a6.5.
bLevi 8.35. Hez. 44.16.
c8.5.
d3.24. 5.24.
e4.34.
f6.22.
gEks. 14.27,28. 15.9,10.
hNani 16.1,31. 27.3. Hlab. 106.17.
iGen. 7.4,23.
jJosh. 1.6,7.
k4.40.
lGen. 50.24.
mEks. 3.8.
nZek. 14.18.
o8.7.
p1 Kho. 9.3.
q6.5.
rLevi 26.4. Dute. 28.12.
sJer. 5.24. Hos. 6.3. Jow. 2.23. Jak. 5.7.
tHlab. 104.14.
u6.11. Jow. 2.19.
vJobe 31.27. Dute. 29.18.
w8.19; 30.17.
x6.15.
y1 Kho. 8.35. 2 Lan. 6.26. 7.13.
zLevi 26. 4.
aa4.26. 30.18. Josh. 23.13,15,16.
ab6.6.
ac6.8. Eks. 13.9.
ad4.9.
ae6.9.
afZaga 4.10. 9.11. Dute. 4.40. 6.2. Zaga 3.2.
agHlab. 89.29.
ah6.17.
ai10.20.
aj4.38.
ak9.1.
alJosh. 1.3. Josh. 14.9.
amGen. 15.18. Eks. 23.31. Nani 34.3-12. Dute. 1.7. Josh. 1.4.
an34.2. Josh. 15.12.
ao7.24.
ap2.25.
aqEks. 23.27.
ar30.1,15,19.
as28.2-14.
at28.15-45.
au6.14.
av27.12,13. Josh. 8.33.
awGen. 13.18.
axGen. 12.6. Hlu. 7.1.
ay9.1.
az5.32. 12.32.

Deuteronomy 11

Ubukhulu be Nkosi

1 Ngakho wothanda i Nkosi uNkulunkulu wakho a  , ugcine umlayo wayo lezimiso zayo lezahlulelo zayo lemithetho yayo insuku zonke b  . 2Yazini lamuhla, ngoba kangikhulumi ebantwaneni benu abangakwaziyo labangakubonanga ukulaya kwe Nkosi uNkulunkulu wenu c  , ubukhulu bayo d  , isandla sayo esilamandla, lengalo yayo eyeluliweyo e  , 3lezibonakaliso zayo lezenzo zayo eyazenza phakathi kweGibhithe kuFaro inkosi yeGibhithe, lelizweni lakhe lonke f  , 4lalokho eyakwenza ebuthweni leGibhithe, emabhizeni ayo lenqoleni zayo, lokuthi yenza amanzi oLwandle oluBomvu abakhukhule lapho bexotshana lani, lokuthi i Nkosi yababhubhisa, kuze kube lamuhla g  , 5lalokho eyakwenza kini enkangala laze lafika kulindawo, 6lalokho eyakwenza kuDathani lakuAbiramu amadodana kaEliyabi indodana kaRubeni, ukuthi umhlaba wakhamisa umlomo wawo wabaginya bona labezindlu zabo, lamathente abo h  , lakho konke okwakungokwabo, phakathi kukaIsrayeli wonke i  . 7Kodwa amehlo enu abonile zonke izenzo ezinkulu ze Nkosi eyazenzayo. 8Ngakho lizagcina yonke imithetho engikulaya yona lamuhla, ukuze libe lamandla lingene lidle ilifa lelizwe, elichaphela kulo ukuyakudla ilifa lalo j  , 9lokuthi lelule izinsuku elizweni k  i Nkosi eyalifungela oyihlo ukubanika lona lenzalo yabo l  , ilizwe eligeleza uchago loluju m  .

Izibusiso zelizwe elithenjisiweyo

10Ngoba ilizwe ongena kilo ukudla ilifa lalo kalinjengelizwe leGibhithe eliphuma kilo, lapho owahlanyela khona inhlanyelo yakho, wakuthelela ngonyawo lwakho, njengesivande semibhida n  ; 11kodwa ilizwe elichaphela kilo ukudla ilifa lalo liyilizwe lamaqaqa lezigodi, linatha amanzi ezulwini lamazulu o  ; 12ilizwe i Nkosi uNkulunkulu wakho elikhathalelayo; amehlo e Nkosi uNkulunkulu wakho aphezu kwalo njalo, kusukela ekuqaleni komnyaka kuze kube sekupheleni komnyaka p  .

13Kuzakuthi-ke, uba lilalela lokulalela imithetho yami engililaya yona lamuhla, ukuthanda i Nkosi uNkulunkulu wenu, lokuyikhonza ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke q  , 14ngizanika izulu lelizwe lenu ngesikhathi salo r  , izulu elokuqala lezulu lokucina, ukuze ubuthe amabele akho lewayini lakho elitsha lamafutha akho s  . 15Ngizanika izifuyo zakho utshani edlelweni lakho t  , njalo uzakudla, usuthe u  . 16Ziqapheleni, hlezi inhliziyo yenu ikhohliseke, liphambuke v  , likhonze abanye onkulunkulu, libakhothamele w  , 17ukuze ulaka lwe Nkosi lulivuthele x  , njalo ivale amazulu, ukuze kungabi khona izulu y  , lelizwe lingatheli isivuno salo z  , libhubhe masinyane lisuke elizweni elihle i Nkosi elinika lona aa  .

18Ngakho lizabeka lamazwi ami enhliziyweni yenu lemphefumulweni wenu ab  , liwabophele esandleni senu abe luphawu, ukuze abe ngamafilakteriyu* phakathi laphakathi kwamehlo enu ac  . 19Lizawafundisa abantwana benu, ukhulume ngawo lapho uhlezi endlini yakho, lalapho uhamba endleleni, lalapho ulala, lalapho uvuka ad  . 20Liwabhale emigubazini yendlu yakho lemasangweni akho ae  , 21ukuze zande insuku zenu lensuku zabantwana benu, elizweni i Nkosi eyalifungela oyihlo ukubanika lona af  , njengensuku zamazulu phezu komhlaba ag  .

22Ngoba uba ligcina lokugcina yonke imithetho le engililaya ukuthi liyenze, ukuthanda i Nkosi uNkulunkulu wenu, ukuhamba ngendlela zayo zonke ah  , lokunamathela kuyo ai  , 23khona i Nkosi izaxotsha elifeni zonke lezizizwe zisuke phambi kwenu aj  , lidle ilifa lezizwe ezinkulu lezilamandla kulani ak  . 24Yonke indawo lapho ingaphansi yonyawo lwenu ezanyathela khona izakuba ngeyenu al  ; kusukela enkangala, leLebhanoni, kusukela emfuleni, umfula iYufrathi am  , kuze kufike elwandle lokucina, kuzakuba ngumngcele wenu an  . 25Kakulamuntu ozakuma phambi kwenu ao  ; i Nkosi uNkulunkulu wenu izabeka ukwesabeka kwenu lokutshaywa luvalo ngani phezu kwalo lonke ilizwe elizanyathela kulo ap  , njengalokhu etshilo kini aq  .

26Khangelani, lamuhla ngiyabeka phambi kwenu isibusiso lesiqalekiso ar  ; 27isibusiso, uba lilalela imithetho ye Nkosi uNkulunkulu wenu engililaya yona lamuhla as  ; 28lesiqalekiso, uba lingalaleli imithetho ye Nkosi uNkulunkulu wenu, kodwa liphambuka endleleni engililaya yona lamuhla at  , ukulandela abanye onkulunkulu elingabazanga au  . 29Kuzakuthi lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho esekungenisile elizweni oya kulo ukudla ilifa lalo, uzabeka isibusiso phezu kwentaba yeGerizimi, lesiqalekiso phezu kwentaba yeEbhali av  . 30Angithi zona ziphetsheya kweJordani emva kwendlela yekutshoneni kwelanga, elizweni lamaKhanani ahlala emagcekeni maqondana leGiligali, eduze lezihlahla zamaokhi aw  * zeMore ax  ? 31Ngoba lizachapha iJordani ukuze lingene lidle ilifa lelizwe i Nkosi uNkulunkulu wenu elinika lona. Lizakudla ilifa lalo, lihlale kilo ay  , 32ligcine ukwenza zonke izimiso lezahlulelo engizibeka phambi kwenu lamuhla az  .

Copyright information for Ndebele