aZek. 10.2.
bMat. 7.22,23. 24.24. 2 Thes. 2.9,11. Isam. 13.14.
c18.22. Jer. 28.9.
d8.2.
e2 Kho. 23.3. 2 Lan. 34.31.
f10.20.
g18.20. Jer. 14.15. Zek. 13.3.
h13.5,10. 2 Kho. 17.21.
i17.7,12. 19.19. 21.21. 22.21,22,24. 24.7. 1 Kor. 5.13.
j17.2.
k28.54,56. Mika 7.5.
l1 Sam. 18.1,3. 20.17.
m6.14.
nZaga 1.10.
o7.16.
p17.7.
q17.5.
r13.5,10; 2 Kho.17.21.
s17.13. 19.20.
tJosh. 22.11.
u17.4. 19.18.
vEks. 22.20. Josh. 6.17,21.
wJosh. 6.24.
xJosh. 8.28. Jer. 49.2.
yJosh. 7.26.
zGen. 22.16,17. Gen. 50.24.
aa12.25,28.

Deuteronomy 13

1Uba kuvela phakathi kwakho umprofethi kumbe umphuphi wamaphupho a  , akunike isibonakaliso loba isimangaliso b  , 2lesibonakaliso loba isimangaliso akhulume ngaso kuwe senzakale, esithi: Asilandele abanye onkulunkulu ongabazanga, sibakhonze c  ; 3ungalaleli amazwi alowomprofethi loba lowomphuphi wamaphupho; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu iyalilinga ukuze yazi ukuthi liyayithanda yini i Nkosi uNkulunkulu wenu ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke d  . 4I Nkosi uNkulunkulu wenu lizayilandela, yona liyesabe, imithetho yayo liyigcine, ilizwi layo lililalele, yona liyikhonze e  , kuyo linamathele f  . 5Lalowomprofethi loba lowomphuphi wamaphupho kabulawe, ngoba ukhulume ukuhlamukela i Nkosi uNkulunkulu wenu, eyalikhupha elizweni leGibhithe, yakuhlenga endlini yobugqili g  , ukukufuqa uphambuke endleleni i Nkosi uNkulunkulu wakho eyakulaya ukuhamba ngayo h  . Ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho i  .

6Uba umfowenu, indodana kanyoko, loba indodana yakho, loba indodakazi yakho j  , loba umfazi wesifuba sakho, kumbe umngane wakho k  onjengomphefumulo wakho, ekuyenga ensitha esithi: Asihambe, siyekhonza abanye onkulunkulu, ongabazanga, wena laboyihlo l  , 7babonkulunkulu babantu abalizingelezeleyo, abaseduze lawe loba abakhatshana lawe, kusukela komunye umkhawulo womhlaba kuze kufike komunye umkhawulo womhlaba m  , 8ungamvumeli, ungamlaleli n  , futhi ilihlo lakho lingamhawukeli, njalo ungamyekeli, ungamfihli o  , 9kodwa umbulale lokumbulala; isandla sakho sizakuba ngesokuqala phezu kwakhe ukumbulala, lemva kwalokho isandla sabantu bonke p  . 10Njalo mkhande ngamatshe aze afe q  , ngoba ubedinga ukukufuqa uphambuke e Nkosini uNkulunkulu wakho, eyakukhupha elizweni leGibhithe, endlini yobugqili r  . 11LoIsrayeli wonke uzakuzwa, esabe, angabe esenza ububi obunjengalobo phakathi kwakho s  .

12Uba usizwa komunye wemizi yakho, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika yona, ukuthi uhlale khona, kuthiwa t  : 13Kuphumile amadoda, abantwana bakaBheliyali, phakathi kwakho, afuqa aphambula abakhileyo bomuzi wawo esithi: Asihambe siyekhonza abanye onkulunkulu elingabazanga; 14khona uzabuza, uhlolisise, udingisise; khangela, uba kuliqiniso, leyonto iqinisekile, lesisinengiso senziwe phakathi kwakho u  , 15uzatshaya lokubatshaya abakhileyo balowomuzi ngobukhali benkemba, uwutshabalalise, lakho konke okukuwo lezifuyo zawo, ngobukhali benkemba v  . 16Uzabuthela yonke impango yawo phakathi komdanga wawo, utshise ngomlilo umuzi lempango yawo yonke uphele du, e Nkosini uNkulunkulu wakho w  ; njalo uzakuba yinqumbi phakade, awuyikwakhiwa futhi x  . 17Kunganamatheli lutho kwalokho okuqalekisiweyo esandleni sakho, ukuze i Nkosi iphenduke ekuvutheni kwentukuthelo yayo, ikuphe umusa, ibe lobubele kuwe, ikwandise y  , njengalokhu yafunga kuboyihlo z  , 18uba ulalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho, ukugcina yonke imithetho yayo engikulaya yona lamuhla, ukwenza okulungileyo emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakho aa  .

Copyright information for Ndebele