Daniel 6

UDaniyeli usemgodini wezilwane

1 Kwaba kuhle kuDariyusi ukubeka embusweni wakhe wonke iziphathamandla ezilikhulu lamatshumi amabili. 2Phezu kwazo wamisa abongameli abathathu, omunye wabo enguDaniyeli, ukuze iziphathamandla zibike kubo ukuze inkosi ingalahlekelwa lutho. 3UDaniyeli lowo wabedlula bonke abongameli leziphathamandla zonke, ngoba wayelomoya omuhle. Inkosi yazimisela ukumbeka phezu kombuso wonke.

4Abongameli leziphathamandla basebedinga ulutho uDaniyeli abangamsola ngalo mayelana lombuso; kodwa behluleka ukuzuza ulutho abangamsola ngalo lokuzuza icala. ngoba wayethembekile engelaso isiphosiso lecala. 5Lawomadoda asesithi: Singeke sithole ulutho esingamsola ngalo uDaniyeli ngaphandle kokuthi siluthole mayelana lomlayo kaNkulunkulu wakhe. 6Ngakho-ke labobongameli lezikhulu bavumelana ukuya enkosini, bathi kuyo: Nkosi Dariyusi, phila kuze kube nininini! 7Bonke abongameli bombuso, lezinduna, leziphathamandla, labeluleki, lababusi, bavumelene ukuthi inkosi imise umthetho, ikhuphe isimemezelo esiqinileyo ngawo sokuthi lowo okhuleka komunye uNkulunkulu loba omunye umuntu ensukwini ezingamatshumi amathathu ezizayo ngaphandle kwakho, nkosi, uzaphoselwa emgodini wezilwane. 8Khathesi-ke, wena nkosi, misa lumlayo ngokuwubhala kulincwadi ukuze ungaguqulwa, ngoba umthetho wamaMede lamaPerisiya kawuguquki. 9Ngakho-ke inkosi uDariyusi wasebhala encwadini, wamisa umthetho.

10Lapho uDaniyeli asesazi ukuthi inkosi isibhalile encwadini, wangena endlini yakhe; amawindi endlu yakhe ephezulu ayekhangele iJerusalema. Kathathu ngosuku ekhuleka edumisa uNkulunkulu wakhe njengokwenza kwakhe insuku zonke. 11Asesiza wonke lawomadoda, amthola uDaniyeli ekhuleka ecela kuNkulunkulu wakhe. 12Asesiza enkosini, ayikhumbuza umthetho athi: Wena nkosi, kawubhalanga yini umthetho wokuthi lowomuntu okhuleka komunye uNkulunkulu loba omunye umuntu ensukwini ezingamatshumi amathathu ezizayo ngaphandle kwakho, wena nkosi, uzaphoselwa emgodini wezilwane? Inkosi yaphendula yathi: Lokhu kumisiwe ngomthetho wamaMede lamaPerisiya ongelakuguqulwa. 13Asephendula enkosini esithi: UDaniyeli lowo ongomunye wabathunjiweyo bakoJuda kakunanzi, wena nkosi, lomthetho owulobileyo, kodwa uyakhuleka kuNkulunkulu wakhe kathathu ngosuku. 14Lapho inkosi isizwile lawomazwi yaba losizi kakhulu, yadinga indlela yokumkhulula uDaniyeli. Yanakana ngokumophula laze latshona ilanga. 15Asesiza enkosini lawomadoda, athi kuyo: nkosi, khumbula ukuthi kungumthetho wamaMede lamaPerisiya ukuthi kakulamlayo lomthetho omiswa yinkosi ongaguqulwa. 16Inkosi yasilaya ukuthi uDaniyeli alethwe, aphoselwe emgodini wezilwane. Yathi kuDaniyeli: Kungathi uNkulunkulu wakho omkhonzayo njalonjalo angakukhulula! 17Kwasekulethwa ilitshe, labekwa emlonyeni womgodi, lenkosi yalinameka ngophawu lwayo langophawu lweziphathamandla zayo ukuze isinqumo mayelana loDaniyeli singaguqulwa.

18Inkosi yasisiya endlini yayo, yazila ukudla ngalobobusuku; kakulethwanga sifazana kuyo, yaswela lobuthongo. 19Inkosi yavuka emadabukakusa, yaya ngokuphangisa emgodini weziIwane. 20Ekufikeni kwayo emgodini lapho owayekhona uDaniyeli, yamemeza ngelizwi elibuhlungu, yathi kuDaniyeli: We Daniyeli, nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonzayo njalonjalo ukusindisile yini ezilwaneni? 21UDaniyeli wasesithi enkosini: Nkosi, phila kuze kube nininini! 22UNkulunkulu wami uthume ingilosi yakhe, yavala imilomo yezilwane, kazingilimazanga, ngoba ngitholwe ngingelacala phambi kwakhe; laphambi kwakho, nkosi, kangonanga lutho. 23Inkosi yasithokoza kakhulu, yalaya ukuthi uDaniyeli akhutshwe emgodini. Ngakho uDaniyeli wasekhutshwa emgodini, watholakala engalimalanga, ngoba wayethembe kuNkulunkulu wakhe.

24Inkosi yasilaya ukuthi kulethwe lawomadoda ayemmangelele uDaniyeli, aphoselwe emgodini wezilwane, wona labantwana bawo labomkawo. Kwathi bengakafiki ekucineni komgodi, iziIwane zabaqaga, zafohloza wonke amathambo abo, aba yizicucu.

25Inkosi uDariyusi yasilobela bonke abantu bezizwe zonke lezindimi zonke ezihlala emhlabeni wonke, yathi: Ukuthula kakwande kini. 26Ngiyamisa umthetho ukuthi kuwo wonke amazwe asembusweni wami abantu kabathuthumele bamesabe uNkulunkulu kaDaniyeli. Ngoba unguNkulunkulu ophilayo, lohlala kuze kube nininini. Umbuso wakhe kawuyikuchithwa lokubusa kwakhe kuzakuma kuze kube sekupheleni. 27Uyakhulula, ophule, enze izibonakaliso lezimangaliso ezulwini lemhlabeni, yena umkhulule uDaniyeli emandleni ezilwane. 28Ngakho-ke uDaniyeli waphumelela esikhathini sonke sokubusa kukaDariyusi lesokubusa kukaKurosi umPerisiya.

Copyright information for Ndebele