a14.9; 31.10; 14.12. Eks. 23.10,11. Levi 25.2-4.
b23.20.
c28.8.
d28.1.
e28.12,44.
f28.13; Zaga 22.7.
g2.30; 1 Joha. 3.17.
hLevi 25.35. Mat. 5.42. Luka 6.34,35.
i28.54,56. Zaga 23.6.; 28.22. Mat. 20.15.
j24.15.
kMat. 25.41,42.
l2 Kor. 9.7.
m14.29.
n12.7.
oMat. 26.11. Mark. 14.7. Joha. 12.8.
p15.8.
qEks. 21.2. Jer. 34.14. Levi 25.39-41.
r8.18.
s5.15.
tEks. 21.5,6.
uIsa. 16.14. 21.16.
vEks. 13.2.
wLevi 25.39.
x12.5,6.
yLevi 22.20.
z12.15.
aaLevi 3.17.

Deuteronomy 15

Umnyaka wokuyekela imilandu

1 Ekupheleni kweminyaka yonke eyisikhombisa uzakwenza inkululeko a  . 2Njalo le yindlela yenkululeko: Wonke umkweledisi oweboleka umakhelwane wakhe uzakhulula isikwelede; kayikusibamba ngamandla kumakhelwane

wakhe kumbe kumfowabo, ngoba kumenyezelwe inkululeko e Nkosini.
3Kowezizweni uzasibamba ngamandla; kodwa lokho okwakho okukumfowenu isandla sakho sizakukhulula b  . 4Kuphela, ngoba kakuyikuba lomyanga phakathi kwakho, ngoba i Nkosi izakubusisa lokukubusisa elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona ukuthi libe yilifa ukudla ilifa lalo c  , 5kuphela uba ulalela lokulalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho, ugcine ukuyenza limithetho yonke engikulaya yona lamuhla d  . 6Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho izakubusisa njengokukhuluma kwayo kuwe. Njalo uzakweboleka izizwe ezinengi, kodwa wena kawuyikweboleka kuzo e  ; uzabusa izizwe ezinengi, kodwa wena kaziyikukubusa f  .

7Uba kukhona phakathi kwakho umyanga ongomunye wabafowenu, kwelinye lamasango akho, elizweni lakho, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona, ungenzi lukhuni inhliziyo yakho, ungamvaleli umfowenu ongumyanga isandla sakho g  , 8kodwa uzamvulela lokumvulela isandla sakho, umeboleke lokumeboleka okwanela ukuswela kwakhe, lokho akuswelayo h  . 9Ziqaphele hlezi kube khona ilizwi enhliziyweni yakho embi lisithi: Umnyaka wesikhombisa, umnyaka wenkululeko useduze; lelihlo lakho libe libi limelane lomfowenu ongumyanga, ukuze ungamniki i  , abesekhala ngawe e Nkosini j  , njalo kube yisono kuwe k  . 10Umnike lokumnika, lenhliziyo yakho ingadani nxa umnika l  ; ngoba ngenxa yalinto i Nkosi uNkulunkulu wakho izakubusisa emsebenzini wonke wakho m  lakukho konke obeka kukho isandla sakho n  . 11Ngoba umyanga kayikuphela phakathi kwelizwe o  . Ngakho ngiyakulaya ngithi: Uzamvulela kakhulu isandla sakho umfowenu, umyanga wakho, loswelayo wakho, elizweni lakho p  .

Ukuphathwa kwezigqili

12Uba umfowenu, umHebheru loba umHebherukazi, ethengiswa kuwe, akusebenzele iminyaka eyisithupha, ngakho ngomnyaka wesikhombisa uzamyekela ukuthi ahambe ekhululekile asuke kuwe q  . 13Lalapho umyekela ukuthi ahambe ekhululekile esuka kuwe, ungamyekeli ukuthi ahambe engaphathanga lutho; 14uzamnakekela lokumnakekela ezimvini zakho, lokwebala lokubhulela lakho, lokwesikhamelo sakho sewayini; kulokho i Nkosi uNkulunkulu wakho ekubusise ngakho uzamupha r  . 15Njalo uzakhumbula ukuthi wawuyisigqili elizweni leGibhithe, lokuthi i Nkosi uNkulunkulu wakho yakuhlenga. Ngalokho ngiyakulaya linto lamuhla s  . 16Kodwa kuzakuthi, uba esithi kuwe: Kangiyikusuka kuwe, ngoba ethanda wena lendlu yakho, ngoba kulungile kuye elawe t  , 17uzathatha usungulo, ubhobozele indlebe yakhe ngalo esivalweni, ukuze abe yisigqili sakho laphakade. Lakuso isigqilikazi sakho wenze njalo. 18Kakungabi lukhuni emehlweni akho nxa umyekela ehamba ekhululekile kuwe; ngoba ngokuphindwe kabili kweholo lesiqatshwa ukusebenzele iminyaka eyisithupha. Ngakho i Nkosi uNkulunkulu wakho izakubusisa kukho konke okwenzayo u  .

Amazibulo ezifuyo

19Wonke amazibulo azazalwa enkomeni zakho lezimvini zakho, amaduna, uzawangcwelisela i Nkosi uNkulunkulu wakho v  ; kawuyikusebenza ngezibulo lejongosi lakho, futhi kawuyikugunda izibulo lezimvu zakho w  . 20Phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho uzalidla, umnyaka ngomnyaka, endaweni i Nkosi ezayikhetha, wena lendlu yakho x  . 21Kodwa uba kulesici kulo, liqhula, loba liyisiphofu, loba lilasiphi isici esibi, ungalihlabeli i Nkosi uNkulunkulu wakho y  . 22Uzalidla phakathi kwamasango akho, ongahlambulukanga lohlambulukileyo bazalidla bendawonye, njengomziki lanjengendluzele z  . 23Kuphela igazi lalo ungalidli; ulichithele emhlabathini njengamanzi aa  .

Copyright information for Ndebele