Daniel 5

Umbhalo obhalwa emdulini

1 Inkosi uBelishazari wenzela iziphathamandla zakhe eziyinkulungwane idili elikhulu, wanatha iwayini kanye lazo. 2UBelishazari esalikholisa iwayini walaya ukuthi kulethwe izitsha zegolide lezesiliva uNebukadinezari uyise ayezithethe ethempelini eJerusalema, ukuze inkosi leziphathamandla zayo labomkayo labanye abafazi bayo banathele kizo. 3Basebeziletha izitsha zegolide lezesiliva ezazithethwe ethempelini, endlini kaNkulunkulu eJerusalema; inkosi leziphathamandla zayo labomkayo labanye abafazi bayo banathela kizo. 4Banatha iwayini, badumisa onkulunkulu begolide labesiliva labethusi labensimbi labesigodo labelitshe.

5Kwahle kwavela iminwe yesandla somuntu, yabhala emdulini obhadiweyo wesigodlo senkosi maqondana lesiqobane sesibane; inkosi yasibona isandla sibhala. 6Yasiphenduka ibala layo, lemicabango yayo yayethusa, kwaxega izitho zokhalo lwayo, kwatshayana amadolo ayo. 7Yamemeza ukuthi kulethwe izangoma lamaKhaladiya labafunda okutshiwo zinkanyezi. Yathi kulababahlakaniphileyo beBhabhiloni: Lowo ofunda lumbhalo, angitshele ingcazelo yawo, uzagqokiswa okuyibubende, agqiziswe iketane legolide entanyeni yakhe, abe ngumbusi wesithathu embusweni. 8Basebengena bonke abahlakaniphileyo benkosi, kodwa behluleka ukuwubala umbhalo lokutshela inkosi ingcazelo yawo. 9Inkosi uBelishazari yethuka kakhulu, leBala layo laphenduka, leziphathamandla zayo zadideka.

10Indlovukazi isizwa amazwi enkosi laweziphathamandla zayo yangena endlini yedili, yathi: Nkosi, phila kuze kube nininini! Imicabango yakho kayingakwethusi, leBala lakho lingaphenduki. 11Kukhona embusweni wakho umuntu olomoya wabonkulunkulu abangcwele. Ensukwini zikayihlo kwatholwa kuye ukukhanya lokuqedisisa lokuhlakanipha, ukuhlakanipha okufanana lokwabonkulunkulu, loyihlo inkosi uNebukadinezari wambeka waba yinduna yezanuse lezangoma lamaKhaladiya labafunda okutshiwo zinkanyezi, 12ngoba kwatholakala kulowomuntu othiwa nguDaniyeli, inkosi eyambiza ngokuthi nguBelitesbazari, umoya omuhle, lokwazi, lokuqedisisa ukuchaza amaphupho, lokuchasisa imizekeliso, lokuthukulula amafindo. Ake abizwe uDaniyeli, azekutsho ingcazelo yalo. 13UDaniyeli waselethwa phambi kwenkosi; inkosi yathi kuDaniyeli: O nguwe Daniyeli, omunye wabathunjwayo koJuda, inkosi ubaba eyamthatha koJuda. 14Sengizwile ngawe ukuthi umoya wabonkulunkulu ukuwe, lokuthi ukukhanya lokuqedisisa lokuhlakanipha okuhle kukhona kuwe. 15Abahlakaniphileyo lezangoma balethiwe phambi kwami ukuze bawufunde lumbhalo, bangitshele ingcazelo yawo. Kodwa behlulekile ukungitshela ingcazelo yendaba. 16Kodwa ngizwile ukuthi wena ulamandla ukutsho izingcazelo lokuthukulula amafindo. Ngakho-ke uba ungafunda lumbhalo, ungitshele ingcazelo yawo, uzagqokiswa okuyibubende, ugqiziswe iketane legolide entanyeni yakho, ube ngumbusi wesithathu embusweni.

17UDaniyeli wasephendula phambi kwenkosi wathi: Zigcinele izipho zakho, unike omunye umvuzo wakho. Kodwa ngizayifundela inkosi umbhalo, ngiyitshele ingcazelo yawo. 18Nkosi, uNkulunkulu oPhezukonke, wanika uNebukadinezari uyihlo ubukhosi lobukhulu lodumo lombuso. 19Ngenxa yobukhulu amnika bona bonke abantu bezizwe lezindimi bathuthumela besaba phambi kwakhe; wambulala ayethanda ukumbulala, wamyekela ayethanda ukuthi aphile, wamphakamisa ayethanda ukumphakamisa, wamehlisa ayethanda ukumehlisa. 20Kodwa lapho inhliziyo yakhe isizikhukhumeza, lomoya wakhe ususiba lukhuni waze wazigqaja, wakhutshwa esihlalweni sakhe sobukhosi, kwasuswa lodumo lwakhe. 21Waxotshwa ebantwini, lengqondo yakhe yenziwa yafanana leyenyamazana, wahlala labobabhemi beganga, wadla utshani njengenkabi, lomzimba wakhe wathanjiswa ngamazolo aphezulu, waze wazi ukuthi uNkulunkulu oPhezukonke uyabusa umbuso wabantu, abeke kuwo lowo athanda ukumbeka. 22Wena Belishazari, indodana yakhe, kawuyithobanga inhliziyo yakho lanxa ukwazi konke lokhu, 23kodwa umelene leNkosi yaphezulu; kwalethwa lezitsha zendlu yayo phambi kwakho; wena leziphathamandla zakho labomkakho labanye abafazi bakho lanathela kuzo iwayini. Wadumisa onkulunkulu besiliva labegolide labethusi labensimbi labezigodo labamatshe, abangaboniyo labangezwayo labangaziyo; kodwa uNkulunkulu ophethe ngesandla sakhe umphefumulo wakho lezindlela zakho zonke ezingezakhe kawumdumisanga. 24Ngenxa yalokho wathumela isandla esabhala lumbhalo.

25Nanku umbhalo owabhalwayo: Mene, Mene, Tekeli, Parisini. 26Nansi ingcazelo yendaba; Mene, kutsho ukuthi uNkulunkulu uzibalile insuku zombuso wakho. uwuqedile. 27Tekeli, kutsho ukuthi wena ulinganisiwe ngezilinganiso, ufunyenwe ulula. 28Parisini, kutsho ukuthi umbuso wakho wehlukanisiwe, wanikwa amaMede lamaPerisiya. 29UBelishazari waselaya ukuthi uDaniyeli agqokiswe okuyibubende, agqiziswe iketane legolide entanyeni yakhe, kwenziwa isimemezelo ngaye sokuthi abe ngumbusi wesithathu embusweni.

30Ngabona lobobusuku uBelishazari inkosi yamaKhaladiya wabulawa. 31UDariyusi umMede wathatha umbuso eleminyaka engamatshumi ayisithupha lambili.

Copyright information for Ndebele