Daniel 8

Inqama lempongo

1 Ngomnyaka wesithathu wokubusa kwenkosi uBelishazari kwabonakala umbono kimi mina Daniyeli, emva kwalowo owabonakala kimi kuqala. 2Ngabona embonweni kungathi ngiseSusa emzini omkhulu welizwe iElamu; ngabonake embonweni kungathi ngisemfuleni iUlayi. 3Nga phakamisa amehlo ami, khangela, inqama imi ekhunjini lomfula. Yayilempondo ezimbili, impondo zombili, zazinde, olwesibili lulude okwedlula olunye. 4Ngayibona inqama igqikilela ngentshonalanga langenyakatho langeningizimu; kwakungelanyamazana eyayingema phambi kwayo kwakungekho muntu ongaphephisa lutho emandleni ayo; yayizenzela santando, yazikhukhumeza. 5Kwathi ngisacabanga, khangela, kwaqhamuka impongo ivela ngentshonalanga idabula umhlaba wonke, inganyatheii phansi. Yayilophondo oluqaphileyo phakathi kwamehlo ayo. 6Yafika enqameni elempondo ezimbili engangiyibone imi ekhunjini lomfula, yayisukela ekuthukutheleni kwayo okukhulu. 7Ngayibona isondela enqameni, yayithukuthelela kakhulu, yayitshaya, yephula impondo zayo zombili. Inqama yayingelamandla okuyimela; impongo yayiwisela phansi, yayihlifiza; kwakungekho owayengayephula inqama emandleni ayo. 8Impongo yazikhukhumeza kakhulu; kodwa kwathi isilamandla, uphondo lwayo olukhulu lwephuka, endaweni yalo kwaphuma impondo ezine eziqaphileyo zikhangele emagumbini amane amazulu. 9Kolunye lwazo kwaphuma uphondo oluncinyane, lwakhula kakhulu, lwatshengisa amandla ayo enginizimu lempumalanga laselizweni elihle. 10Lwakhula lwaba lukhulu lwaze lwafinyelela ebuthweni lamazulu; lwazidilizela phansi ezinye inkanyezi, lwazinyathela. 11Lwazikhukhumeza lwaze lwalingana lenkosi yezinkanyezi. Lwamisa iminikelo yayo etshiswa insuku zonke, lwadiliza indlu yayo engcwele, 12lwanikela lezinkanyezi; lwafaka okubi esikhundleni somnikelo, lwaphosela phansi iqiniso, luphumelela kukho konke.

13Ngasengisizwa ongcwele okhuluma, lomunye owathi kulowo okhulumayo: Koze kube nini lumbono usiba khona owomnikelo otshiswa insuku zonke? Koze kube nini isono esichithayo sisenziwa? Koze kube nini kuyekelwa indawo engcwele lezinkanyezi ukuthi zinyathelwe phansi? 14Wathi kuye: Kuzaze kube yizikhathi zokuhlwa lezokusa eziyizinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu zokunikelwa kweminikelo; besekulungiswa indawo engcwele.

15Kwathi sengiwubonile umbono, mina Daniyeli, ngazama ukuwuqedisisa. Khangela, kwasekusima phambi kwami othile olesimo somuntu. 16Ngezwa ilizwi lomuntu phakathi komfula iUlayi, limemeza lisithi: Gabriyeli, yenza lumuntu ukuthi awuqedisise umbono. 17UGabriyeli wasesondela lapho engimi khona. Esefikile ngatshaywa luvalo, ngathi mbo ngobuso phansi. Kodwa yena wathi kimi: Ndodana yomuntu, qedisisa ukuthi umbono ungowesikhathi sokucina. 18Kwathi esakhuluma lami, ngaqaleka ngawela phansi; kodwa wangithinta, wasengiphakamisa engimisa ngenyawo. 19Wathi: Khangela, ngizakutshela okuzakwenzeka ekupheleni kwentukuthelo, ngoba ukucina kuzakuba ngesikhathi esimisiweyo. 20Mayelana lenqama oyibonileyo ilempondo ezimbili, zona zingamakhosi aseMede lamaPerisiya. 21Impongo iyinkosi yamaGriki, lophondo olukhulu phakathi kwamehlo ayo luyinkosi yokuqala. 22Uphondo olwephukayo, okwakhula impondo ezine endaweni yalo, lokhu kuyimibuso emine ezavela esizweni sayo, kodwa ingabi lamandla ayo. 23Ensukwini zokucina zaleyomibuso, lapho izono zayo sezizinkulu, kuzavela inkosi elolunya elukhuni lekhohlisayo. 24Izakuba lamandla amakhulu, ilethe ukuchitheka okwesabekayo, iphumelele kulokho ekwenzayo, ichithe amaqhawe labantu babangcwele. 25Ngobuqili bayo izakwenza inkohliso iphumelele, izikhukhumeze engqondweni yayo, ichithe abanengi ngokubajuma, ize imelane leNkosi yamakhosi, kodwa izaphohlozwa kungeyisikho ngezandla zomuntu. 26Umbono wezikhathi zokuhlwa lezokusa osulandisiwe uliqiniso. Kodwa kawube yimfihlo, ngoba ungowensuku ezinengi ezizayo. 27Mina Daniyeli, ngasengiphela amandla, ngagula insuku ezithile; ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi, kodwa ngamangaliswa yilowombono, kangaze ngawuqedisisa.

Copyright information for Ndebele