a6.1.
b4.10. 1 Kho. 8.40.
c1 Kho. 14.23. 2 Kho. 16.4. 17.10. Jer. 3.6.
dEks. 23.24.
e7.5.
f12.31.
g12.11,14,18,21,26. Dute. 14.23,24,25. 15.20. 16.2,6,7,11,15,16. 17.8. 18.6. 26.2. 31.11. Josh. 9.27. 1 Kho. 8.29. 2 Lan. 7.12. Hlab. 78.68. Josh. 18.1.
h12.11,17. Dute. 14.22,23.
i14.23. 15.19,20.
j12.18. Dute. 14.26.
k12.12,18. Levi 23.40. Dute. 14.26. 16.11,14,15. 26.11. 27.7.
l12.18. Dute. 15.10. 23.20. 28.8,20.
mHlu. 17.6. 21.25.
n11.31.
o12.5.
p12.7.
qNani 18.20.
rLevi 17.4.
s12.5,6.
t12.21.
u12.22.
v14.5. 15.22. 1 Kho. 4.23.
wLevi 3.17.
x12.11,12. Dute. 14.23.
y12.18. Dute. 15.10. 23.20. 28.8,20.
z14.27.
aaEks. 34.24. Dute. 19.8. Gen. 28.14. Dute. 11.24. 19.9.
ab12.15.
ac12.15.
ad12.15.
ae12.16.
afGen. 9.4.
ag4.40. Tshu. 8.12. Isa. 3.10.
ahEks. 15.26. Dute. 13.18. 1 Kho. 11.38.
aiNani 5.9,10. 18.19.
aj1 Sam. 1.21.
akLevi 1.5,9,13. 17.11.
al12.25.
am19.1
an7.16.
ao12.4; Levi 18.3,25,26,30. 2 Kho. 17.15.
ap18.21

Deuteronomy 12

Ukukhonza i Nkosi kumele kube sendaweni eyodwa

1 Lezi yizimiso lezahlulelo elizagcina ukuzenza elizweni i Nkosi, uNkulunkulu waboyihlo, ekunika lona ukuthi udle ilifa lalo a  , zonke izinsuku eliphila ngazo emhlabeni b  . 2Lizadiliza lokudiliza zonke indawo lapho izizwe elizazixotsha elifeni lazo ezazikhonzela khona onkulunkulu bazo, entabeni eziphakemeyo lemaqaqeni langaphansi kwaso sonke isihlahla esiluhlaza c  ; 3lizadiliza amalathi azo, libulale insika zazo eziyizithombe, litshise izixuku zazo ngomlilo d  , liqumele phansi izithombe ezibaziweyo zabonkulunkulu bazo, lichithe ibizo lazo kuleyondawo e  . 4Lingenzi njalo e Nkosini uNkulunkulu wenu f  .

5Kodwa endaweni i Nkosi uNkulunkulu wenu ezayikhetha phakathi kwazo zonke izizwe zenu ukubeka ibizo layo khona, lizadinga kundawo yayo yokuhlala; njalo uzakuya khona g  , 6lilethe khona iminikelo yenu yokutshiswa, lemihlatshelo yenu, lengxenye yetshumi yenu, lomnikelo wokuphakanyiswa wesandla senu, lezithembiso zenu, leminikelo yenu yesihle h  , lamazibulo enkomo zenu lawezimvu zenu i  ; 7lidle khona phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wenu j  , lithokoze k  ngakho konke elibeke isandla senu kukho, lina labendlu yenu, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekubusise ngakho l  . 8Kaliyikwenza njengakho konke esikwenzayo lapha lamuhla, ngulowo lalowo loba yikuphi okulungileyo emehlweni akhe m  . 9Ngoba kalikafiki ekuphumuleni lelifeni, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona. 10Lapho selichaphile iJordani, selihlezi elizweni i Nkosi uNkulunkulu wenu elinika lona libe yilifa lenu, isiliphumuzile ezitheni zenu zonke inhlangothi zonke, selihlezi livikelekile n  , 11khona kuzakuba lendawo i Nkosi uNkulunkulu wenu ezayikhetha ukwenza ibizo layo lihlale lapho o  ; lizaletha lapho konke engililaya khona, iminikelo yenu yokutshiswa, lemihlatshelo yenu, lengxenye yetshumi yenu, lomnikelo wokuphakanyiswa wesandla senu, lezithembiso zenu zonke ezikhethekileyo elizazithembisa e Nkosini. 12Njalo lizathaba phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wenu, lina lamadodana enu lamadodakazi enu, lenceku zenu lencekukazi zenu, lomLevi ophakathi kwamasango enu p  , ngoba engelasabelo lelifa lani q  . 13Ziqaphele ukuthi unganikeli iminikelo yakho yokutshiswa kuyo yonke indawo oyibonayo r  ; 14kodwa endaweni i Nkosi ezayikhetha kwesinye sezizwe zakho, lapho uzanikela iminikelo yakho yokutshiswa, lalapho uzakwenza konke engikulaya khona s  . 15Kanti ungahlaba udle inyama, phakathi kwawo wonke amasango akho, njengaso sonke isifiso somphefumulo wakho, njengokwesibusiso se Nkosi uNkulunkulu wakho, ekunike sona t  ; ongahlambulukanga lohlambulukileyo angakudla u  , njengomziki lanjengendluzele v  . 16Kuphela lingadli igazi; lizalichithela emhlabathini njengamanzi w  .

17Awulakudlela emasangweni akho ingxenye yetshumi yamabele akho leyewayini lakho elitsha, leyamafutha akho, loba amazibulo enkomo zakho lawezimvu zakho, loba yikuphi kwesithembiso sakho osithembisileyo, loba iminikelo yakho yesihle, loba umnikelo wokuphakanyiswa wesandla sakho. 18Kodwa phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho uzadlela lokho endaweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha, wena lendodana yakho lendodakazi yakho, lenceku yakho lencekukazi yakho, lomLevi ophakathi kwamasango akho; njalo uzathaba phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho x  kukho konke obeka isandla sakho kukho y  . 19Ziqaphele ukuthi ungamkhohlwa umLevi zonke izinsuku zakho elizweni lakho z  .

20Lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho iqhelisa umngcele wakho, njengokukhuluma kwayo kuwe, njalo uzakuthi: Ngizakudla inyama, ngoba umphefumulo wakho ukhanuka ukudla inyama aa  ; njengokwesifiso sonke somphefumulo wakho uzakudla inyama ab  . 21Uba indawo i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha ukubeka ibizo layo khona ikhatshana lawe, uzahlaba enkomeni zakho loba ezimvini zakho i Nkosi ekunike zona, njengokukulaya kwami, uzakudlela phakathi kwamasango akho, njengokwesifiso sonke somphefumulo wakho ac  . 22Ngitsho, njengalokhu kudliwa umziki lendluzele, ngokunjalo uzazidla; ongahlambulukanga lohlambulukileyo angazidla ngokufananayo ad  . 23Kuphela qaphela ukuthi ungadli igazi ae  , ngoba igazi liyimpilo; ngakho kawuyikudla impilo kanye lenyama af  . 24Ungalidli, uzalichithela emhlabathini njengamanzi. 25Ungalidli, ukuze kukulungele labantwana bakho emva kwakho ag  , lapho usenza okulungileyo emehlweni e Nkosi ah  . 26Kuphela izinto ezingcwele olazo ai  , lezithembiso zakho, uzazithatha, uye endaweni i Nkosi ezayikhetha aj  . 27Unikele iminikelo yakho yokutshiswa, inyama legazi, phezu kwelathi le Nkosi uNkulunkulu wakho. Legazi lemihlatshelo yakho lizathululelwa phezu kwelathi le Nkosi uNkulunkulu wakho, lenyama ungayidla ak  . 28Qaphela uzwe wonke amazwi la engikulaya wona, ukuze kukulungele labantwana bakho emva kwakho kuze kube nininini, lapho usenza okulungileyo lokuqondileyo emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakho al  .

Isixwayiso ngokukhonza abanye onkulunkulu

29Lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho izaquma izizwe zisuke phambi kwakho lapho oya khona ukudla ilifa lazo, lapho usudle ilifa lazo wahlala elizweni lazo am  , 30ziqaphele ukuthi ungathiywa uzilandele, emva kokuchithwa kwazo phambi kwakho, lokuthi ungabuzi ngonkulunkulu bazo usithi: Izizwe lezi zazikhonza njani onkulunkulu bazo? Lami ngizakwenza njalo an  . 31Kawuyikwenza njalo e Nkosini uNkulunkulu wakho; ngoba konke okunengekayo e Nkosini, ekuzondayo, zikwenzile kubonkulunkulu bazo ao  ; ngoba ngitsho amadodana azo lamadodakazi azo zibatshisile ngomlilo kubonkulunkulu bazo. 32Yonke into engililaya ngayo, qaphelani ukuyenza; ungengezeleli kuyo, futhi ungaphunguli kuyo ap  .

Copyright information for Ndebele