a12.29.
bEks. 21.13. Nani 35.10,14. Josh. 20.2,8.
c4.42. Nani 35.15.
dNani 35.12,19.
e12.20.
f12.20.
gGen. 15.18-21.
h19.2. Josh. 20.7.
iNani 35.16-21. Dute. 27.24.
j19.21. Dute. 7.16.
k19.10. Nani 35.33. Dute. 21.9. 1 Kho. 2.31.
l27.17. Zaga 22.28. 23.10. Hos. 5.10. Jobe 24.2.
mNani 35.30. Mat. 18.16. Joha. 8.17. 2 Kor. 13.1. 1 Tim. 5.19. Heb. 10.28.
nHlab. 35.11. Hlab. 27.12. Dute. 19.18.
o17.8,9. Dute. 21.5.
p13.14.
qZaga 19.5,9. Dan. 6.24.
r13.5.
s13.11. Dute. 21.21.
t19.13.
uEks. 21.23,24.

Deuteronomy 19

Imizi yokuphephela

1 Lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho isiqumile izizwe a  , olizwe lazo i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunike lona, osusidla ilifa lazo, osuhlala emizini yazo lezindlini zazo, 2imizi emithathu uzazehlukanisela yona phakathi kwelizwe i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona ukudla ilifa lalo b  . 3Uzazilungisela indlela, wehlukanise umngcele welizwe lakho i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona ukudla ilifa lalo, ube lezigaba ezintathu, ukuze wonke umbulali abalekele khona.

4Lalolu ludaba lombulali ongabalekela khona ukuze aphile: Lowo otshaya umakhelwane wakhe kungeyisikho ngabomo, obengamzondi mandulo c  , 5njengongena egangeni lomakhelwane wakhe ukuyagamula izihlahla, lesandla sakhe sitshaya ngehloka ukugamula isihlahla, lensimbi ikhumuke emphinini, imtshaye umakhelwane wakhe aze afe, yena uzabalekela komunye waleyomizi ukuze aphile. 6Hlezi umphindiseli wegazi axotshane lombulali, inhliziyo yakhe isatshisa, amfice ngoba indlela inde, amtshaye ambulale, lanxa bekungelasigwebo sokufa kuye, ngoba ebengamzondi mandulo d  . 7Ngalokhu ngiyalilaya ngisithi: Uzazehlukanisela imizi emithathu. 8Uba-ke i Nkosi uNkulunkulu wakho e  iqhelisa umngcele wakho f  , njengokufunga kwayo kuboyihlo, ikunika ilizwe lonke eyakhuluma ngalo ukubanika oyihlo g  , 9uba ugcina yonke limithetho ukuyenza engikulaya yona lamuhla, ukuthanda i Nkosi uNkulunkulu wakho, lokuhamba endleleni zayo izinsuku zonke, khona uzazengezelelela eminye imizi emithathu ngaphandle kwaleyo emithathu h  . 10Ukuze kungachithwa igazi elingelacala phakathi kwelizwe lakho i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona ukuba yilifa, ube lecala legazi phezu kwakho.

11Kodwa uba umuntu elenzondo kumakhelwane wakhe, amcathamele, amvukele, amtshaye okokufa aze afe, abalekele komunye walimizi i  , 12khona abadala bomuzi wakhe bazathumela bamthathe lapho, bamnikele esandleni somphindiseli wegazi ukuthi afe. 13Ilihlo lakho lingamhawukeli j  , kodwa uzakhupha igazi elingelacala koIsrayeli, ukuze kukulungele k  .

14Ungatshedisi isikhonkwane somngcele womakhelwane wakho abendulo abasibethelayo elifeni lakho, ozakudla ilifa lalo elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona ukudla ilifa lalo l  .

Umlayo wobufakazi

15Umfakazi oyedwa kayikusukumela umuntu loba ngabuphi ububi loba ngasiphi isono, loba kusiphi isono one ngaso. Ngomlomo wabafakazi ababili kumbe ngomlomo wabafakazi abathathu udaba lungaqiniswa m  .

16Uba kusukuma umfakazi wamanga amelane lomuntu emfakazela ngokubi n  , 17khona abantu bobabili, abalokuxabana, bazakuma phambi kwe Nkosi, phambi kwabapristi labahluleli abazakuba bekhona ngalezonsuku o  . 18Labahluleli bazachwayisisa; khangela-ke umfakazi ngumfakazi wamanga, ufakaze amanga ngomfowabo p  , 19khona lizakwenza kuye lokho abehlose ukukwenza kumfowabo q  ; ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho r  . 20Lalabo abaseleyo bazakuzwa, besabe, kusukela lapho bangabe besenza ububi obunjengalobu phakathi kwakho s  . 21Lelihlo lakho lingabi lesihawu t  ; impilo ngempilo, ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo u  .

Copyright information for Ndebele