aNani 14.25. Dute. 1.40.
b1.6.
cNani 20.14.
dGen. 32.3.
e2.9,19,24.
fGen. 32.3.
g8.2,3,4.
hHlu. 11.18.
i1 Kho. 9.26. 2 Kho. 14.22. 16.6. 2 Lan. 26.2.
jNani 33.35.
k2.9,19,24.
l2.18,29. Nani 21.15.
mGen. 19.36,37.
nGen. 14.5.
oNani 13.22.
p2.20; Dute. 3.11,13. Gen. 14.5.
q2.22; Gen. 14.6.
rNani 21.24,31,35.
sEks. 18.4.
t1.19.
uNani 14.33,35. 26.64. 1.34,35. Hlab. 78.33. 95.11. 106.26. Hez. 20.15.
v2.9,19,24.
wGen. 19.36,38.
x2.11.
y1.10.
z2.12.
aaJosh. 13.3.
abGen. 10.19.
acGen. 10.14.
ad2.13.
aeNani 21.13,14. Hlu.11.18,21.
afEks. 15.14,15. Dute.11.25. Josh. 2.9.
agEks. 15.14,15. Dute.11.25. Josh. 2.9.
ah20.10.
ai2.6; Nani 20.17,19.
ajNani 21.21,22. Hlu. 11.19.
akNani 20.18. Dute. 23.3,4. Hlu. 11.17,18, 5,9.
alNani 21.23.
amEks. 7.3. Eks. 4.21.
an2.24.
aoNani 21.23.
ap7.2.
aqNani 21.24. Dute. 29.7.
arLevi 27.28,29; Dute. 7.2.
asNani 32.34. Dute. 3.12. 4.48. Josh. 12.2. 13.9,16. 1 Sam. 30.28. 2 Sam. 24.5. 1 Lan. 5.8. Isa. 17.2. Jer. 48.19.
atHlab. 44.3.
auNani 21.24. Gen. 32.22.
av2.5,9,19.

Deuteronomy 2

Inkulumo kaMozisi isaqhubeka

Sasesiphenduka, sasuka saya enkangala, indlela yoLwandle oluBomvu, njengokutsho kwe Nkosi kimi; njalo sayibhoda intaba yeSeyiri insuku ezinengi a . I Nkosi yasikhuluma kimi isithi: Selibhode intaba le okweneleyo; phendukelani lina enyakatho b . Balaye-ke abantu usithi: Lidabula umngcele wabafowenu, abantwana bakaEsawu c  abahlala eSeyiri d . Njalo bazalesaba, ngakho lizinanzelele kakhulu, lingalwi labo; ngoba kangiyikulinika okwelizwe labo, lelingangokunyathela kwangaphansi konyawo e , ngoba ngimnikile uEsawu intaba yeSeyiri ibe yilifa f . Lizathenga ukudla kubo ngemali ukuze lidle, lithenge kubo lamanzi ngemali ukuze linathe. Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusisile emsebenzini wonke wesandla sakho; iyazi ukuhamba kwakho kulinkangala enkulu. Le iminyaka engamatshumi amane i Nkosi uNkulunkulu wakho ibilawe, kawuswelanga lutho g . Uba sisedlula sisuka kubafowethu, abantwana bakaEsawu abahlala eSeyiri h , ngendlela yegceke sisuke eElathi i  njalo sisuka eEziyoni-Geberi j , saphenduka, sadlula ngendlela yenkangala yakoMowabi. I Nkosi yasisithi kimi: Ungahlukuluzi uMowabi, ungalwi labo empini; ngoba kangiyikukunika okwelizwe labo kube yilifa k , ngoba ngibanikile abantwana bakaLothi iAri l  ibe yilifa m . 10 Kwakuhlala khona endulo amaEmi, abantu abakhulu, labanengi, labade n , njengamaAnaki o ; 11 babebalwa njengeziqhwaga labo njengamaAnaki, kodwa amaMowabi ababiza ngokuthi ngamaEmi p . 12 LamaHori ayehlala eSeyiri endulo q , kodwa abantwana bakaEsawu bawakhupha emfuyweni yabo, bawachitha phambi kwabo, bahlala endaweni yawo, njengokwenza kukaIsrayeli elizweni lelifa lakhe, i Nkosi eyabanika lona r . 13 Khathesi, sukumani lina lichaphe isifula iZeredi. Ngakho sachapha isifula iZeredi s . 14 Lensuku esahamba ngazo sisuka eKadeshi-Bhaneya t  saze sachapha isifula iZeredi zaziyiminyaka engamatshumi amathathu lesificaminwembili, kwaze kwaphela isizukulwana sonke samadoda empi sisuka phakathi kwenkamba, njengokufunga kwe Nkosi kuwo u . 15 Ngoba isibili isandla se Nkosi sasimelene lawo, ukuwachitha esuka phakathi kwenkamba, aze aphela.

16 Kwasekusithi lapho wonke amadoda empi esephelile esifa esuka phakathi kwabantu, 17 I Nkosi yasikhuluma kimi isithi: 18 Lamuhla uzakwedlula iAri, umngcele wakoMowabi, 19 lapho ususondele maqondana labantwana bakoAmoni, ungabahlukuluzi, ungalwi labo, ngoba kangiyikukunika okwelizwe labantwana bakoAmoni kube yilifa v , ngoba ngilinike abantwana bakaLothi libe yilifa w . 20 Lalelo labalwa njengelizwe leziqhwaga. Iziqhwaga zahlala kulo endulo, kodwa amaAmoni bazibiza ngokuthi ngamaZamuzumu x ; 21 abantu abakhulu, labanengi, labade, njengamaAnaki; kodwa i Nkosi yabachitha phambi kwabo, babakhupha emfuyweni yabo, bahlala endaweni yabo y , 22 njengalokho eyakwenzela abantwana bakaEsawu, ababehlala eSeyiri, lapho yawachitha amaHori esuka phambi kwabo, bawakhupha emfuyweni yabo, bahlala endaweni yawo kuze kube lamuhla z . 23 LamaAvi, ayehlala eHazerimi aa  kuze kube seGaza ab ; amaKafitori, aphuma eKafitori, awachitha, ahlala endaweni yawo ac . 24 Sukumani, lisuke ad  lichaphe isifula iArinoni. Bona, nginikele esandleni sakho uSihoni, inkosi yeHeshiboni, umAmori, lelizwe lakhe ae ; qala ukudla ilifa lalo, ulwe laye empini af . 25 Lamuhla ngizaqalisa ukufaka uvalo ngawe lokwesabeka kwakho phezu kobuso bezizwe, ngaphansi kwamazulu wonke, ezizakuzwa umbiko ngawe, zithuthumele, ziqhaqhazele ngenxa yakho ag .

26 Ngasengithuma izithunywa zisuka enkangala yeKedemothi kuSihoni inkosi yeHeshiboni, zilamazwi okuthula, zisithi ah : 27  ai Ake ngidabule elizweni lakho aj ; ngizahamba ngomgwaqo kuphela, ngingaphambukeli ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo. 28 Uzangithengisela ukudla ngemali ukuze ngidle, ungiphe amanzi ngemali ukuze nginathe; kuphela ngizadabula ngenyawo zami, 29 njengalokhu abantwana bakaEsawu abahlala eSeyiri lamaMowabi ahlala eAri benza kimi ak , ngize ngichaphe iJordani, ngingene elizweni i Nkosi uNkulunkulu wethu esinika lona. 30 Kodwa uSihoni inkosi yeHeshiboni kasivumelanga ukuthi sidlule kuye al ; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho yenza umoya wakhe waba lukhuni, yenza lenhliziyo yakhe yaba lenkani, ukuze imnikele esandleni sakho, njengalamuhla am . 31 I Nkosi yathi kimi: Bona, sengiqalisile ukunikela phambi kwakho uSihoni lelizwe lakhe; qalisa ukudla ilifa, ukuze udle ilifa lelizwe lakhe an . 32 Kwasekuphuma uSihoni ukumelana lathi, yena labantu bakhe bonke, ukulwa eJahazi ao . 33 I Nkosi uNkulunkulu wethu yasimnikela phambi kwethu ap ; sasesimtshaya lamadodana akhe labantu bakhe bonke aq . 34 Ngalesosikhathi sasesithumba yonke imizi yakhe, satshabalalisa wonke umuzi, abesilisa labesifazana labantwanyana; kasitshiyanga insali ar ; 35 sazithumbela izifuyo kuphela, lempango yemizi esayithumbayo. 36 Kusukela eAroweri esekhunjini lwesifula iArinoni, lomuzi osesifuleni, kuze kube seGileyadi kwakungekho muzi owawuphakeme kakhulu kithi as . I Nkosi uNkulunkulu wethu yayinikela yonke phambi kwethu at . 37 Kuphela kawusondelanga elizweni labantwana bakoAmoni, endaweni yonke yesifula iJaboki, lemizini esezintabeni au , lakukuphi i Nkosi uNkulunkulu wethu esenqabela khona av .

Copyright information for Ndebele