aHos. 1.10. Joha. 1.12. Roma 8.16. 9.8,26. Gal. 3.26. 1 Joha. 3.1.
b1 Kho. 18.28, Jer. 16.6. 41.5. 47.5. 1 Thes. 4.13.
cLevi 19.28.
dEks. 19.6.
e1 Pet. 2.9.
fIsa. 65.4. Hez. 4.14. Seb. 10.13,14.
g14.20. Levi 11.2-23.
h1 Kho. 4.23.
i1 Kho. 4.23.
j1 Kho. 4.23.
kIsa. 51.20.
lLevi 11.26.
mLevi 11.14.
nIsa. 34.15.
oIsa. 34.15.
pLevi 11.21.
qLevi 17.15.
r14.2.
sEks. 23.19.
t12.6,11,17. Nani 18.21.
u14.26. Dute. 12.7,17,18. 12.5.
v12.6.
w12.21.
x2 Kho. 5.23. 12.10.
y12.7.
z12.19.
aa14.29; Nani 18.20.
ab26.12. Amos 4.4.
ac26.12. Amos 4.4.
ad14.29. Nani 18.20.
ae15.10. 24.19. Hlab. 41.1. Zaga 14.21. 19.17. 22.9. Mal. 3.10.

Deuteronomy 14

Izinto ezithile ezingafanele ukwenziwa emngcwabeni

Lingabantwana be Nkosi uNkulunkulu wenu a . Kaliyikuzisika b , lingenzi impabanga phakathi laphakathi kwamehlo enu ngenxa yabafileyo c . Ngoba uyisizwe esingcwele e Nkosini uNkulunkulu wakho; le Nkosi ikukhethile d  ukuthi ube yisizwe esikhethekileyo kuyo, ngaphezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba e .

Inyamazana ezihlambulukileyo lezingahlambulukanga

Ungadli loba yikuphi okunengekayo f . Yilezi inyamazana elingazidla: Inkabi, imvu, lezinyane lembuzi g , indluzele h , lomziki i , lomziki olempondo ezilembaxambaxa j , lembuzi yeganga, lomtshwayeli, lenkabi yeganga, legogo k , layo yonke inyamazana edabula isondo, edabula okudabukileyo kube zinklagu ezimbili, eyetshisayo phakathi kwezinyamazana; leyo lingayidla. Kodwa lezi kaliyikuzidla kuzo ezetshisayo, lakuzo ezidabula isondo elidabukileyo: Ikamela lomvundla lembila, ngoba ziyetshisa kodwa kazidabulanga isondo; zingcolile kini. Lengulube, ngoba idabula isondo kodwa kayetshisi; ingcolile kini. Lingadli okwenyama yazo, lingathinti izidumbu zazo l .

Lezi lingazidla kuzo zonke ezisemanzini: Zonke ezilempiko lamaxolo lingazidla. 10 Kodwa loba yikuphi okungelampiko lamaxolo lingakudli; kungcolile kini.

11 Zonke inyoni ezihlambulukileyo lingazidla. 12 Kodwa yilezi elingayikudla kuzo: Ukhozi lelinqe lengqungqulu edla inhlanzi, 13 lomzwazwa, lohelwane m , lelinqe ngohlobo lwalo n , 14 lalo lonke iwabayi ngohlobo lwalo, 15 lesikhova, lomandukulo, lenkanku, lokhozi ngohlobo lwalo, 16 isikhova esincinyane, lesikhova esikhulu, lesikhova esimhlophe, 17 lewunkwe, lelinqe elikhulu, letshayamanzi, 18 lengabuzane, lehemu ngohlobo lwalo, lemvenduna, lolulwane. 19 Lazo zonke izibungu ezilempiko zingcolile kini o ; kazingadliwa p . 20 Zonke izinyoni ezihlambulukileyo lingazidla.

21 Lingabokudla langcuba; ungayinika owemzini ophakathi kwamasango akho ukuthi ayidle, loba uyithengise kowezizwe q ; ngoba uyisizwe esingcwele e Nkosini uNkulunkulu wakho r . Ungapheki izinyane lembuzi ngochago lukanina s .

Umthetho omayelana lengxenye yetshumi

22 Uzanikela ngoqotho ingxenye yetshumi yesithelo sonke senhlanyelo yakho, insimu ekuthelayo iminyaka ngeminyaka t . 23 Njalo uzakudla phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho, endaweni ezayikhetha ukuthi ibeke ibizo layo khona, ingxenye yetshumi yamabele akho, eyewayini lakho elitsha, leyamafutha akho u , lamazibulo enkomo zakho lawezimvu zakho, ukuze ufunde ukuyesaba i Nkosi uNkulunkulu wakho insuku zonke v . 24 Uba-ke indlela inde kakhulu kuwe, uze wehluleke ukukuthwala, ngoba ikhatshana kakhulu lawe indawo i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha ukuthi ibeke ibizo layo khona, lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusisile w , 25 uzakuguqula-ke kube yimali, ubophele imali esandleni sakho, uye endaweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha x , 26 uthenge ngaleyomali loba kuyini umphefumulo wakho okufisayo, izinkabi loba izimvu loba iwayini loba okunathwayo okulamandla, loba kuyini umphefumulo wakho okufisayo; udle khona phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho, uthabe wena lendlu yakho y . 27 LomLevi ophakathi kwamasango akho, ungamdeli z , ngoba kalasabelo lelifa kanye lawe aa .

28 Ekupheleni kweminyaka emithathu uzakhupha yonke ingxenye yetshumi yezithelo zakho ngalowomnyaka, uyigcine phakathi kwamasango akho ab . 29 LomLevi ac , lokhu engelasabelo lelifa kanye lawe ad , lowemzini, lentandane, lomfelokazi, abaphakathi kwamasango akho, bazakuza, badle, basuthe, ukuze i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusise emsebenzini wonke wesandla sakho owenzayo ae .

Copyright information for Ndebele