aZek. 10.2.
bMat. 7.22,23. 24.24. 2 Thes. 2.9,11. Isam. 13.14.
c18.22. Jer. 28.9.
d8.2.
e2 Kho. 23.3. 2 Lan. 34.31.
f10.20.
g18.20. Jer. 14.15. Zek. 13.3.
h13.5,10. 2 Kho. 17.21.
i17.7,12. 19.19. 21.21. 22.21,22,24. 24.7. 1 Kor. 5.13.
j17.2.
k28.54,56. Mika 7.5.
l1 Sam. 18.1,3. 20.17.
m6.14.
nZaga 1.10.
o7.16.
p17.7.
q17.5.
r13.5,10; 2 Kho.17.21.
s17.13. 19.20.
tJosh. 22.11.
u17.4. 19.18.
vEks. 22.20. Josh. 6.17,21.
wJosh. 6.24.
xJosh. 8.28. Jer. 49.2.
yJosh. 7.26.
zGen. 22.16,17. Gen. 50.24.
aa12.25,28.

Deuteronomy 13

Uba kuvela phakathi kwakho umprofethi kumbe umphuphi wamaphupho a , akunike isibonakaliso loba isimangaliso b , lesibonakaliso loba isimangaliso akhulume ngaso kuwe senzakale, esithi: Asilandele abanye onkulunkulu ongabazanga, sibakhonze c ; ungalaleli amazwi alowomprofethi loba lowomphuphi wamaphupho; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu iyalilinga ukuze yazi ukuthi liyayithanda yini i Nkosi uNkulunkulu wenu ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke d . I Nkosi uNkulunkulu wenu lizayilandela, yona liyesabe, imithetho yayo liyigcine, ilizwi layo lililalele, yona liyikhonze e , kuyo linamathele f . Lalowomprofethi loba lowomphuphi wamaphupho kabulawe, ngoba ukhulume ukuhlamukela i Nkosi uNkulunkulu wenu, eyalikhupha elizweni leGibhithe, yakuhlenga endlini yobugqili g , ukukufuqa uphambuke endleleni i Nkosi uNkulunkulu wakho eyakulaya ukuhamba ngayo h . Ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho i .

Uba umfowenu, indodana kanyoko, loba indodana yakho, loba indodakazi yakho j , loba umfazi wesifuba sakho, kumbe umngane wakho k  onjengomphefumulo wakho, ekuyenga ensitha esithi: Asihambe, siyekhonza abanye onkulunkulu, ongabazanga, wena laboyihlo l , babonkulunkulu babantu abalizingelezeleyo, abaseduze lawe loba abakhatshana lawe, kusukela komunye umkhawulo womhlaba kuze kufike komunye umkhawulo womhlaba m , ungamvumeli, ungamlaleli n , futhi ilihlo lakho lingamhawukeli, njalo ungamyekeli, ungamfihli o , kodwa umbulale lokumbulala; isandla sakho sizakuba ngesokuqala phezu kwakhe ukumbulala, lemva kwalokho isandla sabantu bonke p . 10 Njalo mkhande ngamatshe aze afe q , ngoba ubedinga ukukufuqa uphambuke e Nkosini uNkulunkulu wakho, eyakukhupha elizweni leGibhithe, endlini yobugqili r . 11 LoIsrayeli wonke uzakuzwa, esabe, angabe esenza ububi obunjengalobo phakathi kwakho s .

12 Uba usizwa komunye wemizi yakho, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika yona, ukuthi uhlale khona, kuthiwa t : 13 Kuphumile amadoda, abantwana bakaBheliyali, phakathi kwakho, afuqa aphambula abakhileyo bomuzi wawo esithi: Asihambe siyekhonza abanye onkulunkulu elingabazanga; 14 khona uzabuza, uhlolisise, udingisise; khangela, uba kuliqiniso, leyonto iqinisekile, lesisinengiso senziwe phakathi kwakho u , 15 uzatshaya lokubatshaya abakhileyo balowomuzi ngobukhali benkemba, uwutshabalalise, lakho konke okukuwo lezifuyo zawo, ngobukhali benkemba v . 16 Uzabuthela yonke impango yawo phakathi komdanga wawo, utshise ngomlilo umuzi lempango yawo yonke uphele du, e Nkosini uNkulunkulu wakho w ; njalo uzakuba yinqumbi phakade, awuyikwakhiwa futhi x . 17 Kunganamatheli lutho kwalokho okuqalekisiweyo esandleni sakho, ukuze i Nkosi iphenduke ekuvutheni kwentukuthelo yayo, ikuphe umusa, ibe lobubele kuwe, ikwandise y , njengalokhu yafunga kuboyihlo z , 18 uba ulalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho, ukugcina yonke imithetho yayo engikulaya yona lamuhla, ukwenza okulungileyo emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakho aa .

Copyright information for Ndebele