Daniel 7

Iphupho likaDaniyeli ngezilo ezine

1 Ngomnyaka wokuqala kaBelishazari, inkosi yeBhabhiloni, uDaniyeli waphupha iphupho, wabona lemibono ngengqondo yakhe esalele embhedeni wakhe. Waselibhala iphupho, waqalisa 2wathi: Ngabona embonweni wami ebusuku imimoya evela inhlangothi zonke, iqubula ulwandle olukhulu. 3Kwaphuma olwandle izilo ezine ezinkulu ezingafananiyo. 4Esokuqala sasifanana lesilwane, silempiko zenkozi. Kwathi lapho ngisakhangele, impiko zaso zephulwa, saphakanyiswa omhlabathini, samiswa ngenyawo ezimbili njengomuntu, sanikwa ingqondo yomuntu. 5Isilo sesibili sasifanana lebhere. Sasiquthile silembambo ezintathu emlonyeni waso phakathi kwamazinyo aso. Kwathiwa kuso: Vuka, udle inyama enengi. 6Emva kwalokho ngakhangela, ngabona esinye esifanana lengwe, silempiko ezine zenyoni emhlana waso, silamakhanda amane, sanikwa amandla okubusa. 7Emva kwalokho ngabona emibonweni ebusuku isilo sesine, esesabekayo kakhulu, silamandla amakhulu, silamazinyo amakhulu ensimbi, sadla safohloza, lokuseleyo sakuhlifiza ngenyawo. Sasehlukile kuzo zonke izilo ezazingaphambi kwaso, silempondo ezilitshumi. 8Ngisazikhangele impondo, kwaphuma olunye phakathi kwazo, oluncinyane; kwasekusitshunwa ezintathu ezokuqala ukulucentela indawo. Lwalulamehlo afanana lawomuntu, lomlomo okhuluma amazwi okuzincoma.

9Ngisakhangele, kwabekwa izihlalo zobukhosi, kwahlala oyisimakade; izembatho zakhe zazimhlophe njengeliqhwa elikhithikayo, lenwele zekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu obuhlambulukileyo; isihlalo sakhe sobukhosi singamalangabi omlilo, lamavili aso enjengomlilo ovuthayo, 10Kwavela umkhonjwana womlilo, waphumela ngaphambi kwakhe. Inkulungwane zezinkulungwane zamkhonza, lezinkulungwane ezilitshumi zezinkulungwane ezilitshumi zema phambi kwakhe. Isahlulelo sazimisa, lezincwadi zavulwa. 11Ngasengikhangela ngenxa yomsindo wamazwi okuzincoma ayekhulunywa luphondo. Ngisakhangele, isilo sabulawa, lomzimba waso wachithwa, wanikelwa ukutshiswa ngomlilo. 12Kodwa ezinye izilo ukubusa kwazo kwathathwa, kodwa impilo yazo yelulwa okwesikhathi esithile. 13Ngabona emibonweni ebusuku kufika lamayezi aphezulu ofanana lendodana yomuntu, wafika koyisimakade, wasondezwa phambi kwakhe. 14Wanikwa amandla okubusa, lodumo, lombuso, ukuze bonke abantu bezizwe lezindimi bamkhonze. Ukubusa kwakhe kakulakuphela, kakuyikudlula, lombuso wakhe uyilowo ongayikuchithwa.

15Mina Daniyeli, umoya wami wakhathazeka, lemibono yengqondo yami yangethusa. 16Ngasondela komunye walabo abemi lapho, ngambuza iqiniso ngakho konke lokhu. Wasengitshela, wangibonisa ingcazelo yalezozinto. 17Wathi: Lezizilo ezine ezinkulu zingamakhosi amane azavela emhlabeni. 18Kodwa abangcwele boPhezukonke bazakwemukeliswa umbuso, ube ngowabo kuze kube nininini.

19Ngasengithanda ukwazi iqiniso mayelana lesilo sesine esasehlukile kwezinye zonke, sisesabeka kakhulu, silamazinyo ensimbi lenzipho zethusi, esadla safohloza, sahlifiza okuseleyo ngenyawo zaso. 20Futhi ngathanda ukwazi langempondo ezilitshumi ezazisemhlokweni yaso, langolunye uphondo okwathi ekuphumeni kwalo zawa ezintathu, uphondo olwalulamehlo lomlomo owakhuluma amazwi okuzincoma, olwakhanya lulukhulu kulezinye. 21Ngisakhangele, loluphondo lwalwa labangcwele, lwabanqoba, 22kwaze kwafika oyisimakade, lesahlulelo saphiwa abangcwele boPhezukonke; kwafika isikhathi sokuthi abangcwele bemukeliswe umbuso.

23Wangiphendula wathi: Isilo sesine sizakuba ngumbuso wesine emhlabeni, ozakwehluka kuyo yonke imibuso; uzachitha umhlaba wonke, uwuhlifize, uwufohloze. 24Impondo ezilitshumi zingamakhosi alitshumi azavela kulowombuso. Kuzavela enye emva kwawo, yona izakwehluka kwawokuqala, izachitha amakhosi amathathu. 25Izakhuluma kubi ngoPhezukonke, ihluphe abangcwele boPhezukonke. Izanakana ukuguqula izikhathi zemikhosi lomlayo. Abangcwele bazanikelwa esandleni sayo, iminyaka emithathu lengxenye. 26Ukulunga kuzahlala, kususwe ukubusa kwayo, kuqedwe kuchithwe nya. 27Amandla lobukhulu bemibuso yonke engaphansi komthunzi welanga kuzanikwa abantu abangcwele boPhezukonke. Ukubusa kwabo kakuyikuphela, layo yonke imibuso izabakhonza ibalalele. 28Luphelela lapha udaba. Mina Daniyeli, imicabango yami yangethusa kakhulu, kwaphenduka lebala lami. Ngakugcina kwaba yimfihlo.

Copyright information for Ndebele