a16.8, Eks. 12.2-39. Levi 23.4.
bEks. 13.4; 34.18.
cNani 28.19.
d12.5.
eEks. 12.11. Isa. 52.12.
f13.7.
gEks. 34.25.
hEks. 12.6.
i2 Lan. 35.13.
j16.3,4. Eks. 12.16. 13.6.
kLevi 23.8.
lEks. 23.16. 34.22. Levi 23.15. Nani 28.26. Seb. 2.1.
m23.25.
n16.17. 1 Kor. 16.2.
o12.7,12,18; 14.26; 16.14.
p5.15.
qEks. 23.16. Levi 23.34.
r16.11. Neh. 8.9-12.
sLevi 23.39.
tEks. 23.14,17. 34.23.
uEks. 23.14,15.
v16.10.
w1.16. 2 Lan. 19.5,8.
x20.5,8,9. 29.10. 31.28. 1 Lan. 23.4. 26.29. Nani 11.16. Josh. 1.10.
yEks. 23.2,6. 24.17. Levi 19.15.
z1.17.
aaEks. 23.8. Tshu.7.7.
ab1 Kho. 14.15. 16.33. 2 Kho. 13.6. 17.16. 21.3. 2 Lan. 33.3. Eks. 34.13.
ac1 Kho. 14.15. 16.33. 2 Kho. 13.6. 17.16. 21.3. 2 Lan. 33.3. Eks. 34.13.

Deuteronomy 16

Imikhosi emithathu emikhulu

1 Gcina inyanga kaAbhibhi, wenzele i Nkosi uNkulunkulu wakho iphasika a  , ngoba ngenyanga kaAbhibhi i Nkosi uNkulunkulu wakho yakukhupha eGibhithe ebusuku b  . 2Ngakho uzahlabela i Nkosi uNkulunkulu wakho iphasika, lezimvu lenkomo c  , endaweni i Nkosi ezayikhetha ukuthi ibeke ibizo layo khona d  . 3Ungadli lalo isinkwa esilemvubelo. Insuku eziyisikhombisa uzakudla lalo isinkwa esingelamvubelo, isinkwa senhlupheko, ngoba waphuma elizweni leGibhithe ngokuphangisa, ukuze ukhumbule usuku lokuphuma kwakho elizweni leGibhithe zonke izinsuku zempilo yakho e  . 4Njalo kakungabonwa kuwe imvubelo emingceleni yonke yakho insuku eziyisikhombisa; futhi okwenyama oyihlaba kusihlwa f  ngosuku lokuqala kakungalali ubusuku bonke kuze kuse g  . 5Awulakuhlaba iphasika phakathi kwaloba yiliphi lamasango akho, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika wona, 6kodwa endaweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha ukuhlalisa ibizo layo khona, lapho uzahlabela iphasika kusihlwa, ekutshoneni kwelanga, ngesikhathi esimisiweyo sokuphuma kwakho eGibhithe h  . 7Njalo uzalipheka, ulidlele endaweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha. Lekuseni uzaphenduka uye emathenteni akho i  . 8Insuku eziyisithupha uzakudla isinkwa esingelamvubelo j  ; langosuku lwesikhombisa kube lomhlangano onzulu e Nkosini uNkulunkulu wakho; ungenzi umsebenzi k  .

9Uzazibalela amaviki ayisikhombisa l  . Kusukela beqalisa ngesikela emabeleni m  amileyo uzaqala ukubala amaviki ayisikhombisa. 10Khona uzagcinela i Nkosi uNkulunkulu wakho umkhosi wamaviki, umnikelo wesihle wesandla sakho, ozawunikela, njengalokhu i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusisile n  . 11Njalo uzathokoza phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho, wena lendodana yakho lendodakazi yakho, lenceku yakho lencekukazi yakho, lomLevi ophakathi kwamasango akho, lowezizweni, lentandane, lomfelokazi, abaphakathi kwakho, endaweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha ukuhlalisa ibizo layo khona o  . 12Uzakhumbula-ke ukuthi wawuyisigqili eGibhithe. Njalo uzagcina njalo wenze lezizimiso p  .

13Umkhosi wamadumba uzazigcinela wona insuku eziyisikhombisa, ekubutheleni kwakho ebaleni lakho lokubhulela lesikhamelweni sakho sewayini q  . 14Njalo uzathaba emkhosini wakho, wena lendodana yakho lendodakazi yakho, lenceku yakho lencekukazi yakho, lomLevi, lowezizweni, lentandane, lomfelokazi, abaphakathi kwamasango akho r  . 15Insuku eziyisikhombisa uzayigcinela i Nkosi uNkulunkulu wakho umkhosi, endaweni i Nkosi ezayikhetha; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho izakubusisa kuzo zonke izithelo zakho lemsebenzini wonke wezandla zakho. Ngakho uzathokoza ngoqotho s  .

16Kathathu ngomnyaka wonke owesilisa wakho uzabonakala phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho endaweni ezayikhetha, ngomkhosi wesinkwa esingelamvubelo, langomkhosi wamaviki, langomkhosi wamadumba t  . Njalo kayikubonakala phambi kwe Nkosi engaphathanga lutho u  ; 17ngulowo lalowo ngokwesipho sesandla sakhe, njengesibusiso se Nkosi uNkulunkulu wakho, ekunike sona v  .

Abahluleli lomsebenzi wabo

18Abahluleli w  lezinduna uzazibekela bona emasangweni akho wonke, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika wona, phakathi kwezizwe zakho, ukuthi bahlulele abantu ngesahlulelo esilungileyo x  . 19Ungaphambuli isahlulelo y  , ungakhangeli ubuso z  , ungemukeli isipho, ngoba isipho siphumputhekisa amehlo abahlakaniphileyo, siphambula amazwi abalungileyo aa  . 20Ukulunga, ukulunga uzakunxwanela, ukuze uphile, udle ilifa lelizwe i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona.

21Ungazihlanyeleli isixuku saloba yisiphi isihlahla eduze kwelathi le Nkosi uNkulunkulu wakho ab  , ozazenzela lona ac  . 22Njalo ungazimiseli insika eyisithombe, i Nkosi uNkulunkulu wakho eyizondayo.

Copyright information for Ndebele