aNani 18.20. Nani 26.62.
bNani 18.8,9. 1 Kor. 9.13.
cLevi 7.30-34.
dEks. 22.29. Nani 18.12.
e17.12.
fNani 35.2,3.
g12.15.
h12.5.
i17.12.
j1 Lan. 23.6. 2 Lan. 31.2.
k17.12.
l2 Lan. 31.4. Neh. 12.44,47. 13.10.
mLevi 18.26-30. 12.29-31.
nLevi 18.21.
o18.14. Nani 22.7. 23.23. Josh. 13.22; 1 Sam. 15.23; 28.8. 2 Kho. 17.17.
p18.14. Mika 5.12; Isa. 2.6; Levi 19.26.
qLevi 19.26. Nani 24.1.
rEks. 7.11. Isa. 47.9.
sHlab. 58.5. Isa. 47.9.
tLevi 20.27. Levi 19.31.
uLevi 20.27. Levi 19.31.
v1 Sam. 28.7.
wLevi 18.24,25. Dute. 9.4.
x18.14. Mika 5.12; Isa. 2.6; Levi 19.26.
y18.14. Nani 22.7. 23.23. Josh. 13.22; 1 Sam. 15.23; 28.8. 2 Kho. 17.17.
z18.18. Joha. 1.21,25,45. Seb. 3.22. 7.37.
aa9.10.
abEks. 20.19.
ac5.28.
ad18.15.
aeJer. 1.9. 5.14. Joha. 17.8.
afJoha. 4.25. Joha. 8.28. 12.49,50.
agSeb. 3.23.
ah17.12.
ai13.5. Jer. 14.14,15. Zek. 13. 3.
ajJer. 2.8.
akJer. 28.9; Dute. 13.1-3.
al18.20.

Deuteronomy 18

Imivuzo yobupristi

1 Abapristi, amaLevi, isizwe sonke sakoLevi, kasiyikuba lesabelo lelifa kanye loIsrayeli a  ; bazakudla iminikelo ye Nkosi eyenziwe ngomlilo, lelifa layo b  . 2Ngakho kabayikuba lelifa phakathi kwabafowabo; i Nkosi iyilifa labo, njengokukhuluma kwayo kibo.

3Lalokhu kuzakuba lilungelo labapristi elivela ebantwini, kulabo abahlaba umhlatshelo, loba inkabi loba imvu; njalo bazanika umpristi umkhono lemihlathi yomibili lolusu c  . 4Okokuqala kwamabele akho, yewayini lakho elitsha, leyamafutha akho, lengqabutho yoboya bezimvu zakho, uzamupha yona d  . 5Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho imkhethile kuzo zonke izizwe zakho, ukuthi eme akhonze ebizweni le Nkosi, yena lamadodana akhe, zonke izinsuku e  .

6Uba-ke umLevi esiza evela loba kukuliphi lamasango akho kuIsrayeli wonke lapho ahlala khona njengowezizwe, eze f  ngesifiso sonke somphefumulo wakhe g  endaweni i Nkosi ezayikhetha h  , 7khona ezakhonza ebizweni le Nkosi uNkulunkulu wakhe i  njengabo bonke abafowabo amaLevi j  , emiyo khona phambi kwe Nkosi k  . 8Azakudla izabelo ezilinganayo, ngaphandle kwezinto zakhe ezathengiswayo zaboyise l  .

Abantwana bakoIsrayeli baxwayiswa ukuthi bangavumisi

9Lapho usufikile elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona, ungafundi ukwenza ngokwezinengiso zalezozizwe m  . 10Kakuyikutholakala phakathi kwakho owenza indodana yakhe lendodakazi yakhe idabule emlilweni n  , owenza ukuvumisa o  , ochasisa ngemibono p  , lowenza imilingo q  , lomthakathi r  , 11lophosayo s  , lolamadlozi t  , lolumbayo u  , lobuza kwabafileyo v  . 12Ngoba wonke owenza lezizinto uyisinengiso e Nkosini. Langenxa yalezizinengiso i Nkosi uNkulunkulu wakho iyabaxotsha elifeni phambi kwakho w  . 13Uzakuba ngopheleleyo e Nkosini uNkulunkulu wakho. 14Ngoba izizwe lezi, ozakudla ilifa lazo, zalalela abachasisa ngemibono x  labavumisi y  ; kodwa wena, i Nkosi uNkulunkulu wakho kayikuvumelanga okunjalo.

UNkulunkulu uthembisa ukuvusela abantu umprofethi

15I Nkosi uNkulunkulu wakho izakuvusela uMprofethi ophuma phakathi kwakho kubafowenu onjengami; yena limlalele z  . 16Njengakho konke owakucelayo e Nkosini uNkulunkulu wakho eHorebe ngosuku lokuhlangana aa  , usithi: Kangingaphindi ngilizwe ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wami, ngingabe ngisawubona lumlilo omkhulu, ukuze ngingafi ab  . 17I Nkosi yasisithi kimi: Benze kuhle kwabakukhulumileyo ac  . 18Ngizabavusela uMprofethi ophuma phakathi kwabafowabo onjengawe ad  ; ngizabeka amazwi ami emlonyeni wakhe ae  , njalo akhulume kibo konke engizamlaya khona af  . 19Kuzakuthi-ke loba ngubani ongayikulalela amazwi ami azawakhuluma ebizweni lami, ngizakubuza kuye ag  . 20Kodwa umprofethi oziqhenya ah  ekhuluma ilizwi ebizweni lami engingamlayanga ukulikhuluma ai  , loba ekhuluma ebizweni labanye onkulunkulu, lowomprofethi uzakufa aj  . 21Njalo uba usithi enhliziyweni yakho: Sizakwazi njani ilizwi i Nkosi engalikhulumanga? 22Lapho umprofethi ekhuluma ebizweni le Nkosi ak  , uba leyonto ingenzeki kumbe ingafiki, lelo yilizwi i Nkosi engalikhulumanga; umprofethi ulikhulume ngokuziqhenya; ungamesabi al  .

Copyright information for Ndebele