aHos. 1.10. Joha. 1.12. Roma 8.16. 9.8,26. Gal. 3.26. 1 Joha. 3.1.
b1 Kho. 18.28, Jer. 16.6. 41.5. 47.5. 1 Thes. 4.13.
cLevi 19.28.
dEks. 19.6.
e1 Pet. 2.9.
fIsa. 65.4. Hez. 4.14. Seb. 10.13,14.
g14.20. Levi 11.2-23.
h1 Kho. 4.23.
i1 Kho. 4.23.
j1 Kho. 4.23.
kIsa. 51.20.
lLevi 11.26.
mLevi 11.14.
nIsa. 34.15.
oIsa. 34.15.
pLevi 11.21.
qLevi 17.15.
r14.2.
sEks. 23.19.
t12.6,11,17. Nani 18.21.
u14.26. Dute. 12.7,17,18. 12.5.
v12.6.
w12.21.
x2 Kho. 5.23. 12.10.
y12.7.
z12.19.
aa14.29; Nani 18.20.
ab26.12. Amos 4.4.
ac26.12. Amos 4.4.
ad14.29. Nani 18.20.
ae15.10. 24.19. Hlab. 41.1. Zaga 14.21. 19.17. 22.9. Mal. 3.10.

Deuteronomy 14

Izinto ezithile ezingafanele ukwenziwa emngcwabeni

1 Lingabantwana be Nkosi uNkulunkulu wenu a  . Kaliyikuzisika b  , lingenzi impabanga phakathi laphakathi kwamehlo enu ngenxa yabafileyo c  . 2Ngoba uyisizwe esingcwele e Nkosini uNkulunkulu wakho; le Nkosi ikukhethile d  ukuthi ube yisizwe esikhethekileyo kuyo, ngaphezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba e  .

Inyamazana ezihlambulukileyo lezingahlambulukanga

3Ungadli loba yikuphi okunengekayo f  . 4Yilezi inyamazana elingazidla: Inkabi, imvu, lezinyane lembuzi g  , 5indluzele h  , lomziki i  , lomziki olempondo ezilembaxambaxa j  , lembuzi yeganga, lomtshwayeli, lenkabi yeganga, legogo k  , 6layo yonke inyamazana edabula isondo, edabula okudabukileyo kube zinklagu ezimbili, eyetshisayo phakathi kwezinyamazana; leyo lingayidla. 7Kodwa lezi kaliyikuzidla kuzo ezetshisayo, lakuzo ezidabula isondo elidabukileyo: Ikamela lomvundla lembila, ngoba ziyetshisa kodwa kazidabulanga isondo; zingcolile kini. 8Lengulube, ngoba idabula isondo kodwa kayetshisi; ingcolile kini. Lingadli okwenyama yazo, lingathinti izidumbu zazo l  .

9Lezi lingazidla kuzo zonke ezisemanzini: Zonke ezilempiko lamaxolo lingazidla. 10Kodwa loba yikuphi okungelampiko lamaxolo lingakudli; kungcolile kini.

11Zonke inyoni ezihlambulukileyo lingazidla. 12Kodwa yilezi elingayikudla kuzo: Ukhozi lelinqe lengqungqulu edla inhlanzi, 13lomzwazwa, lohelwane m  , lelinqe ngohlobo lwalo n  , 14lalo lonke iwabayi ngohlobo lwalo, 15lesikhova, lomandukulo, lenkanku, lokhozi ngohlobo lwalo, 16isikhova esincinyane, lesikhova esikhulu, lesikhova esimhlophe, 17lewunkwe, lelinqe elikhulu, letshayamanzi, 18lengabuzane, lehemu ngohlobo lwalo, lemvenduna, lolulwane. 19Lazo zonke izibungu ezilempiko zingcolile kini o  ; kazingadliwa p  . 20Zonke izinyoni ezihlambulukileyo lingazidla.

21Lingabokudla langcuba; ungayinika owemzini ophakathi kwamasango akho ukuthi ayidle, loba uyithengise kowezizwe q  ; ngoba uyisizwe esingcwele e Nkosini uNkulunkulu wakho r  . Ungapheki izinyane lembuzi ngochago lukanina s  .

Umthetho omayelana lengxenye yetshumi

22Uzanikela ngoqotho ingxenye yetshumi yesithelo sonke senhlanyelo yakho, insimu ekuthelayo iminyaka ngeminyaka t  . 23Njalo uzakudla phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho, endaweni ezayikhetha ukuthi ibeke ibizo layo khona, ingxenye yetshumi yamabele akho, eyewayini lakho elitsha, leyamafutha akho u  , lamazibulo enkomo zakho lawezimvu zakho, ukuze ufunde ukuyesaba i Nkosi uNkulunkulu wakho insuku zonke v  . 24Uba-ke indlela inde kakhulu kuwe, uze wehluleke ukukuthwala, ngoba ikhatshana kakhulu lawe indawo i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha ukuthi ibeke ibizo layo khona, lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusisile w  , 25uzakuguqula-ke kube yimali, ubophele imali esandleni sakho, uye endaweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha x  , 26uthenge ngaleyomali loba kuyini umphefumulo wakho okufisayo, izinkabi loba izimvu loba iwayini loba okunathwayo okulamandla, loba kuyini umphefumulo wakho okufisayo; udle khona phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho, uthabe wena lendlu yakho y  . 27LomLevi ophakathi kwamasango akho, ungamdeli z  , ngoba kalasabelo lelifa kanye lawe aa  .

28Ekupheleni kweminyaka emithathu uzakhupha yonke ingxenye yetshumi yezithelo zakho ngalowomnyaka, uyigcine phakathi kwamasango akho ab  . 29LomLevi ac  , lokhu engelasabelo lelifa kanye lawe ad  , lowemzini, lentandane, lomfelokazi, abaphakathi kwamasango akho, bazakuza, badle, basuthe, ukuze i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusise emsebenzini wonke wesandla sakho owenzayo ae  .

Copyright information for Ndebele