Daniel 5

Umbhalo obhalwa emdulini

Inkosi uBelishazari wenzela iziphathamandla zakhe eziyinkulungwane idili elikhulu, wanatha iwayini kanye lazo. UBelishazari esalikholisa iwayini walaya ukuthi kulethwe izitsha zegolide lezesiliva uNebukadinezari uyise ayezithethe ethempelini eJerusalema, ukuze inkosi leziphathamandla zayo labomkayo labanye abafazi bayo banathele kizo. Basebeziletha izitsha zegolide lezesiliva ezazithethwe ethempelini, endlini kaNkulunkulu eJerusalema; inkosi leziphathamandla zayo labomkayo labanye abafazi bayo banathela kizo. Banatha iwayini, badumisa onkulunkulu begolide labesiliva labethusi labensimbi labesigodo labelitshe.

Kwahle kwavela iminwe yesandla somuntu, yabhala emdulini obhadiweyo wesigodlo senkosi maqondana lesiqobane sesibane; inkosi yasibona isandla sibhala. Yasiphenduka ibala layo, lemicabango yayo yayethusa, kwaxega izitho zokhalo lwayo, kwatshayana amadolo ayo. Yamemeza ukuthi kulethwe izangoma lamaKhaladiya labafunda okutshiwo zinkanyezi. Yathi kulababahlakaniphileyo beBhabhiloni: Lowo ofunda lumbhalo, angitshele ingcazelo yawo, uzagqokiswa okuyibubende, agqiziswe iketane legolide entanyeni yakhe, abe ngumbusi wesithathu embusweni. Basebengena bonke abahlakaniphileyo benkosi, kodwa behluleka ukuwubala umbhalo lokutshela inkosi ingcazelo yawo. Inkosi uBelishazari yethuka kakhulu, leBala layo laphenduka, leziphathamandla zayo zadideka.

10 Indlovukazi isizwa amazwi enkosi laweziphathamandla zayo yangena endlini yedili, yathi: Nkosi, phila kuze kube nininini! Imicabango yakho kayingakwethusi, leBala lakho lingaphenduki. 11 Kukhona embusweni wakho umuntu olomoya wabonkulunkulu abangcwele. Ensukwini zikayihlo kwatholwa kuye ukukhanya lokuqedisisa lokuhlakanipha, ukuhlakanipha okufanana lokwabonkulunkulu, loyihlo inkosi uNebukadinezari wambeka waba yinduna yezanuse lezangoma lamaKhaladiya labafunda okutshiwo zinkanyezi, 12 ngoba kwatholakala kulowomuntu othiwa nguDaniyeli, inkosi eyambiza ngokuthi nguBelitesbazari, umoya omuhle, lokwazi, lokuqedisisa ukuchaza amaphupho, lokuchasisa imizekeliso, lokuthukulula amafindo. Ake abizwe uDaniyeli, azekutsho ingcazelo yalo. 13 UDaniyeli waselethwa phambi kwenkosi; inkosi yathi kuDaniyeli: O nguwe Daniyeli, omunye wabathunjwayo koJuda, inkosi ubaba eyamthatha koJuda. 14 Sengizwile ngawe ukuthi umoya wabonkulunkulu ukuwe, lokuthi ukukhanya lokuqedisisa lokuhlakanipha okuhle kukhona kuwe. 15 Abahlakaniphileyo lezangoma balethiwe phambi kwami ukuze bawufunde lumbhalo, bangitshele ingcazelo yawo. Kodwa behlulekile ukungitshela ingcazelo yendaba. 16 Kodwa ngizwile ukuthi wena ulamandla ukutsho izingcazelo lokuthukulula amafindo. Ngakho-ke uba ungafunda lumbhalo, ungitshele ingcazelo yawo, uzagqokiswa okuyibubende, ugqiziswe iketane legolide entanyeni yakho, ube ngumbusi wesithathu embusweni.

17 UDaniyeli wasephendula phambi kwenkosi wathi: Zigcinele izipho zakho, unike omunye umvuzo wakho. Kodwa ngizayifundela inkosi umbhalo, ngiyitshele ingcazelo yawo. 18 Nkosi, uNkulunkulu oPhezukonke, wanika uNebukadinezari uyihlo ubukhosi lobukhulu lodumo lombuso. 19 Ngenxa yobukhulu amnika bona bonke abantu bezizwe lezindimi bathuthumela besaba phambi kwakhe; wambulala ayethanda ukumbulala, wamyekela ayethanda ukuthi aphile, wamphakamisa ayethanda ukumphakamisa, wamehlisa ayethanda ukumehlisa. 20 Kodwa lapho inhliziyo yakhe isizikhukhumeza, lomoya wakhe ususiba lukhuni waze wazigqaja, wakhutshwa esihlalweni sakhe sobukhosi, kwasuswa lodumo lwakhe. 21 Waxotshwa ebantwini, lengqondo yakhe yenziwa yafanana leyenyamazana, wahlala labobabhemi beganga, wadla utshani njengenkabi, lomzimba wakhe wathanjiswa ngamazolo aphezulu, waze wazi ukuthi uNkulunkulu oPhezukonke uyabusa umbuso wabantu, abeke kuwo lowo athanda ukumbeka. 22 Wena Belishazari, indodana yakhe, kawuyithobanga inhliziyo yakho lanxa ukwazi konke lokhu, 23 kodwa umelene leNkosi yaphezulu; kwalethwa lezitsha zendlu yayo phambi kwakho; wena leziphathamandla zakho labomkakho labanye abafazi bakho lanathela kuzo iwayini. Wadumisa onkulunkulu besiliva labegolide labethusi labensimbi labezigodo labamatshe, abangaboniyo labangezwayo labangaziyo; kodwa uNkulunkulu ophethe ngesandla sakhe umphefumulo wakho lezindlela zakho zonke ezingezakhe kawumdumisanga. 24 Ngenxa yalokho wathumela isandla esabhala lumbhalo.

25 Nanku umbhalo owabhalwayo: Mene, Mene, Tekeli, Parisini. 26 Nansi ingcazelo yendaba; Mene, kutsho ukuthi uNkulunkulu uzibalile insuku zombuso wakho. uwuqedile. 27 Tekeli, kutsho ukuthi wena ulinganisiwe ngezilinganiso, ufunyenwe ulula. 28 Parisini, kutsho ukuthi umbuso wakho wehlukanisiwe, wanikwa amaMede lamaPerisiya. 29 UBelishazari waselaya ukuthi uDaniyeli agqokiswe okuyibubende, agqiziswe iketane legolide entanyeni yakhe, kwenziwa isimemezelo ngaye sokuthi abe ngumbusi wesithathu embusweni.

30 Ngabona lobobusuku uBelishazari inkosi yamaKhaladiya wabulawa. 31 UDariyusi umMede wathatha umbuso eleminyaka engamatshumi ayisithupha lambili.

Copyright information for Ndebele