Daniel 9

UDaniyeli ukhulekela abantu bakibo

1 Ngomnyaka wokuqala kaDariyusi indodana kaAhasuwerusi, umMede ngokuzalwa, owabekwa waba yinkosi yamaKhaladiya, 2ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe, mina Daniyeli ngabona ezincwadini ukuthi ubunengi beminyaka yokuchitheka kweJerusalema, elakhuluma ngayo ilizwi le Nkosi kuJeremiya umprofethi, uzakuba yiminyaka engamatshumi ayisikhombisa.

3Ngasengikhuleka kuNkulunkulu iNkosi, ngayincenga, ngizila ukudla, ngigqoke amalembu amasaka, ngihlezi esilotheni. 4Ngakhuleka e Nkosini uNkulunkulu wami. ngavuma izono ngathi: Wena Nkosi, Nkulunkulu omkhulu lowesabekayo, ogcina isivumelwano lothando kwabakuthandayo labagcina imilayo yakho, 5sonile, saziphatha kubi, senza okubi, sakuhlamuka, sayephula imilayo yakho lezimiso zakho; 6kasilalelanga inceku zakho abaprofethi, ezikhulume ebizweni lakho emakhosini ethu, lezikhulwini zethu, lakubobaba, lakibo bonke abantu belizwe. 7Kukhona ukulunga kuwe, Nkosi, kodwa kithi kukhona ihlazo njengalamhlanje ebantwini bakoJuda, labakhileyo eJerusalema, lakuIsrayeli wonke, kubo abaseduze labakhatshana. emazweni wonke obaxotshele kiwo ngenxa yenkohliso abayenze kuwe. 8Kukhona kithi ihlazo, Nkosi, emakhosini ethu, lezikhulwini zethu, lakubobaba, ngoba sonile kuwe. 9Kuwe, Nkosi uNkulunkulu wethu, kukhona isihawu lokuthethelela; ngoba sikuhlamukile. 10Kasilalelanga ilizwi lakho ngokulandela imilayo yakho owasimisela yona ngezinceku zakho abaprofethi. 11UIsrayeli wonke weqe umlayo wakho, waphambuka kiwo, wala ukulalela ilizwi lakho. Isiqalekiso lesifungo esibhaliweyo emlayweni kaMozisi inceku yakho sehliselwe phezu kwethu, ngoba sonile kuwe. 12Uqinisile amazwi akho owawakhuluma emelene lathi njalo emelene labahluleli bethu abasahlulelayo ngokusehlisela umonakalo omkhulu, ngoba emazulwini wonke kakuzanga kwenziwe okunjengalokho okwenziwe eJerusalema. 13Lumonakalo wonke usehlele njengoba kubhaliwe emlayweni kaMozisi; kodwa kasiyincenganga i Nkosi uNkulunkulu wethu, ukuthi sitshiye izono zethu, silalele iqiniso layo. 14Ngakho-ke i Nkosi yasisidlinzeka ngomonakalo, yawehlisela phezu kwethu; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wethu ilungile emisebenzini yayo yonke eyenzileyo, thina kasililalelanga ilizwi layo. 15Khathesi-ke, Nkosi Nkulunkulu wethu, owabakhuphayo abantu bakho elizweni leGibhithe ngesandla esilamandla, wazenzela udumo njengalamhlanje, sonile senza okubi.

16Nkosi, ngakho konke ukulunga kwakho dedisa ulaka lwakho lokuthukuthela kwakho emzini weJerusalema, entabeni yakho engcwele. Ngoba ngenxa yezono zethu langobubi babobaba iJerusalema labantu bakho bayisiga phakathi kwabo bonke abasihanqileyo. 17Ngakho-ke, Nkulunkulu wethu, zwana umkhuleko wenceku yakho lokuncenga kwayo; langenxa yebizo lakho, Nkosi, ukhanyise futhi ubuso bakho endlini yakho engcwele echithekileyo. 18Nkulunkulu wami, beka indlebe yakho uzwe; vula amehlo akho ubone ukuchitheka kwethu, lokomuzi obizwa ngebizo lakho; ngoba kasikhuleki kuwe ngenxa yokulunga kwethu, kodwa ngenxa yesihawu sakho esikhulu. 19Nkosi, zwana! Nkosi, thethelela! Nkosi, nanzelela wenze! Ungalibali, ngenxa yebizo lakho, Nkulunkulu wami, ngoba umuzi wakho labantu bakho babizwa ngebizo lakho.

Ingcazelo mayelana lamaviki angamatshumi ayisikhombisa

20Kwathi ngisakhuluma ngikhuleka, ngivuma izono zami lezono zabantu bakithi uIsrayeli, ngincenga i Nkosi uNkulunkulu wami ngentaba engcwele kaNkulunkulu wami, 21ngisakhuluma ngikhuleka, lowomuntu uGabriyeli engambona embonweni kuqala waphaphela kimi masinyane ngesikhathi somnikelo wakusihlwa. 22Wafika wathi kimi: Daniyeli, sengifikile ukuze ngikunike ukuhlakanipha lokuqedisisa. 23Ekuqaliseni kokuncenga kwakho kwaphuma ilizwi, ngize ukukutshela lona, ngoba uyathandeka kakhulu. Ngakho-ke lilalele ilizwi, uqedisise umbono. 24Amaviki angamatshumi ayisikhombisa amiswe phezu kwabantu bakho laphezu komuzi wakho ongcwele ukuqeda ububi, lokuphela izono, lokwenzela isono inhlawulo yokuthula, lokungenisa ukulunga okulaphakade, lokuphawula umbono lesiprofethi, lokugcoba ingcwelengcwele. 25Ngakho-ke yazi uqedisise ukuthi kusukela ekuphumeni kwelizwi ukuthi kwakhiwe futhi iJerusalema kuze kube sekufikeni kogcotshiweyo, ungumbusi, kuzakuba ngamaviki ayisikhombisa. IJerusalema izahlala yakhiwe okwamaviki angamatshumi ayisithupha lambili ilezindlela lemifolo yamanzi, kodwa kuzakuba yisikhathi sokuhlupheka. 26Lemva kwamaviki angamatshumi ayisithupha lambili uMesiya uzaqunywa, kodwa kungesi kwakhe; lomuzi lendawo engcwele abantu bombusi abazakuza bazawuchitha; lokuphela kwawo kuzakuba ngesikhukhula, njalo kuze kube sekupheleni kwempi ukuchitheka kumisiwe. 27Njalo uzaqinisa isivumelwano labanengi okweviki eyodwa, laphakathi kweviki uzakwenza umhlatshelo lomnikelo kume; ngophiko lwezinengiso kuzakwenza kuchitheke, kuze kube sekutshabalaleni, lokumisiweyo kuzathululelwa phezu kochithwayo.

Copyright information for Ndebele