aNani 14.25. Dute. 1.40.
b1.6.
cNani 20.14.
dGen. 32.3.
e2.9,19,24.
fGen. 32.3.
g8.2,3,4.
hHlu. 11.18.
i1 Kho. 9.26. 2 Kho. 14.22. 16.6. 2 Lan. 26.2.
jNani 33.35.
k2.9,19,24.
l2.18,29. Nani 21.15.
mGen. 19.36,37.
nGen. 14.5.
oNani 13.22.
p2.20; Dute. 3.11,13. Gen. 14.5.
q2.22; Gen. 14.6.
rNani 21.24,31,35.
sEks. 18.4.
t1.19.
uNani 14.33,35. 26.64. 1.34,35. Hlab. 78.33. 95.11. 106.26. Hez. 20.15.
v2.9,19,24.
wGen. 19.36,38.
x2.11.
y1.10.
z2.12.
aaJosh. 13.3.
abGen. 10.19.
acGen. 10.14.
ad2.13.
aeNani 21.13,14. Hlu.11.18,21.
afEks. 15.14,15. Dute.11.25. Josh. 2.9.
agEks. 15.14,15. Dute.11.25. Josh. 2.9.
ah20.10.
ai2.6; Nani 20.17,19.
ajNani 21.21,22. Hlu. 11.19.
akNani 20.18. Dute. 23.3,4. Hlu. 11.17,18, 5,9.
alNani 21.23.
amEks. 7.3. Eks. 4.21.
an2.24.
aoNani 21.23.
ap7.2.
aqNani 21.24. Dute. 29.7.
arLevi 27.28,29; Dute. 7.2.
asNani 32.34. Dute. 3.12. 4.48. Josh. 12.2. 13.9,16. 1 Sam. 30.28. 2 Sam. 24.5. 1 Lan. 5.8. Isa. 17.2. Jer. 48.19.
atHlab. 44.3.
auNani 21.24. Gen. 32.22.
av2.5,9,19.

Deuteronomy 2

Inkulumo kaMozisi isaqhubeka

1 Sasesiphenduka, sasuka saya enkangala, indlela yoLwandle oluBomvu, njengokutsho kwe Nkosi kimi; njalo sayibhoda intaba yeSeyiri insuku ezinengi a  . 2I Nkosi yasikhuluma kimi isithi: 3Selibhode intaba le okweneleyo; phendukelani lina enyakatho b  . 4Balaye-ke abantu usithi: Lidabula umngcele wabafowenu, abantwana bakaEsawu c  abahlala eSeyiri d  . Njalo bazalesaba, ngakho lizinanzelele kakhulu, 5lingalwi labo; ngoba kangiyikulinika okwelizwe labo, lelingangokunyathela kwangaphansi konyawo e  , ngoba ngimnikile uEsawu intaba yeSeyiri ibe yilifa f  . 6Lizathenga ukudla kubo ngemali ukuze lidle, lithenge kubo lamanzi ngemali ukuze linathe. 7Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusisile emsebenzini wonke wesandla sakho; iyazi ukuhamba kwakho kulinkangala enkulu. Le iminyaka engamatshumi amane i Nkosi uNkulunkulu wakho ibilawe, kawuswelanga lutho g  . 8Uba sisedlula sisuka kubafowethu, abantwana bakaEsawu abahlala eSeyiri h  , ngendlela yegceke sisuke eElathi i  njalo sisuka eEziyoni-Geberi j  , saphenduka, sadlula ngendlela yenkangala yakoMowabi. 9I Nkosi yasisithi kimi: Ungahlukuluzi uMowabi, ungalwi labo empini; ngoba kangiyikukunika okwelizwe labo kube yilifa k  , ngoba ngibanikile abantwana bakaLothi iAri l  ibe yilifa m  . 10Kwakuhlala khona endulo amaEmi, abantu abakhulu, labanengi, labade n  , njengamaAnaki o  ; 11babebalwa njengeziqhwaga labo njengamaAnaki, kodwa amaMowabi ababiza ngokuthi ngamaEmi p  . 12LamaHori ayehlala eSeyiri endulo q  , kodwa abantwana bakaEsawu bawakhupha emfuyweni yabo, bawachitha phambi kwabo, bahlala endaweni yawo, njengokwenza kukaIsrayeli elizweni lelifa lakhe, i Nkosi eyabanika lona r  . 13Khathesi, sukumani lina lichaphe isifula iZeredi. Ngakho sachapha isifula iZeredi s  . 14Lensuku esahamba ngazo sisuka eKadeshi-Bhaneya t  saze sachapha isifula iZeredi zaziyiminyaka engamatshumi amathathu lesificaminwembili, kwaze kwaphela isizukulwana sonke samadoda empi sisuka phakathi kwenkamba, njengokufunga kwe Nkosi kuwo u  . 15Ngoba isibili isandla se Nkosi sasimelene lawo, ukuwachitha esuka phakathi kwenkamba, aze aphela.

16Kwasekusithi lapho wonke amadoda empi esephelile esifa esuka phakathi kwabantu, 17I Nkosi yasikhuluma kimi isithi: 18Lamuhla uzakwedlula iAri, umngcele wakoMowabi, 19lapho ususondele maqondana labantwana bakoAmoni, ungabahlukuluzi, ungalwi labo, ngoba kangiyikukunika okwelizwe labantwana bakoAmoni kube yilifa v  , ngoba ngilinike abantwana bakaLothi libe yilifa w  . 20Lalelo labalwa njengelizwe leziqhwaga. Iziqhwaga zahlala kulo endulo, kodwa amaAmoni bazibiza ngokuthi ngamaZamuzumu x  ; 21abantu abakhulu, labanengi, labade, njengamaAnaki; kodwa i Nkosi yabachitha phambi kwabo, babakhupha emfuyweni yabo, bahlala endaweni yabo y  , 22njengalokho eyakwenzela abantwana bakaEsawu, ababehlala eSeyiri, lapho yawachitha amaHori esuka phambi kwabo, bawakhupha emfuyweni yabo, bahlala endaweni yawo kuze kube lamuhla z  . 23LamaAvi, ayehlala eHazerimi aa  kuze kube seGaza ab  ; amaKafitori, aphuma eKafitori, awachitha, ahlala endaweni yawo ac  . 24Sukumani, lisuke ad  lichaphe isifula iArinoni. Bona, nginikele esandleni sakho uSihoni, inkosi yeHeshiboni, umAmori, lelizwe lakhe ae  ; qala ukudla ilifa lalo, ulwe laye empini af  . 25Lamuhla ngizaqalisa ukufaka uvalo ngawe lokwesabeka kwakho phezu kobuso bezizwe, ngaphansi kwamazulu wonke, ezizakuzwa umbiko ngawe, zithuthumele, ziqhaqhazele ngenxa yakho ag  .

26Ngasengithuma izithunywa zisuka enkangala yeKedemothi kuSihoni inkosi yeHeshiboni, zilamazwi okuthula, zisithi ah  : 27 ai  Ake ngidabule elizweni lakho aj  ; ngizahamba ngomgwaqo kuphela, ngingaphambukeli ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo. 28Uzangithengisela ukudla ngemali ukuze ngidle, ungiphe amanzi ngemali ukuze nginathe; kuphela ngizadabula ngenyawo zami, 29njengalokhu abantwana bakaEsawu abahlala eSeyiri lamaMowabi ahlala eAri benza kimi ak  , ngize ngichaphe iJordani, ngingene elizweni i Nkosi uNkulunkulu wethu esinika lona. 30Kodwa uSihoni inkosi yeHeshiboni kasivumelanga ukuthi sidlule kuye al  ; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho yenza umoya wakhe waba lukhuni, yenza lenhliziyo yakhe yaba lenkani, ukuze imnikele esandleni sakho, njengalamuhla am  . 31I Nkosi yathi kimi: Bona, sengiqalisile ukunikela phambi kwakho uSihoni lelizwe lakhe; qalisa ukudla ilifa, ukuze udle ilifa lelizwe lakhe an  . 32Kwasekuphuma uSihoni ukumelana lathi, yena labantu bakhe bonke, ukulwa eJahazi ao  . 33I Nkosi uNkulunkulu wethu yasimnikela phambi kwethu ap  ; sasesimtshaya lamadodana akhe labantu bakhe bonke aq  . 34Ngalesosikhathi sasesithumba yonke imizi yakhe, satshabalalisa wonke umuzi, abesilisa labesifazana labantwanyana; kasitshiyanga insali ar  ; 35sazithumbela izifuyo kuphela, lempango yemizi esayithumbayo. 36Kusukela eAroweri esekhunjini lwesifula iArinoni, lomuzi osesifuleni, kuze kube seGileyadi kwakungekho muzi owawuphakeme kakhulu kithi as  . I Nkosi uNkulunkulu wethu yayinikela yonke phambi kwethu at  . 37Kuphela kawusondelanga elizweni labantwana bakoAmoni, endaweni yonke yesifula iJaboki, lemizini esezintabeni au  , lakukuphi i Nkosi uNkulunkulu wethu esenqabela khona av  .

Copyright information for Ndebele