinezari wasesithi: Kabongwe uNkulunkulu waboShadraki loMeshaki loAbedinego othume ingilosi yakhe ukukhulula inceku zakhe ezimthembileyo, zaze zadelela umlayo wenkosi, zanikela imizimba yazo kulokuthi zikhonze omunye uNkulunkulu endaweni kaNkulunkulu wazo. 29 Ngakho ngami isimiso senziwa ukuthi bonke abantu, isizwe, lolimi, olukhuluma imphosiso ngoNkulunkulu kaShadraki loMeshaki loAbedinego uzaqunywaqunywa izitho, lendlu yakhe yenziwe inqumbi yomquba; ngoba kakukho omunye unkulunkulu olamandla okukhulula ngalindlela. 30 Inkosi yasibaphakamisa oShadraki loMeshaki loAbedinego elizweni leBhabhiloni.

Copyright information for Ndebele