aEks. 34.1,2.
bEks. 25.10.
cEks. 25.16,21.
dEks. 25.10. 37.1.
eEks. 34.4.
fEks. 34.28.
gEks. 20.1.
h9.10.
iEks. 34.29.
jEks. 40.20.
k1 Kho. 8.9.
lNani 33.31.
mNani 33.30.
nNani 20.28. 33.38.
oNani 33.32,33.
pNani 3.6. 8.14. 16.9.
qNani 4.5,15.
r17.12. 18.5,7.
sLevi 9.22.
tNani 18.20.
u9.18.
v9.19.
wEks. 32.34. 33.1.
xMika 6.8.
y6.2.
z5.33.
aa6.5.
ab6.24.
acHlab. 115.16. 1 Kho. 8.27. Hlab. 148.4.
adEks. 19.5. Hlab. 24.1. Gen. 14.19.
ae4.37. Dute. 7.7.
af30.6. Jer. 4.4. Eks. 6.12.
ag9.6.
ahJosh. 22.22. Hlab. 136.2. Dan. 2.47. 11.36.
aiIsam. 17.14. 19.16.
aj7.21.
ak7.21.
al2 Lan. 19.7. Jobe 34.19. Seb. 10.34. Roma 2.11. Gal. 2.6. Efe. 6.9. Kol. 3.25. 1 Pet. 1.17.
amHlab. 68.5; 146.9; Eks.22.22.
anLevi 19.33,34.
ao6.2,13.
ap11.22. 13.4. 30.20.
aq6.2,13.
arHlab.22.3. 109.1. Jer. 17.14.
as2 Sam. 7.23; Hlab. 106.21,22.
atGen. 46.27.
auGen. 15.5. Dute.28.62. Neh. 9.23.

Deuteronomy 10

Izibhebhe zamatshe zesibili zemithetho elitshumi

Ngalesosikhathi i Nkosi yathi kimi: Zibazele izibhebhe ezimbili zamatshe njengezakuqala, wenyukele kimi entabeni a , uzenzele umtshokotsho wezigodo b . Ngizabhala-ke phezu kwezibhebhe amazwi ayesezibhebheni zakuqala owazibulalayo, uzibeke emtshokotshweni c . Ngasengisenza umtshokotsho ngesihlahla sesinga d , ngabaza izibhebhe ezimbili zamatshe njengezakuqala, ngenyukela entabeni, lezibhebhe ezimbili zisesandleni sami e . Yasibhala ezibhebheni njengokubhala kwakuqala, imilayo elitshumi f  i Nkosi eyayikhuluma kini entabeni iphakathi komlilo g  ngosuku lokuhlangana h ; njalo i Nkosi yanginika zona. Ngasengiphenduka ngisehla entabeni i , ngazifaka izibhebhe emtshokotshweni engangiwenzile j . Njalo zikhona lapho, njengokungilaya kwe Nkosi k .

Abantwana bakoIsrayeli basebesuka eBeyerothi-Bene-Jakani l , baya eMosera m ; uAroni wafela lapho, wangcwatshwa khona n ; indodana yakhe uEleyazare wasebenza njengompristi esikhundleni sakhe. Besuka lapho, baya eGudigoda; basuka eGudigoda, baya eJotibatha, ilizwe lezifula zamanzi o .

Ngalesosikhathi i Nkosi yehlukanisa isizwe sakoLevi p  ukuthi sithwale umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi q , ukuthi sime phambi kwe Nkosi, siyikhonze r , sibusise ebizweni layo, kuze kube lamuhla s . Ngalokhu uLevi kalasabelo lelifa kanye labafowabo; i Nkosi iyilifa lakhe, njengokutsho kwe Nkosi uNkulunkulu wakho kuye t . 10 Mina ngasengihlala entabeni njengensuku zokuqala, insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane u ; le Nkosi yangizwa langalesosikhathi; i Nkosi kayithandanga ukukubhubhisa v . 11 I Nkosi yasisithi kimi: Sukuma, uhambe phambi kwabantu, ukuze bangene badle ilifa lelizwe engafunga kuboyise ukubanika lona w .

Lokho i Nkosi ekufuna kuIsrayeli

12 Khathesi-ke, Israyeli, kuyini i Nkosi uNkulunkulu wakho ekufuna kuwe x , ngaphandle kokuyesaba i Nkosi uNkulunkulu wakho y , ukuhamba ngendlela zayo zonke z , lokuyithanda, lokuyikhonza i Nkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke aa , 13 ukugcina imilayo ye Nkosi lezimiso zayo engikulaya zona lamuhla, ukuthi kukulungele ab ? 14 Khangela, amazulu, lezulu lamazulu ngawe Nkosi uNkulunkulu wakho ac , umhlaba lakho konke okukuwo ad . 15 Kuphela i Nkosi yehlisela uthando lwayo phezu kwaboyihlo, ukubathanda, yakhetha inzalo yabo emva kwabo, ngitsho lina phakathi kwazo zonke izizwe, njengalamuhla ae . 16 Ngakho sokani ijwabu lenhliziyo yenu af , lingabe lisazenza lukhuni intamo zenu ag . 17 Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu inguNkulunkulu wabonkulunkulu ah , leNkosi yamakhosi ai , uNkulunkulu omkhulu, olamandla aj , lowesabekayo ak , ongemukeli ubuso bomuntu, ongemukeli umvuzo al . 18 Eyenza isahlulelo sentandane lomfelokazi, njalo ethanda owezizweni ngokumnika ukudla lezembatho am . 19 Ngakho lizamthanda owezizweni, ngoba lalingabezizweni elizweni leGibhithe an . 20 Uzayesaba i Nkosi uNkulunkulu wakho, uyikhonze ao , unamathele kuyo ap , ufunge ngebizo layo aq . 21 Iludumo lwakho, njalo inguNkulunkulu wakho ar , okwenzele lezizinto ezinkulu lezesabekayo, amehlo akho azibonileyo as . 22 Oyihlo behlela eGibhithe belabantu abangamatshumi ayisikhombisa at ; khathesi-ke i Nkosi uNkulunkulu wakho ikwenzile waba njengenkanyezi zamazulu ngobunengi au .

Copyright information for Ndebele