a1 Sam. 25.1. Nani 10.12.
bNani 11.35. 12.16. 33.17.
cNani 13.26. 32.8. 34.4. 2.14. 9.23.
dNani 33.38.
eNani 21.24,26.
fNani 21.24,26.
gNani 21.33. Josh. 12.4. 13.12. 3.1,10.
hEks. 19.1. Nani 10.11; 2.3.
iGen. 12.7. 15.18. 17.7,8. 26.4. 28.13. 50.24.
jNum. 11.14. Eks. 18.18
kGen. 15.5. Dute. 28.62.
l2 Sam. 24.3.
m1 Kho. 3.8,9.
nIsa. 1.14.
oEks. 18.21. Nani 11.16,17.
pEks. 18.25.
qNani 11.16.
rJoha. 7.24.
sLevi 19.15.16.19. 1 Sam. 16.7. Zaga 24.23. Jak. 2.1,9.
t2 Lan. 19.6.
uEks. 18.22,26.
v8.15. Nani 10.12. Jer. 2.6.
w1.2. 2.14.
xJosh. 1.9. Dute. 31.8.
yNani 13.3.
zNani 13.22-27.
aa1.43. Josh. 1.18. Hlab. 107.11.
abHlab. 106.25. Nani 14.1-4.
ac9.28.
adJosh. 14.8.
aeNani 13.28-33. Dute. 9.1,2.
afNani 13.22.
agEks. 14.14,25. Neh. 4.20.
ahEks. 19.4. 32.11,12. Isa. 46.3,4. 63.9. Hos. 11.3. Seb. 13.18.
aiHlab. 106.24. Juda 5.
ajEks. 13.21.
akNani 10.33.
al2.14,15.
amNani 14.22,23,29. Hlab. 95.11.
anNani 14.24,30. Josh. 14.9.
ao4.21. Nani 20.12. 27.13,14.3.26. 32.51. 34.4. Hlab. 106.32.
apNani 13.16.
aqEks. 24.13. 1 Sam. 16.22.
arNani 27.18-20. Dute. 31.7,23.
asNani 14.3,31.
atIsa. 7.15,16.
auNani 14.25; Dute. 2.1.
avNani 14.40.
awNani 14.42.
ax1.26.
ayNani 14.45.
azHlab. 118.12.
baNani 20.1,22. Hlu. 11.17.

Deuteronomy 1

UMozisi ulandisa ngokwenzakalayo ekuhambeni kwabantwana bakoIsrayeli enkangala

1 La ngamazwi uMozisi awakhuluma kuIsrayeli wonke nganeno kweJordani enkangala, egcekeni eliqondene leSufi, phakathi kweParani leTofeli leLabani a  leHazerothi leDizahabi b  . 2Kulensuku ezilitshumi lanye kusukela eHorebe ngendlela yentaba yeSeyiri kusiya eKadeshi-Bhaneya c  . 3Kwasekusithi ngomnyaka wamatshumi amane, ngenyanga yetshumi lanye, ngolokuqala lwenyanga d  , uMozisi wakhuluma kubantwana bakoIsrayeli njengakho konke i Nkosi eyamlaya ngakho kubo, 4esemtshayile uSihoni inkosi yamaAmori e  owayehlala eHeshiboni f  , loOgi inkosi yeBashani g  owayehlala eAshitarothi eEdreyi. 5Nganeno kweJordani, elizweni lakoMowabi, uMozisi waqala ukuchasisa lumlayo esithi: 6I Nkosi uNkulunkulu wethu yakhuluma kithi eHorebe isithi: Selihlale isikhathi eseneleyo kulintaba h  . 7Phendukani lisuke, liye entabeni yamaAmori, lakubomakhelwane bawo, egcekeni, entabeni, lesihotsheni, leningizimu, lekhunjini lolwandle, ilizwe lamaKhanani, leLebhanoni, kuze kube semfuleni omkhulu, umfula iYufrathi. 8Bonani, ngibeke ilizwe phambi kwenu. Ngenani, lidle ilifa lelizwe i Nkosi eyalifungela oyihlo, oAbrahama, uIsaka, loJakobe, ukubanika lona lenzalo yabo emva kwabo i  .

9Njalo ngakhuluma kini ngalesosikhathi ngisithi: Kangilakulithwala ngingedwa j  . 10I Nkosi uNkulunkulu wenu ilandisile k  , khangelani-ke, lamuhla linjengenkanyezi zamazulu ngobunengi. 11I Nkosi, uNkulunkulu waboyihlo, kayandise kini, njengoba linjalo, ngokuphindwe kankulungwane, ilibusise, njengokukhuluma kwayo kini l  . 12Ngingedwa ngingathwala njani m  ubunzima benu lomthwalo wenu lenkani yenu n  ? 13Zithatheleni amadoda ahlakaniphileyo, azwisisayo, laziwayo ezizweni zenu, ngiwabeke-ke abe zinhloko zenu o  . 14Laselingiphendula lisithi: Ilizwi olikhulumileyo lilungile ukulenza. 15Ngasengithatha inhloko zezizwe zenu, amadoda ahlakaniphileyo, aziwayo, ngawabeka aba zinhloko phezu kwenu, induna zezinkulungwane, lenduna zamakhulu, lenduna zamatshumi amahlanu, lenduna zamatshumi p  , leziphathamandla zezizwe zenu q  . 16Ngasengilaya abahluleli benu ngalesosikhathi ngisithi: Zwanini okuphakathi kwabafowenu, lahlulele ngokulunga phakathi komuntu lomfowabo lowezizweni okuye r  . 17Lingakhangeli ubuso ekwahluleleni, zwanini omncinyane njengomkhulu; lingesabi ubuso bomuntu s  , ngoba ukwahlulela kungokukaNkulunkulu. Lendaba elukhuni kini t  lizayiletha kimi, besengiyizwa u  . 18Langalesosikhathi ngalilaya zonke izinto elifanele ukuzenza.

19Sasesisuka eHorebe, sahamba kuyo yonke leyonkangala enkulu leyesabekayo elayibonayo ngendlela yentaba yamaAmori, njengokusilaya kwe Nkosi uNkulunkulu wethu v  , saze safika eKadeshi-Bhaneya w  . 20Ngasengisithi kini: Selifikile entabeni yamaAmori i Nkosi uNkulunkulu wethu ezasinika yona. 21Bona, i Nkosi uNkulunkulu wakho ilinikile ilizwe phambi kwakho; yenyuka udle ilifa lalo, njengokutsho kwe Nkosi uNkulunkulu waboyihlo kuwe; ungesabi, ungadideki x  . 22Laselisondela kimi lonke lathi: Asithume amadoda phambi kwethu ukuze asihlolele ilizwe, abuyise ilizwi kithi, indlela esizakwenyuka ngayo, lemizi esizangena kuyo. 23Lendaba yayinhle emehlweni ami; ngakho ngathatha kini amadoda alitshumi lambili, indodanye ngesizwe y  . 24Wona aphenduka, enyukela entabeni z  aze afika esihotsheni seEshikoli, asihlola. 25Asethatha okwezithelo zelizwe esandleni sabo, azehlisela kithi; abuyisa ilizwi kithi athi: Ilizwe lihle i Nkosi uNkulunkulu wethu esinika lona. 26Kanti kalifunanga ukwenyuka, kodwa lavukela umlomo we Nkosi uNkulunkulu wenu aa  , 27langunguna emathenteni enu lathi ab  : Ngoba i Nkosi yayisizonda, yasikhupha elizweni leGibhithe ukusinikela esandleni samaAmori ukusibhubhisa ac  . 28Sizakwenyukela ngaphi? Abafowethu benze inhliziyo yethu iphele amandla ad  besithi: Abantu bakhulu bade kulathi; imizi mikhulu, ibiyelwe ngemithangala efika emazulwini ae  ; futhi-ke sibonile khona amadodana amaAnaki af  . 29Ngasengisithi kini: Lingatshaywa luvalo, libesabe. 30I Nkosi uNkulunkulu wenu ehamba phambi kwenu, yona izalilwela njengakho konke eyalenzela khona eGibhithe phambi kwamehlo enu ag  , 31lenkangala, lapho obone khona ukuthi i Nkosi uNkulunkulu wakho yakuthwala njengendoda ithwala indodana yayo, endleleni yonke elahamba ngayo laze lafika kulindawo ah  . 32Kodwa ngalelilizwi kalikholwanga i Nkosi uNkulunkulu wenu ai  33eyahamba phambi kwenu endleleni aj  , ukulidingela indawo ukuze limise inkamba, ngomlilo ebusuku, ukulitshengisa indlela elizahamba ngayo, langeyezi emini ak  . 34Kwathi i Nkosi isizwile ilizwi lamazwi enu, yathukuthela yafunga yathi al  : 35Isibili kakho kulamadoda alesisizukulwana esibi ozabona ilizwe elihle engafunga ukulinika oyihlo am  , 36ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune; yena uzalibona. Njalo ngizanika kuye ilizwe anyathela kulo, lakubantwana bakhe, ngoba ulandele i Nkosi ngokupheleleyo an  . 37Lami i Nkosi yangithukuthelela ngenxa yenu, isithi: Lawe kawuyikungena khona ao  . 38UJoshuwa indodana kaNuni ap  oma phambi kwakho, yena uzangena khona aq  ; mqinise, ngoba yena uzakwenza uIsrayeli adle ilifa lalo ar  . 39Labantwanyana benu elalisithi bazakuba yimpango, labantwana benu as  , abangaziyo lamuhla okuhle lokubi, bona bazangena khona; lakubo ngizalinika, bona-ke bazakudla ilifa lalo at  . 40Kodwa lina ziphendukeleni, lisuke liye enkangala, indlela yoLwandle oluBomvu au  . 41Laseliphendula lisithi kimi: Sonile e Nkosini; thina sizakwenyuka siyekulwa, njengakho konke i Nkosi uNkulunkulu wethu eyasilaya khona av  . Selihlomile, ngulowo lalowo isikhali sakhe sempi, lacabanga ukuthi kulula ukwenyukela entabeni. 42I Nkosi yasisithi kimi: Tshono kubo: Lingenyuki, lingalwi, ngoba kangikho phakathi kwenu, hlezi litshaywe phambi kwezitha zenu aw  . 43Ngasengikhuluma kini, kodwa kalilalelanga, lavukela umlomo we Nkosi ax  , laqholoza lenyukela entabeni. 44Kwathi amaAmori ayehlala entabeni leyo aphuma ukumelana lani, alixotsha ay  njengokwenziwa zinyosi, alihlakaza eSeyiri, kwaze kwaba seHorma az  . 45Laselibuya, lakhala inyembezi phambi kwe Nkosi, kodwa i Nkosi kayilizwanga ilizwi lenu, kayibekanga indlebe kini. 46Laselihlala eKadeshi insuku ezinengi, njengensuku elahlala ngazo ba  .

Copyright information for Ndebele