aLevi 22.20.
b17.7. 13.6-14.
cJosh. 7.11,15. 23.16. Hlu. 2.20. 2 Kho. 18.12. Hos. 6.7. 8.1.
d4.19.
eJer. 7.31. 19.5. 32.35.
f13.14.
gLevi 24.14,16. Josh. 7.25.
hNani 35.30. Joha. 8.17.
i13.9; Seb. 7.58.
j17.12. 13.5.
k19.17. 21.5. 2 Lan. 19.8,10. Hlab. 122.5. Jer. 18.18. Hag. 2.11. Mal. 2.7.
l19.17. 21.5. 2 Lan. 19.8,10. Hlab. 122.5. Jer. 18.18. Hag. 2.11. Mal. 2.7.
m12.5.
n19.17. 21.5. 2 Lan. 19.8,10. Hlab. 122.5. Jer. 18.18. Hag. 2.11. Mal. 2.7.
o19.17. 21.5. 2 Lan. 19.8,10. Hlab. 122.5. Jer. 18.18. Hag. 2.11. Mal. 2.7.
pHez. 44.24.
q17.13. Dute. 1.43. 18.20,22. Ezra 10.8.
r10.8. 18.5,7.
s13.5.
t13.11.
u1 Sam. 8.5,19,20.
v1 Sam. 9.15. 10.24. 16.12. 1 Lan. 22.10.
wJer. 30.21.
x1 Kho. 4.26. 10.26,28. 2 Lan. 1.16. 9.28.
yIsa. 31.1. Hez. 17.15.
z28.68; Hos. 11.5; Eks. 13.17; Nani 14.3,4; Jer. 42.15-19.
aa1 Kho. 11.3,4.
ab2 Kho. 11.12.
ac31.9,26. 2 Kho. 22.8. 2 Lan. 34.14.
ad17.9. Dute. 18.1. 24.8. 27.9. Josh. 3.3. 8.33.
aeJosh. 1.8.
af4.10; 14.23.
ag5.32. 1 Kho. 15.5.
ah4.40.

Deuteronomy 17

Ungahlabeli i Nkosi uNkulunkulu wakho inkabi kumbe imvu okukuyo isici, loba yiyiphi into embi, ngoba kuyisinengiso e Nkosini uNkulunkulu wakho a . Uba kutholakala phakathi kwakho, loba phakathi kwaliphi lamasango akho, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika wona, owesilisa loba owesifazana owenza okubi emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakho b , ngokweqa isivumelwano sayo c , abesesiyakhonza abanye onkulunkulu, abakhothamele, loba ilanga kumbe inyanga, kumbe enye yebutho lamazulu d , engingakulayanga e , ube usukubikelwa, ukuzwe, uzakubuzisisa, khangela-ke, kuliqiniso, indaba iqinisekile, lesosinengiso senziwe koIsrayeli f , uzayikhupha leyondoda kumbe lowo owesifazana, abenze leyonto embi, emasangweni akho, leyondoda kumbe lowo owesifazana, ubakhande ngamatshe baze bafe g . Ngomlomo wabafakazi ababili loba wabafakazi abathathu ofanele ukufa uzabulawa; kayikubulawa ngomlomo womfakazi oyedwa h . Isandla sabafakazi sizakuba ngesokuqala phezu kwakhe ukumbulala, lemva kwalokho isandla sabo bonke abantu i . Ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho j .

Uba kulodaba olulukhuni kakhulu kuwe ekwahluleleni k , phakathi kwegazi legazi, phakathi kwesahlulelo lesahlulelo, laphakathi kokutshaya lokutshaya, indaba zokuphikisana emasangweni akho, khona uzasukuma l  uye endaweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha m , uze kubapristi abangamaLevi n  lakumahluleli ozakuba ekhona ngalezonsuku, uzabuza o ; babesebekutshela isinqumo sesahlulelo p . 10 Njalo uzakwenza njengokwesinqumo abazakutshela sona kuleyondawo i Nkosi ezayikhetha; njalo unanzelele ukwenza njengakho konke abazakufundisa khona. 11 Njengokomthetho abazakufundisa wona, lanjengokwesahlulelo abazakutshela sona, uzakwenza. Kawuyikuphambuka kusinqumo abazakutshela sona, uye ngakwesokunene kumbe ngakwesokhohlo. 12 Lendoda eyenza ngokuziqhenya ukuze ingalaleli umpristi q  omi ukukhonza khona i Nkosi uNkulunkulu wakho r , kumbe umahluleli, leyondoda izakufa. Ngalokhu uzakhupha ububi koIsrayeli s . 13 Njalo bonke abantu bazakuzwa, besabe, bangaphindi ukuziqhenya t .

Imilayezo ngenkosi

14 Lapho usufikile elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona ukuthi udle ilifa lalo, uhlale kilo, ubususithi: Ngizazimisela inkosi njengazo zonke izizwe ezingizingelezeleyo u ; 15 umbeke lokumbeka abe yinkosi phezu kwakho, yena i Nkosi uNkulunkulu wakho ezamkhetha v . Evela phakathi kwabafowenu umbeke abe yinkosi phezu kwakho w ; kawulakumbeka owezizweni phezu kwakho ongesumfowenu. 16 Kodwa angazandiseli amabhiza x , njalo angababuyiseli abantu eGibhithe ukuze andise amabhiza y , ngoba i Nkosi ithe kini: Kalisayikubuyela futhi ngaleyondlela z . 17 Futhi angazandiseli abafazi, ukuze inhliziyo yakhe ingaphambuki; njalo angazandiseli kakhulu isiliva legolide aa . 18 Kuzakuthi esehlala esihlalweni sobukhosi sombuso wakhe, uzazibhalela impinda yalumlayo egwalweni ab , okuvela kulokho okuphambi ac  kwabapristi abangamaLevi ad . 19 Njalo luzakuba laye, njalo abale kulo insuku zonke zempilo yakhe ae , ukuze afunde ukuyesaba i Nkosi uNkulunkulu wakhe, agcine wonke amazwi alumlayo lezimiso lezi, azenze af , 20 ukuze inhliziyo yakhe ingaziphakamisi phezu kwabafowabo, lokuze angaphambuki emthethweni aye ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo ag , ukuze elule izinsuku embusweni wakhe, yena labantwana bakhe, phakathi kukaIsrayeli ah .

Copyright information for Ndebele