Daniel 4

Iphupho lesibili lobuhlanya bukaNebukadinezari

1 Inkosi uNebukadinezari wathi kubo bonke abantu lezizwe lezindimi ezisemhlabeni wonke: Ukuthula kakwande phakathi kwenu! 2Kube kuhle kimi ukutshengisa izibonakaliso lezimangaliso uNkulunkulu oPhezukonke angenzele zona. 3Yeka ubukhulu bezibonakaliso zakhe, lamandla ezimangaliso zakhe! Umbuso wakhe ungumbuso ongelakuphela, lokubusa kwakhe kungokwezizukulwana zonke.

4Mina Nebukadinezari, ngangichelesile endlini yami, ngiphumelela esigodlweni sami. 5Ngaphupha iphupho elangethusayo, ngisalele embhedeni wami imicabango lemibono yengqondo yami yangethusa. 6Ngasengikhupha isimemezelo sokuthi bonke abahlakaniphileyo beBhabhiloni balethwe phambi kwami ukuze bangitshele ingcazelo yephupho. 7Zasezifika izanuse lezangoma lamaKhaladiya labafunda okutshiwo zinkanyezi, ngabatshela iphupho, kodwa behluleka ukungitshela ingcazelo yalo.

8Ekucineni uDaniyeli wafika kimi, lowo owathiwa ibizo likaNkulunkulu wami lokuthi uBeliteshazari, yena olomoya wabonkulunkulu abangcwele; ngamtshela iphupho ngathi: 9Wena Beliteshazari, nduna yezanuse, ngoba ngiyazi ukuthi ulomoya wabonkulunkulu abangcwele, lokuthi kakulamfihlakalo ekwehlulayo, nanti iphupho engiliphuphileyo; ngitshela ingcazelo yalo. 10Nansi imibono eyafika engqondweni yami ngisaIele embhedeni. Ngabona isihlahla phakathi komhlaba, sasiside kakhulu. 11Isihlahla sakhula, saqina, isicholo saso safinyelela ezulwini, sabonakala emhlabeni wonke. 12Amahlamvu aso ayemahle, lezithelo zaso zazinengi, kukhona kiso ukudla kwabo bonke. Inyamazana zeganga zathola umthunzi ngaphansi kwaso, lenyoni zaphezulu zahlala engatsheni zaso, layo yonke inyama yondliwa kiso. 13Ngabona emibonweni yengqondo yami lapho ngilele embhedeni ongcwele olindayo esehla evela ezulwini. 14Wamemeza wathi: Sigamuleleni phansi isihlahla, liqume ingatsha zaso, lisiphundle amahlamvu, lichithachithe izithelo zaso. Izinyamazana kazibaleke ngaphansi kwaso, lenyoni engatsheni zaso. 15Kodwa litshiye isidindi sigxumeke ngempande emhlabathini, sibotshiwe ngebhanti lensimbi lethusi phakathi kwamahlungu otshani beganga. Kathanjiswe yena ngamazolo aphezulu, ahlale etshanini lezinyamazana. 16Kasayikuba lengqondo yomuntu, uzakuba lengqondo yenyamazana iminyaka eyisikhombisa. 17Lesisigwebo siyisimemezelo sabangcwele abalindayo, isinqumo selizwi lazo, ukuze abaphilayo bazi ukuthi oPhezukonke uyabusa umbuso wabantu, awunike lowo athanda ukumnika, amise phezu kwawo abantukazana. 18Leliphupho ngaliphupha mina nkosi uNebukadinezari. Wena-ke, Beliteshazari, wangitshela ingcazelo yalo, ngoba bonke abahlakaniphileyo embusweni wami bengelamandla ukungitshela ingcazelo yalo; kodwa wena ulawo. ngoba umoya wabonkulunkulu abangcwele ukuwe.

19Khona uDaniyeli obizo lakhe lalinguBeliteshazari wamangala okwesikhatshana, lemicabango yakhe yamethusa. Inkosi yasisithi: Beliteshazari, ungethuswa liphupho lengcazelo yalo. UBeliteshazari waphendula wathi: Nkosi yami, iphupho kalibe ngelalabo abakuzondayo, lengcazelo yalo ibe ngeyezitha zakho. 20Isihlahla owasibonayo esakhula saqina, lesicholo saso safinyelela phezulu, sabonakala emhlabeni wonke, 21silamahlamvu amahle lezithelo ezinengi, silokudla kwabo bonke, lezinyamazana zeganga zathola umthunzi ngaphansi kwaso, lenyoni zaphezulu zahlala engatsheni zaso, 22singuwe, wena nkosi, osukhulile waqina. Ubukhulu bakho sebukhulile, bafinyelela phezulu, lokubusa kwakho kwafinyelela ekucineni komhlaba. 23Njengoba inkosi yabona ongcwele olindayo esehla evela ezulwini esithi: Gamulelani phansi isihlahla, lisiqede, kodwa litshiye isidindi sigxumeke ngempande emhlabathini sibotshwe ngebhanti lensimbi lethusi emahlungwini otshani beganga; yena athanjiswe ngamazolo aphezulu, ahlale lenyamazana zeganga, kuze kudlule iminyaka eyisikhombisa. 24Yiyo le ingcazelo, nkosi. Iyisimemezelo soPhezukonke ngenkosi yami 25sokuthi uzaxotshwa ebantwini, lenhlalo yakho izakuba lenyamazana zeganga, bakudlise utshani njengenkabi, bakunethise ngamazolo amazulu, lezikhathi eziyisikhombisa zidlule phezu kwakho, uze wazi ukuthi oPhezukonke uyabusa umbuso wabantu, uwunika lowo amthandayo. 26Njengoba kwalaywa ukuthi kutshiywe isidindi sesihlahla silempande, umbuso wakho uzaqina kusukela esikhathini ozakwazi ngaso ukuthi uNkulunkulu uyabusa. 27Ngakho-ke, wena nkosi, akuzwe iseluleko sami; yekela izono zakho, wenze ukulunga, uyekele leziphambeko zakho ngokutshengisa isihawu kwabacindezelweyo, ukuze mhlawumbe ungahlala uchelesile okwesikhathi eside.

28Konke lokhu kwayehlela inkosi uNebukadinezari. 29Ekupheleni kwenyanga ezilitshumi lambili inkosi yayihambahamba ephahleni lwendlu yenkosi eBhabhiloni, 30yathi: Kakusilo yini leliBhabhiloni elikhulu engalakha ngamandla ami amakhulu, laba ngumuzi wenkosi, laba lodumo lobukhosi bami? 31Kwathi inkosi ingakaqedi ukukhuluma, kwezwakala ilizwi livela ezulwini lisithi: Wena nkosi Nebukadinezari, kutshiwo kuwe ukuthi: Ubukhosi bususiwe kuwe; 32uzaxotshwa ebantwini, uhlale lenyamazana zeganga, udle utshani njengenkabi okweminyaka eyisikhombisa ukuze wazi ukuthi oPhezukonke uyabusa umbuso wabantu, awunike lowo athanda ukumnika. 33Lahle lagcwaliseka lelolizwi kuNebukadinezari. Waxotshwa ebantwini, wadla utshani njengenkabi, lomzimba wakhe wathanjiswa ngamazolo aphezulu, lezinwele zakhe zakhula zaze zalingana lensiba zelinqe, lenzipho zakhe zafanana lenzipho zenyoni.

34Ekupheleni-ke kwezinsuku mina Nebukadinezari ngaphakamisela amehlo ami emazulwini, lokuqedisisa kwami kwabuyela kimi; ngambusisa oPhezukonke, ngamdumisa, ngamhlonipha yena ophila kuze kube nininini. Ngoba ubuninimandla bakhe buyibuninimandla ngobungapheliyo, lombuso wakhe usuka kusizukulwana kusiya kusizukulwana; 35futhi bonke abakhileyo emhlabeni babalelwe njengeze, wenza njengentando yakhe ebuthweni lamazulu, lakwabakhileyo emhlabeni; kakho ongavimbela isandla sakhe, loba athi kuye: Wenzani? 36Ngasona lesosikhathi yabuya kimi ingqondo yami, lobukhosi bami kanye lodumo lwami kwabuyiselwa kimi, lodumo embusweni wami. Abeluleki bami leziphathamandla zami zangidinga, ngabuyiselwa embusweni wami, kwengezelelwa ubukhulu bami. 37Ngalokho-ke mina Nebukadinezari ngiyayibonga ngiyiphakamise ngiyidumise iNkosi yaphezulu; ngoba yonke imisebenzi yayo ilungile, lendlela zayo zinhle. Labo abazigqajayo uyabathobisa.

Copyright information for Ndebele